Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

SIMPL: Cónaidhmeanna néal-go-imeallacha a chuíchóiriú le haghaidh mórspásanna sonraí de chuid an Aontais

Is ardán meánearraí cliste é Simpl a chumasóidh cónaidhmeanna néal-go-imeall agus a thacóidh le gach mórthionscnamh sonraí a mhaoiníonn an Coimisiún Eorpach.

  duine atá ag rochtain sonraí ar an néal trí ríomhaire

© Miha Creative AdobeStock

Tá sé mar aidhm ag Simpl a bheith ina ardán meánearraí cliste slán chun tacú le rochtain ar shonraí agus le hidir-inoibritheacht i measc spásanna sonraí Eorpacha. Is meánearraí réiteach bogearraí a chuireann ar chumas iarratais, uirlisí, agus bunachair sonraí a chur ar fáil taithí úsáideora gan uaim. 

Beidh ról tábhachtach ag Simpl maidir le Spásanna Coiteanna Sonraí Eorpacha a chruthú. Is éiceachórais sonraí iad sin inar féidir le húsáideoirí sna hearnálacha céanna sonraí a chomhroinnt ar bhealach sábháilte agus slán. Tabharfaidh Simpl smacht iomlán do sholáthraithe sonraí ar cé a dhéanann rochtain ar a gcuid sonraí i spásanna sonraí den sórt sin.

Thairis sin, beidh Simpl:

 • Bunaithe ar chásanna úsáide ar leithÁiritheoidh Simpl gur féidir tacair sonraí agus a mbonneagar a idirnascadh gan uaim agus go mbeidh siad idir-inoibritheach.
 • Cliste agus modúlach: Ceadóidh Simpl comhpháirteanna a athsholáthar nó a chur leis gan cur isteach ar an gcuid eile den chóras.
 • Foinse oscailte: Tabharfaidh Simpl léargas ar gach cuid den ailtireacht (gan aon éileamh dílsithe) agus ar imscaradh simplí.
 • Glas, inscálaithe agus lúfar: Le Simpl beifear in ann faireachán a dhéanamh ar a fheidhmíocht chomhshaoil, agus úsáideoirí nua a chur leis gan difear a dhéanamh d’fheidhmíocht.
 • Slán agus idir-inoibritheach: Cinnteoidh Simpl go mbeidh iontaoibh, muinín agus comhlíonadh rialachán ionsuite sa chóras. Tugtar le tuiscint leis sin go roinnfear acmhainní gan dua idir rannpháirtithe, beag beann ar a dtimpeallacht próiseála sonraí. Cruthaíonn sé sraith astarraingthe a chuireann ar chumas sonraí sreabhadh ar fud roinnt soláthraithe agus Ballstát.

Agus ar ndóigh, beidh sé simplí a úsáid agus a leathnú.

Tá tuilleadh sonraí liostaithe sa tsraith soiléirithe faoi Simpl (.pdf)

Maoiniú

Maoinítear Simpl trí Chlár Oibre DIGITAL Europe, faoi thopaic 2.1.1, agus ar bhonn níos ginearálta ar fud Chuspóir Sonrach 2 (Cloud, sonraí, agus Intleacht Shaorga) ina meastar Simppl dá n-imscaradh.

Is é an ról atá ag an gCoimisiún Eorpach maidir le Simpl ná:

 • a bheith ina Údarás Conarthach a sholáthraíonn Simpl;
 • Simppl a thairiscint gan bhac mar uirlis foinse oscailte, a rachaidh chun tairbhe na n-earnálacha poiblí agus príobháideacha araon, a fhreastalaíonn ar shaoránaigh na hEorpa;
 • a chásanna féin de Simpl a úsáid mar gheallsealbhóir gníomhach i roinnt spásanna sonraí atá le teacht;
 • a bheith ina phríomhoibreoir ar roinnt spásanna sonraí a bhaineann go sonrach leis an earnáil phoiblí;
 • timpeallachtaí tástála oscailte a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara chun triail a bhaint as Simpl sula n-imscarfar iad.

Soláthar 

Fuarthas Simpl trí dhá chreatchonradh.

Baineann an chéad chreatchonradh le forbairt Simpl féin. Tar éis Glao ar Thairiscintí in Earrach 2023, bronnadh an creatchonradh seo ar 2 chuibhreannas i mí Dheireadh Fómhair 2023.

Bronnadh an chéad chonradh sonrach ar an gcuibhreannas faoi stiúir Eviden Belgium (BE) agus áirítear air Aruba (IT), Capgemini Nederland (NL), Engineering International Belgium (BE), IONOS (DE), agus COSMOTE Global Solutions (BE), fochuideachta de chuid Deutsche Telekom. 

Táthar ag súil go gcumhdóidh sé an méid seo a leanas:

 • 3 bliana d’fhorbairt Simpl-Open.
 • Na réamhstaidéir maidir le forbairt Simppl-Labs agus sé chás de Simpl-Live, eadhon an Spás Sonraí Soláthair Phoiblí (PPDS), an Spás Eorpach Sonraí Sláinte (EHDS), an Spás Sonraí Teanga (LDS), an Néal Eorpach maidir leis an Eolaíocht Oscailte, Ceann Scríbe an Domhain, agus an Spás Sonraí do Chathracha agus Pobail Chliste agus Inbhuanaithe (DSSSC).

Baineann an dara creatchonradh le soláthar seirbhísí riaracháin agus measúnaithe cáilíochta le haghaidh forbairtí ar an gcéad chonradh sonrach. 

Bronnadh an creatchonradh seo ar Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL (ES).

Na chéad chéimeanna eile

Le himeacht ama, déanfaimid na nithe seo a leanas a fhorbairt nó a chur ar fáil:

 • Simpl-Open: cruach bogearraí foinse oscailte a chumhachtóidh spásanna sonraí agus tionscnaimh chónaidhmeanna néal-go-imeall eile.
 • Simppl-Labs: timpeallacht le haghaidh spásanna sonraí chun measúnú a dhéanamh ar na bogearraí foinse oscailte agus chun measúnú a dhéanamh ar a leibhéal idir-inoibritheachta le Simpl. Go sonrach, beidh spásanna sonraí earnála ina gcéimeanna tosaigh in ann triail a bhaint as úsáid, cothabháil agus tacaíocht a thabhairt don chruach bogearraí foinse oscailte sula n-imscarfar iad ar mhaithe lena riachtanais féin. Ina theannta sin, beidh spásanna sonraí níos aibí in ann Simpl-Labs a úsáid chun measúnú a dhéanamh ar a leibhéal idir-inoibritheachta le Simpl-Open.
 • Simpl-Live: cásanna ar leith de chruach bogearraí Simpl-Open a úsáidtear le haghaidh spásanna sonraí earnálacha sonracha ina bhfuil ról gníomhach ag an gCoimisiún Eorpach féin ina mbainistíocht.

Samhlaímid an treochlár ardleibhéil chun Simpl a chur chun feidhme mar seo a leanas:

 • Ó thús 2024 ar aghaidh, beidh rannpháirtíocht leanúnach ag geallsealbhóirí foinse oscailte, ag tosú le suirbhé ar a n-ionchais. Saothrófar é seo le comhairliúchán leanúnach chun comhchruthú a dhéanamh, mar shampla, riachtanais mhionsonraithe, scéalta úsáideora, an ailtireacht, an cód féin, etc.
 • Cruthúnas coincheapa a scaoileadh faoi shamhradh 2024.
 • Íos-Ardán Infheicthe arna eisiúint tráth nach déanaí ná deireadh 2024.

Eolas cúlra

Staidéar Ullmhúcháin

Tá faisnéis chúlra maidir le Simpl le fáil sa chéad staidéar ullmhúcháin eile a rinneadh in 2022.

Is fearr achoimre a dhéanamh sa tuarascáil aistrithe (.pdf) ar thoradh na tuarascála.

Tá na sonraí sna táirgí insoláthartha eile (gach PDF):

Thairis sin, d’eagraigh an conraitheoir a rinne an obair ullmhúcháin cur i láthair ar a thorthaí an 30 Bealtaine 2022, inar thug sé sonraí maidir le cúlra, fís agus cur chun feidhme féideartha Simpl.

Tá na físeáin ar fáil anseo:

Is féidir leat tuilleadh sonraí a fháil faoin gcomhthéacs beartais sna teangacha seo a leanas:

Tá go leor tionscnaimh tríú páirtí ag obair sa réimse seo agus go leanaimid muid féin le suim mhór, mar shampla Gaia-X, an International Data Space Association, agus Fondúireacht Eclipse, gan ach cúpla ceann a lua.

Is gealltanas uaillmhianach é Simpl. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Simpl, coinnigh súil ar eolas breise cothrom le dáta nó cuir ríomhphost chugainn ag cnect-simpl@ec.europa.eu

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Spásanna coiteanna Eorpacha Sonraí

Le spásanna coiteanna sonraí Eorpacha, cuirfear níos mó sonraí ar fáil lena rochtain agus lena n-athúsáid. Déanfar é sin i dtimpeallacht iontaofa shlán a rachaidh chun tairbhe do ghnólachtaí agus do shaoránaigh na hEorpa.