Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Förenklat: Moln-till-kant-federationer som stärker EU:s dataområden

Simpl är en smart och säker middleware-plattform med öppen källkod som stöder dataåtkomst och interoperabilitet mellan europeiska dataområden.

Simpl spelar en viktig roll i skapandet av de gemensamma europeiska dataområdena. Dessa är dataekosystem där användare i samma ekosystem delar data på ett tryggt och säkert sätt. Simpl ger dataleverantörer full kontroll över vem som har åtkomst till deras data i sådana dataområden.

Mer om Simpl

Simpl består av 3 produkter: 

De tre kärnprodukterna i Simpl

 • Förenklat öppet: en programvarustack med öppen källkod som driver dataområden och andra moln-till-kant-federationsinitiativ.
 • Förenklade labb: En miljö där dataområden kan experimentera med programvara med öppen källkod och bedöma interoperabiliteten med Simpl. Specifikt kommer sektoriella dataområden i ett tidigt skede av starten att kunna experimentera med distribution, underhåll och stöd för programvarustacken med öppen källkod innan de distribueras för sina egna behov. Dessutom kommer mer mogna dataområden att kunna använda Simpl-Labs för att bedöma deras nivå av interoperabilitet med Simpl-Open.
 • Från Simpl-Live: Särskilda fall av Simpl-Open-programvarustacken som används för specifika sektoriella dataområden där Europeiska kommissionen själv spelar en aktiv roll i förvaltningen av dem.

Simpl styrs av fem principer: 

 1. Förankrad vid särskilda användningsfall: Simpl kommer att säkerställa att dataset och deras infrastruktur kan sammankopplas sömlöst och göras interoperabla.
 2. Smart och modulär: Förenklad gör det möjligt att byta ut eller lägga till komponenter utan att påverka resten av systemet.
 3. Öppen källkod: Simpl kommer att vara tillgänglig för allmänheten och göra det möjligt för vem som helst att se, ändra och distribuera den. Detta kommer att insikter i alla delar av arkitekturen utan några proprietära anspråk, och enkel distribution.
 4. Grön, skalbar och smidig: Förenklingen kommer att göra det möjligt att övervaka miljöprestandan och lägga till nya användare utan att påverka prestandan.
 5. Säker och driftskompatibel: Simpl ska säkerställa att tillit, förtroende och regelefterlevnad byggs in i systemet. Detta innebär en enkel resursdelning mellan deltagarna, oavsett deras databehandlingsmiljö. Det skapar ett abstraktionsskikt som gör det möjligt för data att flöda mellan flera leverantörer och medlemsstater.

Europeiska kommissionens roll när det gäller Simpl är att 

Beskrivning av Europeiska kommissionens roll när det gäller förenkling

 • vara den upphandlande myndighet som upphandlar Simpl,
 • erbjuda Simpl fritt som ett verktyg med öppen källkod som både den offentliga och den privata sektorn kan dra nytta av och tjäna EU-medborgarna,
 • använda sina egna instanser av Simpl som en aktiv intressent för vissa kommande dataområden,
 • vara den huvudsakliga operatören för vissa dataområden som är specifika för den offentliga sektorn,
 • Göra öppna testmiljöer tillgängliga för intressenter så att de kan testa dem helt enkelt innan de distribueras.

Mer information om Simpl finns i förtydligandena om Simpl (.pdf)

Att engagera sig

De verksamhetskrav som ligger till grund för utvecklingen av Simpl offentliggörs successivt och är öppna för kommentarer.

Ett proof-of-concept kommer att släppas sommaren 2024.

Förvaret för källkoden till Simpl-Open kommer att släppas samtidigt som proof-of-concept.

En minsta livskraftig plattform kommer att släppas i slutet av 2024.

För att lära dig mer om Simpl:

Finansiering

Simpl finansieras genom arbetsprogrammet för det digitala Europa, under ämne 2.1.1, och mer allmänt inom specifikt mål 2 (moln, data och artificiell intelligens), där Simpl beaktas för införandet.

Upphandling 

Simpl har upphandlats genom två ramavtal.

Det första ramavtalet avser utvecklingen av själva Simpl. Efter en anbudsinfordran våren 2023 tilldelades detta ramavtal två konsortier i oktober 2023.

Det första specifika kontraktet tilldelades det konsortium som leds av Eviden Belgium (BE) och omfattar Aruba (IT), Capgemini Nederland (NL), Engineering International Belgium (BE), IONOS (DE) och COSMOTE Global Solutions (BE), ett dotterbolag till Deutsche Telekom. 

Det andra ramavtalet avser tillhandahållande av administrativa tjänster och kvalitetsbedömningstjänster för utvecklingen av det första specifika kontraktet. 

Detta ramavtal tilldelades Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL (ES).

Förberedande studie

Bakgrundsinformation om Simpl finns i följande förberedande studie som genomfördes 2022.

Överlämningsrapporten (.pdf)  sammanfattar bäst resultatet.

Detaljerna finns i de övriga delresultaten (alla PDF-filer):

Dessutom anordnade den entreprenör som utförde det förberedande arbetet en presentation av sina resultat den 30 maj 2022, där de lämnade uppgifter om bakgrunden, visionen och det eventuella genomförandet av Simpl.

Videopresentationerna finns här:

Mer information om det politiska sammanhanget finns på

Läs mer

Översikt

Gemensamma europeiska dataområden

Gemensamma europeiska dataområden kommer att göra fler data tillgängliga för åtkomst och återanvändning. Detta kommer att ske i en tillförlitlig och säker miljö till förmån för europeiska företag och medborgare.