Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Eiropas mikroshēmu akts: Komisija un dalībvalstis sāk apspriešanos ar ieinteresētajām personām par Eiropas pusvadītāju vērtības ķēdi

Eiropas Komisija un dalībvalstis sāka apspriešanos par pusvadītāju vērtības ķēdi.

Person holding computer chip

gorodenkoff @ istockphoto.com

Eiropas Komisija kopā ar 27 dalībvalstīm sāka apspriešanos par pusvadītāju vērtības ķēdi. Apspriešanas mērķis ir apkopot viedokļus, pierādījumus un datus gan no uzņēmumiem, kas darbojas pusvadītāju piegādes ķēdē, gan no uzņēmumiem, kas izmanto pusvadītājus, lai piegādātu savus ražojumus vai sniegtu pakalpojumus. Pamatojoties uz iepriekšējās aptaujas rezultātiem, šī apspriešana, kas notiks līdz 11. novembrim, ir pirmais solis ceļā uz precīza riska novērtējuma izstrādi, vērtības ķēdes pārredzamības palielināšanu un noturību pret iespējamiem traucējumiem, kā arī iespēju lēmumu pieņēmējiem pienācīgi reaģēt uz pusvadītāju trūkumu.

Šī apspriešana notiek Eiropas pusvadītāju ekspertu grupas darba ietvaros. Šī grupa izveidota pēc ieteikuma publicēšanas, kas ir daļa no Mikroshēmu akta paketes, kuru Eiropas Komisija ierosināja šogad. Tā mērķis ir veicināt ātru un efektīvu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par tirgus norisēm, kas apdraud Savienības piegādes, un nodrošināt koordinētu reaģēšanu krīzes situācijās. Apspriešanas rezultāti būs noderīgi, lai ierosinātu turpmāko virzību uzraudzības mehānismam, kas izklāstīts Mikroshēmu akta priekšlikumā regulai. Tas jo īpaši varētu ietvert piemērotu agrīnās brīdināšanas rādītāju noteikšanu, lai prognozētu turpmāku trūkumu pusvadītāju piegādes ķēdē un novērstu pusvadītāju krīzes.