Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

L-att Ewropew dwar iċ-Ċipep: Il-Kummissjoni tniedi sistema pilota għall-monitoraġġ tal-katina tal-provvista tas-semikondutturi

Illum, il-Kummissjoni nediet is-Sistema ta’ Twissija dwar is-Semikondutturi, sistema pilota ġdida għall-monitoraġġ tal-katina tal-provvista tas-semikondutturi.

photo of a robot holding a chip

iStock photo Getty images plus

Il-proġett pilota jippermetti lill-partijiet ikkonċernati jqajmu kuxjenza dwar kwalunkwe tfixkil kritiku tul il-katina tal-valur tas-semikondutturi u jgħin lill-Kummissjoni tiġbor l-informazzjoni meħtieġa biex tistabbilixxi valutazzjoni preċiża tar-riskji u tirreaġixxi malajr għal kwalunkwe sitwazzjoni ta’ kriżi potenzjali permezz tal-Grupp ta’ Esperti Ewropej dwar is-Semikondutturi.

Is-sistema ta’ Twissija dwar is-Semikondutturi se tiġi inkluża taħt it-tielet pilastru tal-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep, li għandu l-għan li jsaħħaħ it-tħejjija u l-monitoraġġ tal-qasam Ewropew tas-semikondutturi f’ kollaborazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati kollha.

Dan l-aħħar il-Kummissjoni laqgħet il-ftehim politiku milħuq bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep.

Il-leġiżlazzjoni se ssaħħaħ il-kompetittività, is-sigurtà tal-provvista u r-reżiljenza tal-Ewropa fit-teknoloġiji u l-applikazzjonijiet tas-semikondutturiFost id-dispożizzjonijiet, il-proposta tinkludi mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni għat-tisħiħ tal-kollaborazzjoni mal-Istati Membri u bejniethom, għall-monitoraġġ tal-provvista tas-semikondutturi, għall-antiċipazzjoni tan-nuqqasijiet, u, jekk ikun meħtieġ, għall-iskattar tal-attivazzjoni ta’ stadju ta’ kriżi.

Ir-rakkomandazzjoni li takkumpanja l-Att tal-UE dwar iċ-Ċipep stabbiliet Grupp Ewropew ta’ Esperti dwar is-Semikondutturi (ESEG), li jservi bħala pjattaforma għall-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u jipprovdi pariri u assistenza lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tar-regolament. Ladarba l-proposta tiġi implimentata, l-ESEG se jiġi sostitwit mill-Bord Ewropew dwar is-Semikondutturi, magħmul minn rappreżentanti mill-Istati Membri u ppresedut mill-Kummissjoni.

Sistema ta’ Twissija dwar is-Semikondutturi

Att dwar iċ-Ċipep għall-Ewropa