Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikácia

Konzultácia o bielej knihe: „Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?“

Cieľom Komisie je zhromaždiť názory na scenáre načrtnuté v bielej knihe a poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám: Členské štáty, občianska spoločnosť, priemysel a akademická obec sú príležitosťou prispieť k budúcim návrhom Komisie v tejto oblasti.

Consultation on White Paper: “How to master Europe’s digital infrastructure needs?”

V bielej knihe „Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?“ sa analyzujú výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí pri zavádzaní budúcich sietí pripojiteľnosti, a uvádzajú sa možné scenáre v budúcnosti. Výzvy sú viacnásobné: technológie, investičné potreby, nedostatok jednotných telekomunikačných trhov, nedostatok rovnakých podmienok, závislosť, roztrieštený prístup k správe rádiového frekvenčného spektra, potreba väčšej inovácie a priemyselných kapacít v celom telekomunikačnom hodnotovom reťazci, udržateľnosť a bezpečnosť.

Existuje niekoľko možných scenárov na riešenie týchto výziev, prilákanie investícií, podporu inovácií, zvýšenie bezpečnosti a dosiahnutie skutočného jednotného digitálneho trhu. 

K tomuto prijatému aktu je možné poskytnúť spätnú väzbu počas obdobia 18 týždňov. Všetky doručené pripomienky Európska komisia zhrnie a predloží ich Európskemu parlamentu a Rade ako podklad do legislatívnej diskusie.