Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikace

Konzultace k bílé knize: „Jak zvládnout potřeby evropské digitální infrastruktury?“

Cílem Komise je shromáždit názory na scénáře nastíněné v bílé knize a poskytnout všem zúčastněným stranám: Členské státy, občanská společnost, průmysl i akademičtí pracovníci jsou příležitostí přispět k budoucím návrhům Komise v této oblasti.

Consultation on White Paper: “How to master Europe’s digital infrastructure needs?”

Bílá kniha „Jak zvládnout potřeby evropské digitální infrastruktury?“ analyzuje výzvy, kterým Evropa v současné době čelí při zavádění budoucích sítí konektivity, a představuje možné scénáře do budoucna. Výzvy jsou četné: technologie, investiční potřeby, nedostatek jednotných trhů pro telekomunikace, nedostatek rovných podmínek, závislost, roztříštěný přístup ke správě rádiového spektra, potřeba většího počtu inovací a průmyslových kapacit v celém telekomunikačním hodnotovém řetězci, udržitelnost a bezpečnost.

Existuje několik možných scénářů, jak tyto výzvy řešit, přilákat investice, podpořit inovace, zvýšit bezpečnost a dosáhnout skutečného jednotného digitálního trhu. 

Tento přijatý akt je otevřen pro zpětnou vazbu po dobu 18 týdnů. Evropská komise všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří shrnutí a předloží ho Evropskému parlamentu a Radě k legislativní diskusi.