Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách: Komisia postupuje prípad piatich členských štátov Súdnemu dvoru EÚ.

Európska komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Česka, Írska, Rumunska, Slovenska a Španielska za netransponovanie revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica (EÚ) 2018/1808) so žiadosťou o uloženie finančných sankcií v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ.

graphic showing a computer screen with different images and with digital signs popping out of it

iStock photo Getty images plus

Smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách sa upravuje celoúnijná koordinácia vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa všetkých audiovizuálnych médií. Posledná revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách sa uskutočnila v roku 2018.

Tlačová správa v plnom znení