Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia zasiela žiadosť o informácie TikToku podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia dnes formálne zaslala spoločnosti TikTok žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách. Komisia žiada TikTok, aby poskytol viac informácií o opatreniach, ktoré prijala na splnenie povinností týkajúcich sa posudzovania rizík a zmierňujúcich opatrení proti šíreniu nezákonného obsahu, najmä šírenia teroristického a násilného obsahu a nenávistných prejavov, ako aj údajného šírenia dezinformácií.

graphic showing a young woman in a red dress surrounded by text balloons

iStock photo Getty images plus

V žiadosti sa okrem toho rieši súlad spoločnosti TikTok s ďalšími prvkami aktu o digitálnych službách, najmä pokiaľ ide o jeho ustanovenia týkajúce sa ochrany maloletých online.

TikTok musí Komisii poskytnúť požadované informácie do 25. októbra 2023 v prípade otázok týkajúcich sa reakcie na krízu a do 8. novembra 2023 o ochrane integrity volieb a maloletých osôb online. Na základe posúdenia odpovedí spoločnosti TikTok Komisia posúdi ďalšie kroky. To by mohlo znamenať formálne začatie konania podľa článku 66 aktu o digitálnych službách. Podľa článku 74 ods. 2 aktu o digitálnych službách môže Komisia v reakcii na žiadosť o informácie uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie. V prípade, že TikTok neodpovie, Komisia môže rozhodnúť o vyžiadaní informácií rozhodnutím. V tomto prípade by neposkytnutie odpovede v stanovenej lehote mohlo viesť k uloženiu pravidelného penále.

Po tom, ako bol TikTok označený za veľmi veľkú online platformu, musí dodržiavať úplný súbor ustanovení zavedených aktom o digitálnych službách vrátane posúdenia a zmierňovania rizík súvisiacich so šírením nezákonného obsahu, dezinformácií a akýchkoľvek negatívnych účinkov na uplatňovanie základných práv.

Viac informácií

Balík predpisov o digitálnych službách

Veľmi veľké online platformy