Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon saadab TikTokile digiteenuste õigusakti alusel teabenõude

Täna saatis Euroopa Komisjon TikTokile digiteenuste õigusakti alusel ametliku teabenõude. Komisjon palub TikTokil esitada rohkem teavet meetmete kohta, mida ta on võtnud, et täita kohustusi, mis on seotud riskide hindamise ja leevendusmeetmetega ebaseadusliku sisu leviku, eelkõige terroristliku ja vägivaldse sisu leviku ning vihakõne ning desinformatsiooni väidetava leviku vastu.

graphic showing a young woman in a red dress surrounded by text balloons

iStock photo Getty images plus

Lisaks käsitletakse taotluses TikToki vastavust digiteenuste õigusakti muudele elementidele, eelkõige seoses selle sätetega, mis käsitlevad alaealiste kaitset internetis.

TikTok peab esitama komisjonile nõutud teabe kriisidele reageerimisega seotud küsimuste kohta 25. oktoobriks 2023 ning valimiste usaldusväärsuse ja alaealiste internetis kaitsmise kohta 8. novembriks 2023. Komisjon hindab TikToki vastuste hindamise põhjal järgmisi samme. See võib hõlmata digiteenuste määruse artikli 66 kohast ametlikku menetluse algatamist. Digiteenuste määruse artikli 74 lõike 2 kohaselt võib komisjon vastuseks teabenõudele määrata trahve ebaõige, mittetäieliku või eksitava teabe eest. Kui TikToki ei vasta, võib komisjon otsustada nõuda teavet otsusega. Sellisel juhul võib tähtaja jooksul vastamata jätmine kaasa tuua perioodiliste karistusmaksete määramise.

Pärast väga suureks veebiplatvormiks määramist peab TikTok järgima kõiki digiteenuste määrusega kehtestatud sätteid, sealhulgas hindama ja maandama ebaseadusliku sisu levitamise ja desinformatsiooni levitamisega seotud riske ning mis tahes negatiivset mõju põhiõiguste teostamisele.

Täiendav teave

Digiteenuste õigusakti pakett

Väga suured veebiplatvormid