Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Anpassning av europeiska initiativ om rättvis artificiell intelligens

AI-teknik har stor potential att förbättra de offentliga förvaltningarnas ändamålsenlighet och effektivitet och är avgörande för att vi ska kunna uppnå våra ambitioner i det digitala decenniet. Denna workshop om rättvis artificiell intelligens (AI) i Living-in.EU kommer att fokusera på de europeiska insatserna för rättsligt och etiskt antagande av AI i offentliga organ.

Interconnected Brain AI

AI-teknik har stor potential att förbättra de offentliga förvaltningarnas ändamålsenlighet och effektivitet och är avgörande för att vi ska kunna uppnå våra ambitioner i det digitala decenniet. AI och dess potentiella användningsområden utvecklas hela tiden, från chatbotar till AI-drivna lokala digitala tvillingar som erbjuder komplex modelleringskapacitet för stadsplanerare.

Dataförvaltning, tillgång till stora mängder data av hög kvalitet och teknisk interoperabilitet mellan plattformar och system är viktiga områden som tas upp genom Living-in.EU och andra initiativ för smarta samhällen. Rättsliga verktyg, upphandlings- och transparensverktyg är dock lika viktiga som sätt att främja offentliga myndigheters uppdatering av AI på ett sätt som säkerställer en hög grad av förtroende bland medborgarna. Städer och samhällen i EU är ledande och erbjuder användningsfall som kan utökas genom samarbete.

Denna workshop kommer att beskriva tre arbetsområden (se nedan) som håller på att inledas genom Living-in.EU och dess partnerorganisationer Eurocities och OASC, samt bredare utveckling som stöds av Europeiska kommissionen inom ramen för AI inom den offentliga sektorn, inbegripet nya projekt som finansieras genom DIGITAL-programmet. Syftet med dessa workshoppar är att presentera dem i syfte att anpassa dem så att de får största möjliga effekt och komplementaritet. Det är också en öppen inbjudan till intresserade regioner, städer och samhällen att bidra till detta arbete. Dela med dig av dina erfarenheter och idéer för samarbete!

Registrera dighär. Länken till mötet kommer att skickas ut till de registrerade deltagarna.

Programdeltagarna

14.00välkomnande av moderatorn Martin Brynskov, OASC (Open and Agile Smart Cities)

EU:s politiska sammanhang14.05, inklusive AI-akten och den samordnade planen för AI, Yordanka Ivanova, GD CONNECT UNIT A2, Artificiell intelligens

14.20 initiativ Carousel – en serie korta presentationer om pågående initiativ, följt av en diskussion om anpassning och nästa steg

  • Kontraktsklausuler för offentlig upphandling av AI (Amsterdam, GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, undergruppen Living-in.EU Rättsetik), Lydia-José Prinsen, kontoret för CTO, Amsterdams stad och Ivo Locatelli, sakkunnig, GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, enhet C2 Upphandling
  • Algoritmregister för transparent AI (Eurocities Digital Forum Lab), Lodewijk Noordzij, politisk rådgivare, Living-in.EU:s undergrupp för rättsliga frågor
  • MiM5 för Fair AI, Michael Mulquin,OASC, tekniska undergruppen Living-in.eu
  • AI-test- och experimentanläggningar för smarta städer och samhällen, Evangelia Markidou, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, enhet A1, robotteknik och AI-innovation och AI-spetskompetens
  • Levande laboratorier för AI-utbildning (JRC och ENoLL), Sven Schade, JRC, enhet B6 för den digitala ekonomin och Fernando Vilariño Freire, biträdande direktör vid Computer Vision Center, Barcelona
  • Öppna data för AI, Martino Maggio, ingenjörsvetenskap
  • Kommuniké – AI som tillgodoser städernas och samhällenas behov, Katarina Makrogamvraki, Amsterdams universitet

15.05diskussion, inklusive ömsesidigt beroende mellan arbetet, öppet våningsformat, ledd av moderatorn

15.5års slutsatser och nästa steg

Vidare upplysningar

Standardavtalsklausulerför upphandling av AI

Amsterdam utvecklade en uppsättning avtalsklausuler för upphandling av artificiell intelligens för att skapa en ram för den information som leverantörer måste tillhandahålla om algoritmer som används. Klausulerna bygger på de etiska riktlinjer som utarbetats av Europeiska kommissionens högnivåexpertgrupp för artificiell intelligens (AI) och stadens egen starka politik för digital etik och arbete genom koalitionen för digitala rättigheter för städer. Avtalsklausulerna håller nu på att anpassas som en mall för vidareutnyttjande av andra offentliga förvaltningar. GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag har hittills hållit två webbinarier om klausulerna. Den första (juni 2021) visade Amsterdams strategi för AI-upphandling och den andra (maj 2022) presenterade de anpassade klausulerna, delvis anpassade till den AI-akt som för närvarande förhandlas fram. Utkasten till klausuler finns nu tillgängliga på Living-in.EU för återkoppling. Mer information finns här.

Från början av 2023 kommer GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag att arbeta tillsammans med berörda parter för att testa de anpassade upphandlingsklausulerna i Amsterdam och ta fram vägledande material. När dessa klausuler har färdigställts kommer de att vara ett användbart verktyg för offentliga upphandlare på lokal, regional och nationell nivå för att upphandla etisk, människocentrerad AI, öka användningen av AI och öka medborgarnas förtroende för dess användning. 

Register över AI-algoritmer

Ett AI-algoriteringsregister är ett onlineverktyg eller en webbplats som ger medborgarna information om system för artificiell intelligens som används av offentliga förvaltningar för att fatta beslut som påverkar dem på ett transparent och begripligt sätt. Amsterdam- och Helsingfors är exempel på befintliga algoritregister.

Eurocitiesdigitala forum Lab samarbetar med en grupp städer för att utveckla och testa ett gemensamt dataschema för städer som vill skapa sina egna interoperabla lokala AI-register, med utgångspunkt i Amsterdammodellens avtalsklausuler, den nederländska datamodellen för algoritmregister, den brittiska standarden för insyn i algoritmer och andra. Datasystemet kommer inte bara att vara till nytta för städer som skulle använda en extern leverantör för att utveckla en lösning för dem, utan skulle också kunna hjälpa dem som vill göra det internt eller med hjälp av programvara med öppen källkod. Mer information finns här.

Rättvis minimiinteroperabilitetsmekanism för AI (MIM 5)

OASC, som leder den tekniska undergruppen Living-in.EU, börjar arbeta med städer för att utveckla en rättvis MIM för AI, även känd som MIM 5 (Minimum Interoperability Mechanism), som ingår i MIMs Plus-uppsättningen tekniska specifikationer. Detta tekniska verktyg kommer att hjälpa städer att automatiskt i) kontrollera att leverantörer av AI-tjänster har tillhandahållit lämplig information och lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med transparenskraven, såsom de som anges i standardavtalsklausulerna, och ii) koppla dessa data till ett AI-register om hur AI användes i beslut som påverkar medborgarna.