Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Dostosowanie europejskich inicjatyw na rzecz sprawiedliwej sztucznej inteligencji

Technologie AI oferują znaczny potencjał w zakresie poprawy skuteczności i wydajności administracji publicznych i mają kluczowe znaczenie dla realizacji naszych ambicji cyfrowej dekady. Warsztaty „Życie w UE – sprawiedliwa sztuczna inteligencja” skoncentrują się na europejskich wysiłkach na rzecz prawnego i etycznego przyjęcia sztucznej inteligencji przez podmioty publiczne.

Interconnected Brain AI

Technologie AI oferują znaczny potencjał w zakresie poprawy skuteczności i wydajności administracji publicznych i mają kluczowe znaczenie dla realizacji naszych ambicji cyfrowej dekady. Od chatbotów po lokalne cyfrowe bliźniaki wykorzystujące sztuczną inteligencję oferujące złożone możliwości modelowania dla urbanistów, sztuczna inteligencja i jej potencjalne zastosowania rozwijają się przez cały czas.

Zarządzanie danymi, dostęp do wysokiej jakości danych oraz techniczna interoperacyjność między platformami i systemami to kluczowe obszary o znaczeniu, które są przedmiotem inicjatyw „Życie w UE” i innych inteligentnych społeczności. Jednak narzędzia prawne, narzędzia udzielania zamówień publicznych i narzędzia służące przejrzystości są równie ważne jako sposoby wspierania aktualizacji sztucznej inteligencji przez organy publiczne w sposób zapewniający wysoki poziom zaufania wśród obywateli. Miasta i społeczności w UE odgrywają wiodącą rolę i oferują przypadki użycia, które można zwiększyć dzięki współpracy.

W ramach tych warsztatów przedstawione zostaną trzy kierunki prac (zob. poniżej), które są realizowane w ramach programu Living-in.EU i jej organizacji partnerskich Eurocities i OASC, a także szerzej zakrojone działania wspierane przez Komisję Europejską w kontekście sztucznej inteligencji sektora publicznego, w tym nowe projekty finansowane w ramach programu DIGITAL. Celem warsztatów jest przedstawienie ich z myślą o dostosowaniu ich do maksymalnego wpływu i komplementarności. Jest to również otwarte zaproszenie do udziału w tych pracach skierowane do zainteresowanych regionów, miast i społeczności. Podziel się swoimi doświadczeniami i pomysłami na współpracę!

Aby wziąć udział w konkursie, prosimy o zarejestrowaniesię tutaj. Link do spotkania zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom.

„Europa dla obywateli”

14.00Powitanie przez moderatora, Martina Brynskowa, OASC (otwarte i Agile inteligentne miasta)

14.05Kontekst polityki UE, w tym akt w sprawie sztucznej inteligencji i skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji, Yordanka Ivanova, DG CONNECT UNIT A2, Sztuczna inteligencja

14.20 Inicjatywa karuzelowe – seria krótkich prezentacji na temat realizowanych inicjatyw, a następnie dyskusja na temat dostosowania i dalszych działań

  • Klauzule umowne dotyczące zamówień publicznych na AI (Amsterdam, DG GROW, podgrupa Living-in.EU Legal & Ethics), Lydia-José Prinsen, Biuro CTO, miasto Amsterdam i Ivo Locatelli, starszy ekspert, DG GROW, Dział C2 Zamówienia
  • Rejestry algorytmów na potrzeby przejrzystej sztucznej inteligencji (Eurocities Digital Forum Lab), Lodewijk Noordzij, doradca polityczny, podgrupa „Życie w UE”.
  • MIM5 for Fair AI, Michael Mulquin,OASC, podgrupa techniczna Living-in.eu
  • Urządzenia testowe i doświadczalne w zakresie sztucznej inteligencjidla inteligentnych miast i społeczności, Evangelia Markidou, DG CONNECT, Dział A1, Robotyka oraz Innowacje i Doskonałość w zakresie AI
  • Life Labs for AI Regulatory Learning (JRC i ENoLL), Sven Schade, JRC, Dział ds. Gospodarki Cyfrowej B6 i Fernando Vilariño Freire, dyrektor stowarzyszony w Centrum Komputerowej Wizji, Barcelona
  • Otwarte dane na potrzeby sztucznej inteligencji, Martino Maggio, inżynieria
  • Wspólnota – A Reaguję na potrzeby miast i społeczności, Katarina Makrogamvraki, Uniwersytet Amsterdamski

15.05Dyskusja, w tym współzależności między pracą, format otwartego piętra, pod przewodnictwem moderatora

15.50 Wnioski i dalsze kroki

Dalsze informacje

Wzory klauzul umownych napotrzeby udzielania zamówień na sztuczną inteligencję

Amsterdam opracował zestaw klauzul umownych dotyczących zamówień na sztuczną inteligencję, aby stworzyć ramy dla informacji, które dostawcy muszą przekazywać na temat stosowanych algorytmów. Klauzule te opierają się na wytycznych w zakresie etyki opracowanych przez działającą w Komisji Europejskiej (KE) grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji (AI) oraz na własnej silnej polityce etyki cyfrowej i pracy miasta za pośrednictwem Koalicji na rzecz Praw Cyfrowych Miast. Klauzule umowne są obecnie dostosowywane jako wzór do ponownego wykorzystania przez inne administracje publiczne. Do tej pory DG GROW zorganizowała dwa seminaria internetowe na temat klauzul. W pierwszym (czerwiec 2021 r.) zaprezentowano podejście Amsterdamu do zamówień publicznych w dziedzinie AI, a w drugim (maj 2022 r.) przedstawiono dostosowane klauzule, częściowo dostosowane do negocjowanego obecnie aktu w sprawie sztucznej inteligencji. Projekt klauzul jest obecnie dostępny na stronie Living-in.EU w celu uzyskania informacji zwrotnych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Od początku 2023 r. inicjatywa na rzecz cyfrowych nabywców publicznych DG GROW i program „Życie w UE” będą współpracować z zainteresowanymi stronami, aby przetestować dostosowane klauzule amsterdamskie dotyczące zamówień publicznych i opracować materiały zawierające wytyczne. Po ich sfinalizowaniu klauzule te będą użytecznym narzędziem dla publicznych zamawiających na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w celu zamawiania etycznej i ukierunkowanej na człowieka sztucznej inteligencji, w celu zwiększenia upowszechnienia sztucznej inteligencji i zwiększenia zaufania obywateli do jej stosowania. 

Rejestry algorytmów sztucznej inteligencji

Rejestr algorytmów sztucznej inteligencji to narzędzie internetowe lub strona internetowa, które w przejrzysty i zrozumiały sposób dostarczają obywatelom informacji na temat systemów sztucznej inteligencji wykorzystywanych przez administracje publiczne do podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Miasta Amsterdam i Helsinki to przykłady istniejących rejestrów algorytmów.

EuropejskieForum Cyfrowe Lab współpracuje z grupą miast w celu opracowania i wdrożenia wspólnego schematu danych dla miast, które chcą stworzyć własne interoperacyjne lokalne rejestry sztucznej inteligencji, opierając się na wzorcowych klauzulach umownych w Amsterdamie, niderlandzkim modelu danych dla rejestrów algorytmów, brytyjskim standardzie przejrzystości algorytmów i innych. Schemat danych nie tylko będzie służył miastom, które skorzystałyby z usług zewnętrznego dostawcy w celu opracowania dla nich rozwiązania, ale mógłby również pomóc tym miastom, które chciałyby to zrobić we własnym zakresie lub za pośrednictwem otwartego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Sprawiedliwy mechanizm minimalnej interoperacyjności w zakresie sztucznej inteligencji (MIM 5)

OASC, która prowadzi podgrupę techniczną UE ds. życia w UE, zaczyna współpracować z miastami w celu opracowania sprawiedliwego mechanizmu MIM opartego na sztucznej inteligencji, znanego również jako MIM 5 (mechanizm interoperacyjności minimalnej), będącego częścią zestawu specyfikacji technicznych MIM Plus. To narzędzie techniczne pomoże miastom w automatycznym (i) sprawdzaniu, czy dostawcy usług AI dostarczyli odpowiednie informacje i zabezpieczenia zgodnie z wymogami przejrzystości, takimi jak wymogi określone w standardowych klauzulach umownych, oraz (ii) powiązać te dane z rejestrem sztucznej inteligencji na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja była wykorzystywana w decyzjach mających wpływ na obywateli.