Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

1.2 miljoner euro till ett nytt projekt för att fördjupa förståelsen av desinformation om krig, val och jämställdhet

Kommissionen har utlyst en inbjudan att lämna projektförslag som kan visa hur desinformationskampanjer om Rysslands krig mot Ukraina, val och hbtqi ± personer framträder online och offline, och för att bidra till att ta itu med dem och deras effekter.

graphic showing the word "disinformation" on a multicolour background displaying words related to disinformation

iStock photo Getty images plus

Denna ansökningsomgång bygger på ett tidigare liknande projekt som redan pågår efter en ansökningsomgångsom offentliggjordes i juli 2022.

Dennanya ansökningsomgång omfattar nästan 1.2 miljoner euro i EU-finansiering för att stödja en bättre förståelse av hur desinformation bildas och sprids, hur den formar människors sinnen och hur den påverkar den i praktiken. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av falsk och vilseledande information om Rysslands krig mot Ukraina som kan destabilisera demokratier, den skada desinformation kan orsaka för hbtqi ± personers integration och jämlikhet samt dess inverkan på valen.

Som ett komplement till det arbete somutförs av deteuropeiska observatoriet för digitala medier (Edmo) förväntas projektet också föreslå strategier och åtgärder, framtida politiska åtgärder och nya metoder för att stödja positiva budskap och motverka skadliga falska budskap, bland annat genom att i förväg slå in förväntade desinformationsberättelser.

Sistaansökningsdag är den 22 september 2023 och det framgångsrika projektet förväntas inledas i september 2024. Universitet, forskningscentrum, icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter och andra kan ansöka. Mer information om denna inbjudan att lämna projektförslag finns här.

Dessaprojekt är en del av mer omfattande insatser för att motverka desinformation, bland annat uppförandekoden om desinformation och EU mot Disinfo. I slutet av augusti kommer mycket stora onlineplattformar som utsetts enligt rättsakten om digitala tjänsterockså att behöva genomföra sin första regelbundna riskbedömning, som bland annat omfattar hur deras tjänster missbrukas för desinformation.

Inbjudan att lämna projektförslag

Bekämpande av desinformation online