Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt om data

Portföljen av dataprojekt syftar till en mer ändamålsenlig och effektiv hantering av stordata.

  två forskare tittar på en skärm

© gorodenkoff - iStock Getty Images Plus

Programmet Horisont Europa

Portföljen för World LEADING DATA OCH COMPUTING TECHNOLOGIES 2021–2022 omfattar projekt från HORIZON EUROPE WP 2021–2022, 7. Digitalisering, industri och rymdfrågor, följande ämnen:

2021

Ämne: Horizon-CL4–2021-DATA-01–01 - Tekniker och lösningar för efterlevnad, integritetsskydd, grön och ansvarsfull dataverksamhet (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA) – 5 Projekt

Ämne: Horizon-CL4–2021-DATA-01–03 - Teknik för datahantering (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) – 6 projekt

2022

Ämne: Horizon-CL4–2022-DATA-01–04, HORIZON-CL4–2022-DATA-01–01 och HORIZON-CL4–2022-DATA-01–05: projekten i dessa ämnen håller för närvarande på att förberedas för bidrag.

Tidigare finansieringsprogram

Big Data- och Open Data- portföljen omfattar projekt från Horisont 2020 Industrial Leadership – Informations- och kommunikationsteknik LEIT-ICT- arbetsprogrammet för följande ämnen:

H2020:s arbetsprogram för informations- och kommunikationsteknik 2020

 • Ansökningsomgång DT-ICT-05–2020 – Innovationsknutpunkter för stordata (4 projekt)
 • Ansökningsomgång ICT-51–2020 – Stordatateknik och analys i extrem skala (6 projekt)

och från Horisont 2020 – Samhällsutmaningar – Programmet – 2020:

H2020-EU.3.1. — Samhälleliga CHALLENGER – Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

 • Call SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020–2B – Medicinsk teknik, digitala verktyg och artificiell intelligens (AI) för att förbättra övervakning och vård vid höga tekniska beredskapsnivåer (TRL) – (1 projekt - iCovid)

H2020:s arbetsprogram för IKT 2018–2019

 • Ansökningsomgång ICT-12–2018–2020 – Stordatateknik och analys i extrem skala (6 projekt)
 • Ansökningsomgång ICT-13–2018–2019 – Stöd till framväxten av datamarknader och dataekonomin (13 projekt)
 • Ansökningsomgång ICT-11–2018–2019 – HPC och Big Data aktiverade storskaliga testbäddar och applikationer (6 projekt)
  • IKT-11b) Innovationsåtgärder som syftar till att utveckla storskaliga IoT/Cloud-aktiverade idustriella pilottestinsatser för stordataapplikationer – (2 projekt – IoTwins och INFINITECH)
 • Ansökningsomgång DT-ICT-11–2019 – Stora datalösningar för energi (4 projekt)

H2020:s arbetsprogram för IKT 2016–2017

 • Ansökningsomgång ICT-14–2016–2017 – offentlig-privata partnerskap för stordata: sektorsövergripande och flerspråkig dataintegrering och dataexperiment (15 projekt)
 • Ansökningsomgång IKT-15–2016–2017 – offentlig-privata partnerskap för stordata: Storskaliga pilotprojekt inom sektorer som bäst gynnas av datadriven innovation – (4 projekt)
 • Ansökningsomgång ICT-16–2017 – Stordata offentlig-privata partnerskap: forskning som tar itu med de viktigaste tekniska utmaningarna i dataekonomin
 • Ansökningsomgång ICT-17–2016–2017 – Stordata offentlig-privata partnerskap: Stöd, industriell kompetens, benchmarking och utvärdering (2 projekt)
 • Ansökningsomgång ICT-18–2016 – Stordata offentlig-privata partnerskap: integritetsbevarande stordatateknik (4 projekt)
 • Ansökningsomgång ICT-35–2016 – möjliggör ansvarsfull IKT-relaterad forskning och innovation (1 projekt: K-PLEX)

H2020:s arbetsprogram för IKT 2014–2015

Portföljen för teknik för informationshantering omfattar projekt från sjunde ramprogrammet och programmet för konkurrenskraft och innovation – IKT-stödprogrammet. Hela skalan av ämnen som behandlas är:

 • Innehåll online,
 • Interaktiva och sociala medier,
 • Kunskapsupptäckt och förvaltning,
 • Resonemang och informationsutnyttjande.

Läs mer

Översikt

Stora data

Data har blivit en viktig tillgång för ekonomin och våra samhällen, och behovet av att förstå ”stora data” leder till innovationer inom teknik.

Se också

Big Data Test Infrastruktur: Vem är den till för?

Tjänsten Big Data Test Infrastructure är tillgänglig för europeiska offentliga förvaltningar som har ett intresse av att testa analysverktyg och standarder för att utnyttja potentialen i deras data.

Big Data Test Infrastruktur: Komma igång

Big Data Test Infrastructure (BDTI) är en molnplattform, baserad på teknik med öppen källkod, som EU-kommissionen kostnadsfritt erbjuder europeiska offentliga förvaltningar för att experimentera med data.

Infrastrukturen ger möjlighet att härleda värdefulla insikter från data...