Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Политическа програма „Цифрово десетилетие“ за 2030 г.

Политическата програма „Цифрово десетилетие“ за 2030 г. ще ръководи цифровата трансформация на Европа.

В програмата на политиката се определят цифрови цели и задачи в областта на цифровите умения, цифровата инфраструктура, цифровизацията на бизнеса и обществените услуги. Целите и задачите за 2030 г. ще бъдат постигнати чрез годишен цикъл на сътрудничество, в който ще се прави преглед на напредъка по предварително определени траектории и КПЕ. Програмата също така създава нова рамка за многонационалните проекти, която ще даде възможност държавите членки да обединяват усилията си в областта на цифровите инициативи. 

Намерете пълния правен текст на политическата програма на всички езици на ЕС.

Related content

Решение за изпълнение за определяне на ключови показатели за ефективност за измерване на напредъка към постигането на цифровите цели

Policy and legislation | 30 юни 2023

В съответствие с решението за създаване на програмата за политиката за цифровото десетилетие 2030 г. трябва да се използват ключови показатели за ефективност за наблюдение на напредъка на Съюза по отношение на цифровите цели, определени в посоченото решение.