Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Δημοσίευση

Το διαδίκτυο των πραγμάτων και το μέλλον της υπολογιστικής παρυφών στην Ευρώπη

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι ένα δίκτυο συνδεδεμένων ψηφιακών συσκευών, μερικές φορές γνωστών ως «έξυπνων» συσκευών, με τη σχετική έρευνά του να περιλαμβάνει τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία 5G, το υπολογιστικό νέφος, η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και τα μικροσυστήματα ή τα νανοσυστήματα. Αυτό που άλλαξε πρόσφατα είναι οι αυξημένες ικανότητες των συσκευών, τα ταχύτερα δίκτυα επικοινωνίας, η τυποποίηση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και οι πιο οικονομικά προσιτοί αισθητήρες και μικροηλεκτρονικές συσκευές, που είναι η υπερφόρτιση των φαινομένων του διαδικτύου των πραγμάτων.

© IoT Forum

Μετά από 2ετή διακοπή, η Εβδομάδα IoT επιστρέφει, η οποία διοργανώνεται στο Δουβλίνο από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου 2022. Συστεγαζόμενη με τον κλάδο της που επικεντρώνεται στην έρευνα, την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για το IoT (GIoTS), συγκέντρωσε πάνω από 380 ομιλητές και σχεδόν 700 συμμετέχοντες από 49 χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν συνολικά σε 115 συνεδρίες. Ο Ossian Smyth, υπουργός Επικρατείας του Κόμματος των Πρασίνων της Ιρλανδίας, άνοιξε τον εκθεσιακό χώρο της εκδήλωσης, όπου ορισμένα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, όπως το VEDLIoT, μπόρεσαν να προβάλουν το έργο τους.

Αναπόφευκτη συνέπεια του διαδικτύου των πραγμάτων και των συσκευών και εφαρμογών που αυτό ασκεί είναι ο τεράστιος όγκος συνεχώς μεταβαλλόμενων δεδομένων που παράγονται ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης. Το πλήρες δυναμικό των δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω ενός κοινού πλαισίου για την ανταλλαγή δεδομένων. Βασικά στοιχεία των χώρων δεδομένων θα υποστηριχθούν μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει από κοινού στην ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για τομείς όπως η γεωργία, η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη, η μεταποίηση και οι μεταφορές, ώστε να διασφαλιστεί ότι περισσότερα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα για χρήση στην οικονομία και την κοινωνία μας, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των εταιρειών και των ατόμων που παράγουν τα δεδομένα.

Τα δεδομένα του ΔτΠ πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο για την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων και τη λήψη ταχέων αποφάσεων. Με την πρόοδο στην ενσωματωμένη υπολογιστική, τις εξουσίες μικροεπεξεργαστή και τη ελαφριά ΤΝ, είναι δυνατή η μεγαλύτερη επεξεργασία δεδομένων και η λήψη αποφάσεων.

Η Εβδομάδα IoT 2022 ήταν η πρώτη εκδήλωση του είδους της στο πλαίσιο του τομέα «Από το υπολογιστικό νέφος στην παρυφή στο διαδίκτυο των πραγμάτων», στο πλαίσιο της οποίας συγκέντρωσε ενδιαφερόμενα μέρη της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στο πλαίσιο της ομάδας 4, Προορισμός 3. Στις 22 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε εναρκτήρια συνεδρία αφιερωμένη σε μια νέα ομάδα 6 δράσεων έρευνας και καινοτομίας για μεταλειτουργικά συστήματαICOS, Fluidos, NEMO, nebulous, Aeros και NEPHELE — και 3 δράσεων συντονισμού και στήριξης — OpenContinuum, Unlock-CEI και HiPEAC — στον τομέα του υπολογιστικού νέφους του διαδικτύου των πραγμάτων, που έλαβαν χρηματοδότηση από την ΕΕ συνολικού ύψους 64 εκατ. EUR και εγκαινιάστηκαν στις 1 Σεπτεμβρίου (με την έναρξη λειτουργίας της Unlock-CEI και της HiPEAC στις 1 Ιουνίου και στις 1 Δεκεμβρίου αντίστοιχα). Στη συνεδρία συζητήθηκε επίσης η δρομολόγηση μιας νέας διαδικτυακής πύλης eucloudedgeiot.eu που θα λειτουργεί ως πλατφόρμα για τη στήριξη του οικοσυστήματος του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και την προώθηση ευκαιριών για ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και πιλοτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Καθώς η υπολογιστική ισχύς πλησιάζει στα άκρα, η νομοθεσία για τα δεδομένα επηρεάζει τους κανόνες σε όλο το φάσμα της υπολογιστικής. Η Επιτροπή έχει προτείνει το νομοθετικό πλαίσιο για μια ευημερούσα οικονομία δεδομένων, όπως η πράξη για τα δεδομένα που προτάθηκε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2022, με στόχο να καταστούν διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα και να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά.

Σε μια νέα εποχή μετά την πανδημία COVID-19, το διαδίκτυο των πραγμάτων επιταχύνει τις οδούς μετάβασης για βασικούς τομείς και βοηθά τις βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν θεμελιώδεις προκλήσεις που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ουκρανία. Διευκολύνει τις νέες τάσεις, όπως η αντιμετώπιση της ενεργειακής ανθεκτικότητας και της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και η ψηφιοποίηση βασικών βιομηχανικών τομέων. Μια τέτοια ολιστική στρατηγική για τον έλεγχο της συνέχειας του υπολογιστικού νέφους (IoT) ανοίγει νέους τρόπους αξιοποίησης της καινοτομίας σε όλο το φάσμα της υπολογιστικής.

Διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Για τον σκοπό αυτό, η βιομηχανία πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της σε επίπεδο ΕΕ καθώς και σε διεθνή κλίμακα για να ενστερνιστεί την καινοτομία και να ασκήσει πίεση για την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα του βιομηχανικού ιστού της ΕΕ. Ο αναδυόμενος τομέας του διαδικτύου των πραγμάτων και της υπολογιστικής παρυφών αποτελεί ευκαιρία να επαναληφθεί η συνεργασία με εταίρους από τις ΗΠΑ· σε συνεδρίαση της Εβδομάδας του Διαδικτύου των Πραγμάτων με αμερικανούς ομιλητές, η ΕΕ διερεύνησε νέους τρόπους συνεργασίας στον τομέα της βασικής έρευνας μεταξύ της Επιτροπής και του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ, εστιάζοντας σε νέες έννοιες για την κατανεμημένη υπολογιστική και τη συλλογή πληροφοριών για τα σπίτια.

Η αξιοποίηση της ισχύος των τεχνολογιών του διαδικτύου των πραγμάτων θα δημιουργήσει αναμφίβολα θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας· είναι στενά συνδεδεμένη με την ψηφιακή δεκαετία και τις επικείμενες ψηφιακές πολιτικές, όπως η πράξη για τα δεδομένα και η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων,και θα επωφεληθεί από τη φιλοδοξία της Ευρώπης να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό μικροκυκλωμάτων επόμενης γενιάς μέσω της πράξης για τα μικροκυκλώματα, λόγω της σημαντικής πλευράς ζήτησης που αντιπροσωπεύει το διαδίκτυο των πραγμάτων.

 

Διαβάστε την έκθεση της εκδήλωσης.