Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

IoT agus Todhchaí Ríomhaireacht Imeall san Eoraip

Is líonra gléasanna digiteacha nasctha é Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT), ar a dtugtar gléasanna “cliste” uaireanta, agus cuimsíonn a thaighde gaolmhar réimsí amhail AI, 5G, néalríomhaireacht, blocshlabhra, agus micreachórais nó nana-chórais. Is é an rud atá athraithe le déanaí ná cumais mhéadaithe feistí, líonraí cumarsáide níos tapúla, caighdeánú prótacal cumarsáide agus braiteoirí níos inacmhainne agus gléasanna micrileictreonacha, atá ag turbocharging feiniméin IoT.

© IoT Forum

Tar éis sos 2 bhliain beidh Seachtain IoT ar ais, eagraithe i mBaile Átha Cliath ón 20-23 Meitheamh 2022. Chomhlonnaithe lena chraobh atá dírithe ar thaighde, Cruinniú Mullaigh Domhanda IoT (GIoTS), bhailigh sé os cionn 380 cainteoir agus beagnach 700 rannpháirtí ó 49 dtír, ag freastal ar 115 seisiún comhdhála ar an iomlán. D’oscail Ossian Smyth, Aire Stáit Chomhaontas Glas na hÉireann, spás taispeántais an imeachta, áit a raibh tionscadail áirithe ar nós VEDLIoT a fuair maoiniú ón Aontas in ann a gcuid oibre a chur ar taispeáint.

Iarmhairt dhosheachanta an IoT agus na ngléasanna agus na bhfeidhmchlár atá aige, is é sin an méid ollmhór sonraí atá ag athrú de shíor agus a ghintear mar thoradh ar an digitiú. Is féidir acmhainneacht iomlán sonraí a urghabháil trí chreat coiteann le haghaidh malartú sonraí. Tabharfar tacaíocht do phríomheilimintí spásanna sonraí tríd an gclár don Eoraip Dhigiteach; tá comhinfheistíocht á déanamh ag an gCoimisiún Eorpach in imscaradh spásanna coiteanna sonraí Eorpacha le haghaidh earnálacha amhail talmhaíocht, fuinneamh, cúram sláinte, monaraíocht agus iompar, lena chinntiú go mbeidh níos mó sonraí ar fáil lena n-úsáid inár ngeilleagar agus inár sochaí, agus na cuideachtaí agus na daoine aonair a ghineann na sonraí faoi smacht a choinneáil ag an am céanna.

Ní mór sonraí IoT a phróiseáil i bhfíor-am má táthar le teacht ar chonclúidí fiúntacha agus cinntí gasta a dhéanamh. Le dul chun cinn sa ríomhaireacht leabaithe, cumhachtaí micreaphróiseálaí agus IS éadrom, is féidir tuilleadh próiseála sonraí agus cinnteoireachta a dhéanamh ar an imeall.

Ba í Seachtain IoT 2022 an chéad imeacht dá leithéid i gcomhthéacs an limistéir “Ó Néal go hImeall go IoT” inar bhailigh sé páirtithe leasmhara den chéad ghlao ó Fís Eorpach faoina Bhraisle 4, Cinniúint 3. An 22 Meitheamh, díríodh seisiún lainseála ar ghrúpa nua de ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta 6 mheitea- ICOS, Fluidos, OAML, nebulous, Aeros agus Nephele — agus 3 ghníomhaíocht chomhordúcháin agus tacaíochta — OpenContinuum — OpenContinuum,Unlock-CEI agus HiPEAC — i bhfearann an néalríomhaireachta-IoT, a fuair maoiniú iomlán EUR 64 mhilliún ón Aontas agus a cuireadh tús leis an 1 Meán Fómhair (le Unlock-CEI agus HiPEAC ag seoladh an 1 Meitheamh agus an 1 Nollaig faoi seach). Pléadh sa seisiún freisin seoladh tairseach gréasáin nua eucloudedgeiot.eu a bheidh mar ardán chun tacú le héiceachóras Fís Eorpach agus chun deiseanna le haghaidh glaonna oscailte agus píolótú ar mhórscála a chur chun cinn.

Agus cumhacht ríomhaireachta ag bogadh níos gaire don imeall, bíonn tionchar ag reachtaíocht sonraí ar na rialacha ar fud an chontanam ríomhaireachta. Tá an creat reachtach le haghaidh geilleagar sonraí rathúil curtha ar aghaidh ag an gCoimisiún, amhail an Gníomh Sonraí a moladh don Chomhairle agus don Pharlaimint i mí an Mhárta 2022, arb é is aidhm dó tuilleadh sonraí a chur ar fáil agus rialacha a leagan síos maidir le húsáid agus rochtain sonraí.

I ré nua iar-Covid, tá IoT ag cur dlús le conairí aistrithe do phríomhearnálacha agus ag cuidiú le tionscail a bhfuil dúshláin bhunúsacha acu a bhaineann le tionchar ghéarchéim na hÚcráine. Éascaítear leis na treochtaí nua amhail aghaidh a thabhairt ar athléimneacht fuinnimh agus ar chomhtháthú foinsí in-athnuaite fuinnimh, an t-aistriú i dtreo na soghluaisteachta leictreonaí agus digitiú na bpríomhearnálacha tionsclaíocha. Osclaíonn straitéis iomlánaíoch den sórt sin chun máistreacht a fháil ar chontanam scamall-aoiseach-IoT bealaí nua chun leas a bhaint as nuálaíocht ar fud an chontanam ríomhaireachta.

Léiríonn roinnt tionscnamh Eorpach conas is féidir le freagairt do dhúshláin gheopholaitiúla a bheith ina dheis chun dlús a chur leis an aistriú glas agus leis an aistriú digiteach. Chun é sin a dhéanamh, ní mór don earnáil tionsclaíochta teacht le chéile ar leibhéal an Aontais agus ar scála idirnáisiúnta chun glacadh leis an nuálaíocht agus chun an tslándáil, an athléimneacht agus neodracht carbóin chreatlach thionsclaíoch an Aontais a bhrú chun cinn. Is deis é an réimse IoT agus imeall-ríomhaireachta atá ag teacht chun cinn chun athdhearbhú a dhéanamh ar bheith ag obair le comhpháirtithe na Stát Aontaithe; i seisiún Sheachtain IoT ina raibh cainteoirí Meiriceánacha, d’fhéach an tAontas Eorpach ar bhealaí nua chun comhoibriú le taighde bunúsach idir an Coimisiún agus Fondúireacht Náisiúnta Eolaíochta na Stát Aontaithe, ag díriú ar choincheapa nua don ríomhaireacht dáilte agus d’fhaisnéis snámha.

Gan amhras cruthóidh baint as cumhacht na dteicneolaíochtaí IoT spins dhearfach do gach earnáil gníomhaíochta; tá sé fite fuaite go dlúth leis an Deacáid Dhigiteach agus leis na beartais dhigiteacha atá ar na bacáin, amhail an Ionstraim Sonraí agus an Gníomh um Rialachas Sonraí, agus bainfidh sé tairbhe as uaillmhian na hEorpa sliseanna den chéad ghlúin eile a áirithiú trí Ghníomh na Sceallóga, mar gheall ar an éileamh suntasach atá i gceist le IoT.

 

Léigh an tuarascáil ar an imeacht.