Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Internet vecí a budúcnosť edge computingu v Európe

Internet vecí (IoT) je sieť pripojených digitálnych zariadení, niekedy známych ako „inteligentné“ zariadenia, ktorých súvisiaci výskum zahŕňa oblasti ako umelá inteligencia, 5G, cloud computing, blockchain a mikrosystémy alebo nanosystémy. Nedávno sa zmenili rozšírené možnosti zariadení, rýchlejších komunikačných sietí, štandardizácie komunikačných protokolov a cenovo dostupnejších snímačov a mikroelektronických zariadení, ktoré nabíjajú javy internetu vecí.

© IoT Forum

Po dvojročnej prestávke sa týždeň internetu vecí organizuje od 20. do 23. júna 2022 v Dubline. V spolupráci so svojou vetvou zameranou na výskum sa na celosvetovom samite internetu vecí (GIoTS) zišlo viac ako 380 rečníkov a takmer 700 účastníkov zo 49 krajín, ktorí sa zúčastnili celkovo 115 konferenčných zasadnutí. Ossian Smyth, štátny tajomník írskej strany zelených, otvoril výstavný priestor podujatia, kde niektoré projekty financované EÚ, ako napríklad VEDLIoT, mohli prezentovať svoju prácu.

Nevyhnutným dôsledkom internetu vecí a zariadení a aplikácií, ktoré má k dispozícii, je obrovské množstvo neustále sa meniacich údajov, ktoré sa generujú v dôsledku digitalizácie. Plný potenciál údajov možno využiť prostredníctvom spoločného rámca pre výmenu údajov. Kľúčové prvky dátových priestorov sa budú podporovať prostredníctvom programu Digitálna Európa; Európska komisia spoluinvestuje do zavádzania spoločných európskych dátových priestorov pre odvetvia, ako sú poľnohospodárstvo, energetika, zdravotná starostlivosť, výroba a doprava, s cieľom zabezpečiť, aby bolo k dispozícii viac údajov na použitie v našom hospodárstve a spoločnosti, a zároveň udržať podniky a jednotlivcov, ktorí údaje generujú, pod kontrolou.

Údaje internetu vecí sa musia spracúvať v reálnom čase, ak sa majú vyvodiť zmysluplné závery a prijať rýchle rozhodnutia. Vzhľadom na pokrok v oblasti vstavanej výpočtovej techniky, právomocí mikroprocesora a ľahkej umelej inteligencie je na okraji možné viac spracovania údajov a rozhodovania.

Týždeň internetu vecí 2022 bol prvým podujatím svojho druhu v súvislosti s oblasťou „Od cloudu k úžitku k internetu vecí“, na ktorom sa stretli zainteresované strany prvej výzvy programu Horizont Európa v rámci jeho klastra 4 – Destinácia 3. Dňa 22. júna bola otváracia schôdza venovaná novej skupine šiestich akcií v oblasti výskumu a inovácií v metaoperačných systémochICOS, Fluidos, NEMO, nebulous, Aeros a NEPHELE – a 3 koordinačných a podporných akcií – OpenContinuum, Unlock -CEI a HiPEAC v doméne cloud-edge-IoT, ktoré získali finančné prostriedky EÚ v celkovej výške 64 miliónov EUR a ktoré sa začali 1. septembra (spustenie Unlock-CEI a HiPEAC 1. júna a 1. decembra). Na zasadnutí sa diskutovalo aj o spustení nového webového portálu eucloudedgeiot.eu, ktorý by slúžil ako platforma na podporu ekosystému programu Horizont Európa a na propagáciu príležitostí na otvorené výzvy a rozsiahle pilotné projekty.

Vzhľadom na to, že výpočtová kapacita sa približuje k okraju, právne predpisy v oblasti údajov ovplyvňujú pravidlá v celom výpočtovom kontinue. Komisia predložila legislatívny rámec pre prosperujúce dátové hospodárstvo, ako je akt o údajoch, ktorý bol Rade a Parlamentu predložený v marci 2022, s cieľom sprístupniť viac údajov a stanoviť pravidlá používania údajov a prístupu k nim.

V novej ére po pandémii COVID-19 internet vecí urýchľuje spôsoby transformácie pre kľúčové odvetvia a pomáha priemyselným odvetviam, ktoré čelia zásadným výzvam spojeným s vplyvom krízy na Ukrajine. Uľahčuje nové trendy, ako je riešenie energetickej odolnosti a integrácia obnoviteľných zdrojov energie, prechod na elektromobilitu a digitalizácia kľúčových priemyselných odvetví. Takáto holistická stratégia na zvládnutie kontinua cloud-edge-IoT otvára nové spôsoby využívania inovácií v celom výpočtovom kontinuu.

Viaceré európske iniciatívy ukazujú, ako môže byť reakcia na geopolitické výzvy príležitosťou na urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie. Na tento účel musí priemysel spojiť sily na úrovni EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni, aby osvojil inovácie a presadzoval bezpečnosť, odolnosť a uhlíkovú neutralitu priemyselnej štruktúry EÚ. Vznikajúca oblasť internetu vecí a edge computingu predstavuje príležitosť zopakovať spoluprácu s partnermi z USA; počas týždňa internetu vecí, na ktorom sa zúčastnili americkí rečníci, EÚ preskúmala nové spôsoby spolupráce v oblasti základného výskumu medzi Komisiou a Národnou vedeckou nadáciou USA so zameraním na nové koncepcie distribuovanej výpočtovej techniky a rojovej spravodajskej služby.

Využitie sily technológií internetu vecí bezpochyby vytvorí pozitívne výsledky vo všetkých odvetviach činnosti; úzko súvisí s digitálnym desaťročím a nadchádzajúcimi digitálnymi politikami, ako je akt o údajoch a akt o správe údajov, a bude ťažiť z ambície Európy zabezpečiť dodávky čipov novej generácie prostredníctvom aktu o čipoch, a to vzhľadom na značnú stranu dopytu, ktorú internet vecí predstavuje.

 

Prečítajte si správu o podujatí.