Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας για ενεργό και υγιή γήρανση.

Η έννοια της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας (ΕΣΚ) είναι μια σύμπραξη που μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ. Μια εταιρική σχέση συγκεντρώνει όλους τους σχετικούς παράγοντες σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε διάφορους τομείς πολιτικής για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής πρόκλησης και τη συμμετοχή όλων των επιπέδων της αλυσίδας καινοτομίας. Η ΕΣΚ για την AHA ήταν η πρώτη ΕΣΚ που δημιουργήθηκε το 2011. Επικεντρώνεται στη δημογραφική αλλαγή και στην ενεργό και υγιή γήρανση των λαών της Ευρώπης.

Γιατί να επικεντρωθούμε στην ενεργό και υγιή γήρανση;

Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά γρήγορα. Ωστόσο, το να ζεις περισσότερο δεν σημαίνει απαραίτητα να ζεις μια πιο υγιή, πιο δραστήρια και ανεξάρτητη ζωή. Ο αριθμός των Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 65 ετών θα διπλασιαστεί τα επόμενα 50 χρόνια και ο αριθμός των άνω των 80 ετών θα τριπλασιαστεί. Το προσδόκιμο ζωής θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά τα ανθυγιεινά χρόνια ζωής αποτελούν περίπου το 20 % της ζωής ενός ατόμου.

Η ενεργός και υγιής γήρανση αποτελεί κοινωνική πρόκληση που μοιράζονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αποτελεί επίσης ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να καθιερωθεί ως παγκόσμιος ηγέτης, ικανός να παρέχει καινοτόμες λύσεις.

Στόχοι της ΕΣΚ σχετικά με την AHA

Η ΕΣΚ για την AHA αποσκοπεί στην προώθηση της υγιούς και ενεργού γήρανσης μέσω της επιδίωξης τριπλής νίκης για την Ευρώπη:

  • Βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων με έμφαση στους ηλικιωμένους·
  • Στήριξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής περίθαλψης·
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ μέσω των επιχειρήσεων και επέκταση σε νέες αγορές

Κύριοι πυλώνες της ΕΣΚ σχετικά με την AHA

Η ΕΣΚ για την AHA είχε, ως θεμέλιο της, δύο βασικούς πυλώνες: Ομάδες δράσης και τοποθεσίες αναφοράς. Το σχέδιο στρατηγικής «Καινοτομία στην αγορά» (I2M) και το «Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση» (MAFEIP) είναι τρεις, περαιτέρω, οριζόντιες πρωτοβουλίες που τροφοδοτούν την ΕΣΚ με την AHA.

Από τις αρχές του 2021, η ΕΣΚ για τη Γήρανση ευθυγραμμίζει στενά τους στόχους της με την προσέγγιση της πορείας ζωής, όπως φαίνεται στην Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση. Επικεντρώνεται πιο συγκεκριμένα στην κλιμάκωση και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη διά βίου προαγωγή και πρόληψη της υγείας, τη διά βίου μάθηση, την ενδυνάμωση με ψηφιακά εργαλεία, την προώθηση έξυπνων, υγιών και φιλικών προς την ηλικία περιβαλλόντων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας του αργύρου και του ψηφιακού οικοσυστήματος υγείας. Έχει επίσης υιοθετήσει μια πιο συνεργατική προσέγγιση μέσω της δημιουργίας της κοινοτικής πλατφόρμας «Active and Healthy Living in the Digital World».

Ενεργός και υγιής διαβίωση στον ψηφιακό κόσμο

Η ενεργός και υγιής διαβίωση στον ψηφιακό κόσμο είναι ένας πολυσυμμετοχικός κόμβος πληροφόρησης και επικοινωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες, τους φορείς καινοτομίας, τους ασθενείς, τους παρόχους υγείας και περίθαλψης, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία, την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, καινοτόμων λύσεων, επιστημονικής συνεργασίας και πολιτικών που σχετίζονται με την ενεργό και υγιή διαβίωση και τη γήρανση με ψηφιακά εργαλεία. Βασίζεται στα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση και προωθεί την ενεργό και υγιή διαβίωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, με ψηφιακές τεχνολογίες.

Εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε περαιτέρω με την ΕΣΚ σχετικά με την AHA, μπορείτε να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το έργο IN-4-AHA, το οποίο υποστηρίζει την ΕΣΚ για την AHA.

Ιστότοποι Αναφοράς

Οι τοποθεσίες αναφοράς αποτελούν εμπνευσμένα οικοσυστήματα, παρέχοντας δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή και την υγεία των ηλικιωμένων και ολόκληρης της κοινότητας. Οι τοποθεσίες αναφοράς είναι περιφέρειες, πόλεις, ενοποιημένα νοσοκομεία ή οργανισμοί περίθαλψης και οι τετραπλοί έλικα εταίροι τους από τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις κυβερνητικές αρχές που επικεντρώνονται σε μια ολοκληρωμένη, βασισμένη στην καινοτομία προσέγγιση για την ενεργό και υγιή γήρανση. Παρέχουν συγκεκριμένα παραδείγματα των θετικών επιπτώσεών τους στον τομέα αυτό. Το Δίκτυο Συνεργασίας των Τοποθεσιών Αναφοράς (RSCN) αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται αυτό το συνεχώς αναπτυσσόμενο οικοσύστημα. 

Καινοτομία 2 Αγορά (I2M)

Το I2M στοχεύει στην επέκταση των ψηφιακών λύσεων στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης σε διασυνοριακό πλαίσιο. Αυτή η οριζόντια δράση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Μάθετε περισσότερα για την Αγορά Καινοτομίας 2 (αρχειοθετημένο περιεχόμενο)

Σχεδιάγραμμα

Το σχέδιο αποσκοπεί στην καινοτομία της υγείας και της περίθαλψης στην Ευρώπη. Είναι η συνέχεια της ΕΣΚ σχετικά με τη στρατηγική κλιμάκωσης της AHA (.pdf). Αντικατοπτρίζει το πολιτικό όραμα της ΕΣΚ σχετικά με τους εταίρους AHA. Είναι ο δίαυλος για την ΕΣΚ σχετικά με τους εταίρους AHA για την παροχή και τη λήψη πολιτικών εισροών. Ένας μηχανισμός «πίσω και εμπρός» λειτουργεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων μερών (διαμορφωτές πολιτικής και άλλοι βασικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης) για την εξέλιξη, την επικαιροποίηση και την εφαρμογή του σχεδίου στρατηγικής.

Μάθετε περισσότερα για το Προσχέδιο (αρχειοθετημένο περιεχόμενο)

ΜΑΦΙΠ

Το MAFEIP είναι το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναπτύχθηκε αρχικά ως απάντηση στις ΕΣΚ σχετικά με τις ειδικές ανάγκες παρακολούθησης της AHA. Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εκτίμησης επιπτώσεων για την υποστήριξη τεκμηριωμένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων για όλα τα ιδρύματα και τους χρήστες στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Μάθετε περισσότερα για το MAFEIP (αρχειοθετημένο περιεχόμενο)

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

ηλ-υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε ασφαλείς και υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Βλ. επίσης

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα εικονικά ανθρώπινα δίδυμα

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα εικονικά ανθρώπινα δίδυμα είναι ένα πλαίσιο της ΕΕ που στηρίζει την εμφάνιση και την υιοθέτηση της επόμενης γενιάς λύσεων εικονικών ανθρώπινων διδύμων στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου θα απελευθερώσει τη δύναμη της απεικόνισης και της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των καρκινοπαθών, των κλινικών ιατρών και των ερευνητών.

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις εφαρμογές για φορητές συσκευές υγείας

Ο κώδικας δεοντολογίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις εφαρμογές υγείας για κινητά έχει ως στόχο την προώθηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών και την παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε όσους εγγράφονται σε αυτόν.

Διαχείριση δεδομένων υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση και έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης για την τόνωση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ειδικοί στην ηλεκτρονική υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε δύο ομάδες εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με την ηλεκτρονική υγεία: την ομάδα συμφεροντούχων για την ηλεκτρονική υγεία και μια προσωρινή ειδική ομάδα για την ηλεκτρονική υγεία.