Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP on AHA)

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus on aloite, jonka tavoitteena on edistää digitaalisen innovoinnin käyttöä aktiivisena ja terveenä ikääntymisenä.

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden käsite on kumppanuus, joka voi auttaa vahvistamaan EU:n tutkimusta ja innovointia. Kumppanuus kokoaa yhteen kaikki asiaankuuluvat EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimijat eri politiikanaloilla, jotta voidaan vastata tiettyyn yhteiskunnalliseen haasteeseen ja ottaa mukaan kaikki innovaatioketjun tasot. AHA-hanke oli ensimmäinen vuonna 2011 perustettu eurooppalainen innovaatiokumppanuus. Siinä keskitytään väestörakenteen muutokseen sekä Euroopan kansalaisten aktiiviseen ja terveeseen ikääntymiseen.

Miksi keskittyä aktiiviseen ja terveelliseen ikääntymiseen?

Euroopan väestö ikääntyy nopeasti. Mutta pidempään eläminen ei välttämättä tarkoita terveellisempää, aktiivisempaa ja itsenäisempää elämää. Yli 65-vuotiaiden eurooppalaisten määrä kaksinkertaistuu seuraavien 50 vuoden aikana ja yli 80-vuotiaiden määrä lähes kolminkertaistuu. Elinajanodote kasvaa edelleen, mutta epäterveelliset elinvuodet muodostavat noin 20 % henkilön elämästä.

Aktiivinen ja terve ikääntyminen on kaikkien Euroopan maiden yhteinen yhteiskunnallinen haaste, mutta se on myös mahdollisuus. Se tarjoaa Euroopalle mahdollisuuden vakiinnuttaa asemansa globaalina johtajana, joka pystyy tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja.

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteet AHA: ssa

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteena on edistää terveenä ja aktiivisena ikääntymistä tavoittelemalla kolminkertaista voittoa Euroopalle:

  • Eurooppalaisten terveyden ja elämänlaadun parantaminen keskittyen ikääntyneisiin
  • Terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltojärjestelmien pitkän aikavälin kestävyyden ja tehokkuuden tukeminen;
  • EU:n teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen yritystoiminnan ja uusien markkinoiden laajentumisen avulla

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden keskeiset pilarit AHA: ssa

AHA:ta koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden perustana oli kaksi keskeistä pilaria: Toimintaryhmät ja viitesivustot. Suunnitelma, innovointi markkinoille (I2M) ja aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden seuranta- ja arviointikehys (MAFEIP) ovat kolme muuta monialaista horisontaalista aloitetta, jotka tukevat eurooppalaista innovaatiokumppanuutta AHA-hankkeessa.

AHA-kumppanuuden tavoitteet ovat vuoden 2021 alusta lähtien lähentäneet tavoitteitaan ikääntymistä koskevassa vihreässä kirjassa havainnollistetun elinkaareen perustuvan lähestymistavan kanssa. Siinä keskitytään konkreettisemmin digitaalisten välineiden laajentamiseen ja käyttöönottoon elinikäisen terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn, elinikäisen oppimisen, digitaalisilla välineillä voimaannuttamisen, älykkäiden, terveellisten ja ikäystävällisten ympäristöjen edistämiseen sekä Euroopan hopeatalouden ja digitaalisen terveysekosysteemin parantamiseen. Se on myös omaksunut yhteistyöhaluisemman lähestymistavan perustamalla yhteisöfoorumin ”Aktiivinen ja terveellinen elämä digitaalisessa maailmassa”.

Aktiivinen ja terveellinen elämä digitaalisessa maailmassa

Active and Healthy Living in the Digital World on Euroopan kansalaisille, innovoijille, potilaille, terveydenhuollon ja hoidon tarjoajille, tutkijoille ja poliittisille päättäjille, jotka osallistuvat tutkimukseen ja innovointiin, parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon, vaihtoon ja levittämiseen, innovatiivisiin ratkaisuihin, tieteelliseen yhteistyöhön ja aktiiviseen ja terveelliseen elämään ja ikääntymiseen liittyvien toimintalinjojen, digitaalisten välineiden käyttöönotossa, vaihtamisessa ja levittämisessä. Se perustuu aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden saavutuksiin ja edistää aktiivista ja terveellistä elämää koko elämän ajan digitaaliteknologioiden avulla.

Jos haluat tehdä tiiviimpää yhteistyötä AHA-kumppanuuden kanssa, voit liittyä foorumiin. Voit myös ottaa yhteyttä IN-4-AHA-hankkeeseen, joka tukee AHA-hanketta.

Referenssisivustot

Referenssisivustot ovat inspiroivia ekosysteemejä, jotka tarjoavat luovia ja toimivia ratkaisuja, jotka parantavat ikääntyneiden ja koko yhteisön elämää ja terveyttä. Viitekohteita ovat alueet, kaupungit, integroidut sairaalat tai hoitoorganisaatiot sekä niiden teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan, tiedemaailman ja viranomaisten nelinkertaiset helix-kumppanit, jotka keskittyvät kokonaisvaltaiseen, innovointiin perustuvaan lähestymistapaan aktiivisena ja terveenä ikääntymiseen. Ne tarjoavat konkreettisia esimerkkejä niiden myönteisestä vaikutuksesta tällä alalla. Referenssisivustojen yhteistyöverkosto (RSCN) edustaa ja hallinnoi tätä jatkuvasti kasvavaa ekosysteemiä. 

Innovaatio 2 Markkinat (I2M)

I2M tähtää digitaalisten terveydenhuolto- ja hoitoratkaisujen laajentamiseen rajat ylittävissä yhteyksissä. Tämä horisontaalinen toimi on osa komission strategiaa terveyden ja hoidon digitaalisesta muutoksesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lue lisää Innovaatio 2 Marketista ( arkistoitu sisältö)

Blueprint

Suunnitelman tavoitteena on innovoida terveydenhuoltoa ja hoitoa Euroopassa. Se on AHA Scaling Up -strategiaa koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden jatkotoimia (.pdf). Se kuvastaa eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden AHA-kumppaneita koskevaa poliittista visiota. Se on AHA-kumppaneiden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden kanava poliittisen panoksen antamiseen ja vastaanottamiseen. EY:n ja sidosryhmien (politiikan päättäjät ja muut keskeiset mielipidejohtajat) välillä on käytössä back-and-forth-mekanismi, jonka avulla suunnitelmaa voidaan kehittää, päivittää ja panna täytäntöön.

Lue lisää Blueprintistä ( arkistoitu sisältö)

SUOMI

MAFEIP on seuranta- ja arviointikehys, joka on alun perin kehitetty vastauksena AHA:n erityisiin seurantatarpeisiin. Sitä on tarkoitus käyttää vaikutustenarviointivälineenä tukemaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoprosessia kaikille terveydenhuolto- ja hoitoalan laitoksille ja käyttäjille.

Lue lisää MAFEIPista ( arkistoitu sisältö)

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

sähköiset terveyspalvelut

Euroopan komissio pyrkii tarjoamaan kansalaisille turvallisia ja laadukkaita digitaalisia palveluja terveydenhuollon ja hoidon alalla.

Katso myös

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite

Eurooppalaisella syöpäkuvantamisaloitteella vapautetaan kuvantamisen ja tekoälyn voima syöpäpotilaiden, -lääkäreiden ja -tutkijoiden hyödyksi.

Terveystietojen hallinta

Euroopan komissio antoi tiedonannon ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan terveyden ja hoidon digitaalisesta muutoksesta Euroopan unionin toimien vauhdittamiseksi.

sähköisen terveydenhuollon asiantuntijat

Euroopan komissio perusti kaksi sähköistä terveydenhuoltoa käsittelevää asiantuntijaryhmää: sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmä ja väliaikainen sähköisten terveyspalvelujen työryhmä.