Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus

Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus on algatus, mille eesmärk on edendada digitaalse innovatsiooni kasutamist aktiivsena ja tervena vananemiseks.

    eakas daam vestleb internetis arstiga

© Jean-philippe WALLET - iStock Getty Images

Euroopa innovatsioonipartnerluse kontseptsioon on partnerlus, mis võib aidata tugevdada ELi teadusuuringuid ja innovatsiooni. Partnerlus ühendab kõiki asjaomaseid osalejaid ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil eri poliitikavaldkondadest, et tulla toime konkreetse ühiskondliku probleemiga ja kaasata kõik innovatsiooniahela tasandid. AHA-alane innovatsioonipartnerlus oli esimene 2011. aastal loodud Euroopa innovatsioonipartnerlus. See keskendub demograafilistele muutustele ning Euroopa inimeste aktiivsele ja tervena vananemisele.

Miks keskenduda aktiivsele ja tervislikule vananemisele?

Euroopa rahvastik vananeb kiiresti. Kuid pikem elamine ei tähenda tingimata tervislikumat, aktiivsemat ja iseseisvamat elu. Üle 65-aastaste eurooplaste arv kahekordistub järgmise 50 aasta jooksul ja üle 80-aastaste arv peaaegu kolmekordistub. Oodatav eluiga tõuseb jätkuvalt, kuid ebatervislikud eluaastad moodustavad umbes 20 % inimese elust.

Aktiivsena ja tervena vananemine on ühiskondlik väljakutse, mida jagavad kõik Euroopa riigid, kuid see on ka võimalus. See annab Euroopale võimaluse saada ülemaailmseks liidriks, kes suudab pakkuda uuenduslikke lahendusi.

AHAd käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse eesmärgid

AHA-teemalise innovatsioonipartnerluse eesmärk on edendada tervena ja aktiivsena vananemist, taotledes Euroopa kolmekordset võitu:

  • Eurooplaste tervise ja elukvaliteedi parandamine, keskendudes eakatele;
  • Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide pikaajalise jätkusuutlikkuse ja tõhususe toetamine;
  • ELi tööstuse konkurentsivõime suurendamine ettevõtluse ja uute turgude laienemise kaudu

AHA-alase innovatsioonipartnerluse peamised sambad

AHA-alase innovatsioonipartnerluse aluseks oli kaks peamist sammast: Tegevusrühmad ja viitekohad. Tegevuskava, innovatsioon turule (I2M) ning täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse järelevalve- ja hindamisraamistik (MAFEIP) on kolm, lisaks valdkonnaülest horisontaalset algatust, mis toetavad Euroopa innovatsioonipartnerlust AHA valdkonnas.

Alates 2021. aasta algusest on AHA-alane innovatsioonipartnerlus viinud oma eesmärgid tihedalt kooskõlla elutsüklil põhineva lähenemisviisiga, mida on illustreeritud vananemist käsitlevas rohelises raamatus. Selles keskendutakse konkreetsemalt digitaalsete vahendite laiendamisele ja kasutuselevõtule elukestva tervise edendamiseks ja ennetamiseks, elukestvaks õppeks, võimestamiseks digitaalsete vahenditega, aruka, tervisliku ja easõbraliku keskkonna edendamiseks ning Euroopa hõbedamajanduse ja digitaalse tervise ökosüsteemi tugevdamiseks. Samuti on komisjon võtnud kasutusele koostööpõhisema lähenemisviisi kogukonna platvormi „Aktiivne ja tervislik elamine digitaalses maailmas“ loomise kaudu.

Aktiivne ja tervislik elu digitaalses maailmas

Aktiivne ja tervislik elu digitaalmaailmas on paljusid sidusrühmi hõlmav teabe- ja kommunikatsioonikeskus Euroopa kodanikele, novaatoritele, patsientidele, tervishoiu- ja hooldusteenuste osutajatele, teadlastele ja poliitikakujundajatele, kes tegelevad teadusuuringute ja innovatsiooniga, parimate tavade, uuenduslike lahenduste, teaduskoostöö ning aktiivse ja tervisliku eluviisiga ning digivahenditega vananemisega seotud poliitika kasutuselevõtu, vahetamise ja levitamisega. See tugineb täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse saavutustele ning edendab digitaaltehnoloogia abil aktiivset ja tervislikku elu kogu elu jooksul.

Kui soovite jätkata koostööd AHA-alase innovatsioonipartnerlusega, võite platvormiga liituda. Võite võtta ühendust ka IN-4-AHA projektiga, mis toetab AHAd käsitlevat Euroopa innovatsioonipartnerlust.

Viited saidid

Referentspaigad on inspireerivad ökosüsteemid, mis pakuvad loomingulisi ja toimivaid lahendusi, mis parandavad eakate inimeste ja kogu kogukonna elu ja tervist. Viitekohad on piirkonnad, linnad, integreeritud haiglad või hooldusorganisatsioonid ja nende neljakordsed partnerid tööstusest, kodanikuühiskonnast, akadeemilistest ringkondadest ja valitsusasutustest, kes keskenduvad terviklikule innovatsioonipõhisele lähenemisviisile aktiivsena vananemisele ja tervena vananemisele. Nad pakuvad konkreetseid näiteid oma positiivse mõju kohta selles valdkonnas. Viitekohtade koostöövõrgustik (RSCN) esindab ja haldab seda pidevalt kasvavat ökosüsteemi. 

Innovatsioon 2 turg (I2M)

I2M on suunatud digitaalsete tervishoiu- ja hoolduslahenduste laiendamisele piiriüleses kontekstis. See horisontaalne meede on osa komisjoni strateegiast, mis käsitleb tervise ja hoolduse digiüleminekut digitaalsel ühtsel turul.

Lisateave innovatsiooni 2 turu kohta (arhiivne sisu)

Joonis

Kava eesmärk on uuendada tervishoidu ja hooldust Euroopas. See on AHA skaleerimisstrateegiat käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse (.pdf) järelmeetmed. See kajastab Aafrika rahutagamisvastase võitluse partnereid käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse poliitilist visiooni. See on AHA partnerite Euroopa innovatsioonipartnerluse kanal poliitiliste sisendite andmiseks ja vastuvõtmiseks. Kava väljatöötamiseks, ajakohastamiseks ja rakendamiseks toimib Euroopa Komisjoni ja sidusrühmade (poliitikakujundajad ja teised peamised arvamusliidrid) vahel edasi-tagasi mehhanism.

Lisateave kava kohta ( arhiivne sisu)

MAFEIP

MAFEIP on seire- ja hindamisraamistik, mis töötati algselt välja vastuseks AHA spetsiifilisi seirevajadusi käsitlevale Euroopa innovatsioonipartnerlusele. Seda tuleb kasutada mõju hindamise vahendina, et toetada tõenduspõhist otsustusprotsessi kõigi tervishoiu- ja hooldussektori asutuste ja kasutajate jaoks.

Rohkem infot MAFEIP kohta (arhiivne sisu)

Seotud sisu

Üldpilt

e-tervishoid

Euroopa Komisjon teeb tööd selle nimel, et tagada kodanikele juurdepääs ohututele ja kvaliteetsetele tervishoiu- ja hooldusteenustele.

Vaata lisaks

Euroopa virtuaalsete inimteisikute algatus

Euroopa virtuaalsete inimteisikute algatus on ELi raamistik, millega toetatakse järgmise põlvkonna virtuaalsete inimteisikute lahenduste tekkimist ja kasutuselevõttu tervishoius ja hoolduses.

Terviseandmete haldamine

Euroopa Komisjon võttis vastu teatise ja komisjoni talituste töödokumendi tervishoiu ja hoolduse digiülemineku kohta, et hoogustada Euroopa Liidu tegevust.