Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ειδικοί στην ηλεκτρονική υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε δύο ομάδες εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με την ηλεκτρονική υγεία: την ομάδα συμφεροντούχων για την ηλεκτρονική υγεία και μια προσωρινή ειδική ομάδα για την ηλεκτρονική υγεία.

    «»

© iStock by Getty Images - 466267165 Pogonici

ομάδα συμφεροντούχων ηλ-υγείας

Η ομάδα ξεκίνησε εκ νέου το 2020 και πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της στις 13 Ιουλίου 2020.  

Τα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων για την ηλεκτρονική υγεία είναι όλες οι κεντρικές οργανώσεις και ενώσεις με ευρωπαϊκή εμβέλεια. Αντιπροσωπεύουν τους ακόλουθους τομείς και ομάδες: η βιομηχανία τεχνολογίας υγείας, οι ασθενείς, οι επαγγελματίες υγείας και η ερευνητική κοινότητα.

Η ομάδα συμφεροντούχων ηλ-υγείας θα παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωσία στην Επιτροπή, ιδίως σε θέματα που καθορίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης. Ειδικότερα, σε σχέση με τους ακόλουθους τομείς:

  • δεδομένα για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με έναν ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας και της περαιτέρω επεξεργασίας του βασικού συνόλου τεχνικών προδιαγραφών και καλύτερης διαλειτουργικότητας·
  • ψηφιακές υπηρεσίες υγείας·
  • ζητήματα προστασίας των δεδομένων υγείας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής·
  • ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τα δεδομένα υγείας και περίθαλψης·
  • ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των πολιτών και την προσωποκεντρική φροντίδα·
  • τεχνητή νοημοσύνη και υγεία·
  • διατομεακές πτυχές που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης, όπως οι προτάσεις χρηματοδότησης και επενδύσεων και οι τεχνολογίες γενικής εφαρμογής.

Πληροφορίες σχετικά με τα μέλη, τις συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών δημοσιεύονται τακτικά στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

ειδική ομάδα για την ηλεκτρονική υγεία

Συστάθηκε προσωρινή ειδική ομάδα για την ηλεκτρονική υγεία, η οποία θα συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού της ηλεκτρονικής υγείας για ασφαλέστερη, καλύτερη και αποτελεσματικότερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη. Αποτελείται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας, εκπροσώπους των ασθενών, εκπροσώπους των ιατρικών, φαρμακευτικών και ΤΠΕ βιομηχανίες, νομικούς εμπειρογνώμονες και φορείς χάραξης πολιτικής. Η ειδική ομάδα εκπόνησε έκθεση με συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθούν πλήρως τα οφέλη της ηλεκτρονικής υγείας το 2020.

Τελευταια ΝΕΑ

DIGIBYTE |
Πρωτοβουλία για το γονιδίωμα 1 + εκατ.: εγκρίνεται νέος χάρτης πορείας για τη φάση επέκτασης και βιωσιμότητας

Σήμερα, η πρωτοβουλία των 1 + εκατομμυρίων γονιδιωμάτων (1 + MG) αποτελεί ένα νέο ορόσημο για την επίτευξη του στόχου της ασφαλούς διασυνοριακής πρόσβασης σε γονιδιωματικά δεδομένα για την προώθηση της έρευνας και της εξατομικευμένης περίθαλψης στην Ευρώπη.

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

DIGIBYTE |
Πλατφόρμα για την απεικόνιση του καρκίνου στην Ευρώπη: το πρώτο πρωτότυπο της πανευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής τίθεται σε λειτουργία

Σήμερα, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου έχει φτάσει σε ένα πρώτο σημαντικό ορόσημο του χάρτη πορείας της για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής υποδομής δεδομένων για εικόνες καρκίνου με σκοπό τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων καινοτομίας ώστε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καινοτόμες λύσεις βασισμένες στα δεδομένα για τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου.

PRESS RELEASE |
Ψηφιακή δεκαετία 2030: Η Επιτροπή εγκρίνει δείκτες για την παρακολούθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030, και εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαρθρώσουν τους εθνικούς χάρτες πορείας τους, ώστε να επιτευχθούν οι ψηφιακοί στόχοι.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

ηλ-υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε ασφαλείς και υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Βλ. επίσης

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις εφαρμογές για φορητές συσκευές υγείας

Ο κώδικας δεοντολογίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις εφαρμογές υγείας για κινητά έχει ως στόχο την προώθηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών και την παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε όσους εγγράφονται σε αυτόν.

Διαχείριση δεδομένων υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση και έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης για την τόνωση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.