Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP om AHA)

Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande är ett initiativ som syftar till att främja innovationsanvändning av digitalt för aktivt och hälsosamt åldrande.

    äldre dam samtalar online med en läkare

© Jean-philippe WALLET - iStock Getty Images

Konceptet med ett europeiskt innovationspartnerskap är ett partnerskap som kan bidra till att stärka EU:s forskning och innovation. Ett partnerskap för samman alla relevanta aktörer på EU-nivå, nationell och regional nivå inom olika politikområden för att hantera en specifik samhällsutmaning och involvera alla innovationskedjenivåer. EIP på AHA var det första EIP som skapades 2011. Det är inriktat på demografiska förändringar och ett aktivt och hälsosamt åldrande för Europas befolkning.

Varför fokusera på aktivt och hälsosamt åldrande?

Den europeiska befolkningen åldras snabbt. Men att leva längre betyder inte nödvändigtvis att leva ett hälsosammare, mer aktivt och självständigt liv. Antalet européer över 65 år kommer att fördubblas under de kommande 50 åren, och antalet över 80-åringar kommer nästan tredubblas. Den förväntade livslängden kommer att fortsätta att öka, men ohälsosamma levnadsår utgör cirka 20 % av en persons liv.

Ett aktivt och hälsosamt åldrande är en samhällsutmaning som delas av alla europeiska länder, men det är också en möjlighet. Det är en chans för Europa att etablera sig som en global ledare som kan erbjuda innovativa lösningar.

Målen för det europeiska innovationspartnerskapet för AHA

Det europeiska innovationspartnerskapet för AHA syftar till att främja ett hälsosamt och aktivt åldrande genom att eftersträva en trippelvinst för Europa:

  • Förbättra EU-medborgarnas hälsa och livskvalitet med fokus på äldre.
  • Stödja den långsiktiga hållbarheten och effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemen och systemen för social omsorg.
  • Stärka EU-industrins konkurrenskraft genom företag och expansion på nya marknader

Huvudpelarna i det europeiska innovationspartnerskapet för AHA

Det europeiska innovationspartnerskapet för AHA hade som grund två huvudpelare: Aktionsgrupper och referensplatser. Planen, innovation till marknaden (I2M) och övervaknings- och bedömningsramen för det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (MAFEIP) är ytterligare tre övergripande horisontella initiativ som bidrar till det europeiska innovationspartnerskapet för AHA.

Sedan början av 2021 anpassar det europeiska innovationspartnerskapet för AHA sina mål nära till den livsstilsstrategi som illustreras i grönboken om åldrande. Den fokuserar mer konkret på att skala upp och använda digitala verktyg för livslång hälsofrämjande och förebyggande arbete, livslångt lärande, egenmakt med digitala verktyg, främjande av smarta, hälsosamma och åldersvänliga miljöer och förbättring av den europeiska silverekonomin och det digitala hälsoekosystemet. Den har också antagit en mer samarbetsinriktad strategi genom inrättandet av gemenskapsplattformen ”Aktivt och hälsosamt liv i den digitala världen”.

Ett aktivt och hälsosamt liv i den digitala världen

Active and Healthy Living in the Digital World är ett flerpartscentrum för information och kommunikation för europeiska medborgare, innovatörer, patienter, vårdgivare, forskare och beslutsfattare som arbetar med forskning och innovation, spridning, utbyte och spridning av bästa praxis, innovativa lösningar, vetenskapligt samarbete och politik som rör ett aktivt och hälsosamt liv och åldrande med digitala verktyg. Den bygger på resultaten från det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande och främjar ett aktivt och hälsosamt liv under hela livet, med digital teknik.

Om du vill engagera dig ytterligare med EIP på AHA, kan du gå med i plattformen. Du kan också kontakta IN-4-AHA-projektet, som stöder EIP på AHA.

Referenswebbplatser

Referenswebbplatser är inspirerande ekosystem som levererar kreativa och användbara lösningar som förbättrar livet och hälsan för äldre människor och hela samhället. Referenswebbplatser är regioner, städer, integrerade sjukhus eller vårdorganisationer och deras fyrdubbla helix-partner från industrin, det civila samhället, den akademiska världen och myndigheter som fokuserar på en övergripande, innovationsbaserad strategi för aktivt och hälsosamt åldrande. De ger konkreta exempel på deras positiva effekter på detta område. Referenswebbplatser Collaborative Network (RSCN) representerar och hanterar detta ständigt växande ekosystem. 

Innovation 2 Marknaden (I2M)

I2M syftar till att skala upp digitala hälso- och sjukvårdslösningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Denna övergripande åtgärd är en del av kommissionens strategi för digital omvandling av hälso- och sjukvård på den digitala inre marknaden.

Läs mer om Innovation 2 Market (arkiverat innehåll)

Blueprint

Planen syftar till att förnya hälso- och sjukvård i Europa. Det är uppföljningen av EIP om AHA Scaling Up Strategy (.pdf). Det återspeglar EIP:s politiska vision om AHA-partner. Det är EIP:s kanal för AHA-partner för att ge och ta emot politiska bidrag. En ”back-and-forth”-mekanism fungerar mellan kommissionen och berörda parter (politiska beslutsfattare och andra viktiga opinionsbildare) för att utveckla, uppdatera och genomföra planen.

Läs mer om Blueprint (arkiverat innehåll)

MAFEIP

MAFEIP är den övervaknings- och bedömningsram som ursprungligen utvecklades som svar på det europeiska innovationspartnerskapet om AHA:s särskilda övervakningsbehov. Den ska användas som ett verktyg för konsekvensbedömning för att stödja evidensbaserad beslutsprocess för alla institutioner och användare inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer om MAFEIP (arkiverat innehåll)

Läs mer

Översikt

e-hälsa

EU-kommissionen arbetar för att ge medborgarna tillgång till säkra och högkvalitativa digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.

Se också

Hantering av hälsodata

Europeiska kommissionen antog ett meddelande och ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om digital omvandling av hälso- och sjukvård för att främja Europeiska unionens åtgärder.

experter på e-hälsa

Europeiska kommissionen har inrättat två expertgrupper som arbetar med e-hälsa: intressentgruppen för e-hälsa och en tillfällig arbetsgrupp för e-hälsa.