Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο (έληξε το 2023)

***Οι εργασίες στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο έχουν ολοκληρωθεί.***

Για πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για τον ηλικιακά κατάλληλο σχεδιασμό, μπορείτε να ανατρέξετε στην ειδική ομάδα για τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τον ηλικιακάκατάλληλο σχεδιασμό. 

 

**************************************

Η συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης που αποσκοπεί στη βελτίωση του διαδικτυακού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους νέους.

Κορυφαίες εταιρείες ΤΠΕ και μέσων ενημέρωσης, ΜΚΟ και η UNICEF εγκαινίασαν επίσημα τη Συμμαχία για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017,με βάση προηγούμενες πρωτοβουλίες.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες αντιμετωπίζουν υφιστάμενους και αναδυόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι στο διαδίκτυο, όπως:

 • επιβλαβές περιεχόμενο (π.χ. βίαιο ή σεξουαλικά εκμεταλλευτικό περιεχόμενο)
 • επιβλαβής συμπεριφορά (π.χ. κυβερνοεκφοβισμός)
 • επιβλαβής επαφή (π.χ. σεξουαλικός εκβιασμός)

Το πλαίσιο της πρωτοβουλίας καθορίζεται στη δήλωση σκοπού της συμμαχίας (.pdf), η οποία εισάγει 9 δράσεις στο πλαίσιο 3 κύριων σκελών:

 1. ενδυνάμωση των χρηστών
 2. ενισχυμένη συνεργασία
 3. ευαισθητοποίηση

Ενδυνάμωση των χρηστών

 • Εντοπισμός και προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την κοινοποίηση πρακτικών σχετικά με την προστασία των δεδομένων·
 • παροχή προσβάσιμων και αξιόπιστων εργαλείων που είναι εύχρηστα και παρέχουν ανατροφοδότηση και κοινοποίηση, κατά περίπτωση·
 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης των χρηστών και της χρήσης πληροφοριών και εργαλείων που μπορούν να τους βοηθήσουν να παραμείνουν ασφαλέστεροι στο διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει τη διδασκαλία της ευθύνης και του καθήκοντός τους να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και με σεβασμό προς τους άλλους στο διαδίκτυο. Με τη σειρά του, αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη και προωθεί την ψηφιακή ενδυνάμωση των ανηλίκων·
 • Προώθηση της χρήσης της ταξινόμησης περιεχομένου όταν και όπου ενδείκνυται·
 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της χρήσης εργαλείων γονικού ελέγχου.

Ενισχυμένη συνεργασία

 • Εντατικοποίηση της συνεργασίας με άλλα μέρη, όπως οργανώσεις για την ασφάλεια των παιδιών, κυβερνήσεις, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και αρχές επιβολής του νόμου, με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·
 • Εντοπισμός των αναδυόμενων εξελίξεων στην τεχνολογία, όπως οι συνδεδεμένες συσκευές, και, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συνεργασία με άλλα μέρη που μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην υποστήριξη της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο.

Ευαισθητοποίηση

 • Υποστήριξη της ανάπτυξης εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την ψηφιακή χειραφέτηση και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας μέσω τόσο ad hoc όσο και εν εξελίξει πρωτοβουλιών·
 • Προώθηση της πρόσβασης των παιδιών σε διαφοροποιημένο επιγραμμικό περιεχόμενο, απόψεις, πληροφορίες και γνώσεις.

Εκτός από την έγκριση της δήλωσης σκοπού, οι υπογράφουσες εταιρείες ανέλαβαν μεμονωμένες δεσμεύσεις σύμφωνα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Τον Νοέμβριο του 2020, το TikTok προσχώρησε στη Συμμαχία υποβάλλοντας τις δεσμεύσεις του (.pdf).

Μέλη της Συμμαχίας

Η συμμαχία καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από κορυφαίες εταιρείες ΤΠΕ και μέσων ενημέρωσης έως ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Υπογράφοντες την εταιρεία

ASKfm, BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google, KPN, The LEGO Group, Liberty Global, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Sulake, Super RTL/Mediengruppe RTL Deutschland, TikTok, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter, Vivendi, Vodafone.

Συνδεδεμένα μέλη

Child Helpline International, COFACE, eNACSO, EUN Partnership, FFTelecoms, FOSI, Foundation T.I.M. (Against Internet Misconduct), FSM, GSMA, ICT Coalition, NICAM, Toy Industries of Europe, UNICEF.

Η πολιτική συμμετοχής (.pdf) αναφέρει ότι αυτή η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα είναι ανοικτή σε νέα μέλη.

Έκθεση σχετικά με την ανεξάρτητη αξιολόγηση

Η Συμμαχία συμφώνησε σε ανεξάρτητη και διαφανή επανεξέταση 18 μήνες μετά την έναρξή της. Την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2019, δημοσιεύθηκε η έκθεση σχετικά με την ανεξάρτητη αξιολόγηση της «Συμμαχίας για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο».

Στην αξιολόγηση αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η συμμαχία, ο συνολικός αντίκτυπός της, καθώς και η συνάφεια και η αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής. Ένας άλλος από τους στόχους της ήταν να εντοπίσει τα δυνατά σημεία και τις ελλείψεις. Η μελέτη, η οποία διατυπώνει συστάσεις σχετικά με το μελλοντικό έργο της Συμμαχίας, αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για κάθε πιθανό νέο μέλος που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, το οποίο θα είναι σε θέση να αντλήσει διδάγματα από τα επιτυχημένα παραδείγματα και τις ορθές πρακτικές που εντοπίστηκαν.

Συνεδριάσεις

Τα μέλη της Συμμαχίας συναντώνται τακτικά πρόσωπο με πρόσωπο:

1. Συνεδρίαση της 30ής Απριλίου 2019 για να συζητηθεί και να συμφωνηθεί η μελλοντική πορεία της πρωτοβουλίας μετά τη δημοσίευση της έκθεσης σχετικά με την ανεξάρτητη αξιολόγηση της «Συμμαχίας για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο».

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης (.pdf) 

Παρουσιάσεις:

2. Συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2019 για τον απολογισμό της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά και για την ανταλλαγή των τελευταίων εξελίξεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των μελών.

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης (.pdf)

Παρουσιάσεις:

3. Συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 2020 για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, την επανάληψη του ρόλου των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών στη δημιουργία ενός ασφαλούς και καλύτερου επιγραμμικού περιβάλλοντος, ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, και τη συζήτηση των επόμενων βημάτων για τη δέσμευση των νέων για ένα καλύτερο διαδίκτυο.

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης (.pdf)

Παρουσιάσεις:

4. Συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2020 για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την ενημέρωση της ομάδας σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τη δέσμευση για τη νεολαία για ένα καλύτερο διαδίκτυο.

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης (.pdf)

Παρουσιάσεις:

5. Συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2021 για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις, όπως οι προτάσεις της Επιτροπής: σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και το πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Παρουσιάστηκε επίσης μια ιδέα για τη φάση 2.0 της δέσμευσης για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά.

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης (.pdf)

Παρουσιάσεις:

6. Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2021 για να ζητηθεί η γνώμη των μελών σχετικά με την επικαιροποίηση της στρατηγικής «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά», να ζητηθούν οι απόψεις τους και να συγκεντρωθούν οι απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες, τα κενά και τους αναδυόμενους κινδύνους και ευκαιρίες που επηρεάζουν τα δικαιώματα των παιδιών σε έναν ψηφιακό κόσμο.

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης (.pdf)

7. Συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2022 για την παρουσίαση στην ομάδα της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+).

Παρουσιάσεις:

Τελευταία νέα

NEWS ARTICLE |
Εορτασμός της 2ης επετείου της στρατηγικής BIK+

Για τον εορτασμό της 2ης επετείου της στρατηγικής BIK+, δημοσιεύουμε το «εργαλείο διασφάλισης της ηλικίας», ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για τη βιομηχανία, τη νέα «έκθεση παρακολούθησης πολιτικής BIK» και την επικαιροποιημένη «Συλλογή των επίσημων κειμένων της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο».

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή κινεί επίσημη διαδικασία κατά της TikTok βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον το TikTok ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) σε τομείς που συνδέονται με την προστασία των ανηλίκων, τη διαφάνεια της διαφήμισης, την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου εθιστικού σχεδιασμού και επιβλαβούς περιεχομένου.

PRESS RELEASE |
Ασφαλέστερος ο διαδικτυακός κόσμος για τα παιδιά και τους νέους στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλέστερου Ίντερνετ

Σήμερα, οι νέοι, οι γονείς, οι φροντιστές, οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των οργανώσεων γιορτάζουν την Ημέρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου παγκοσμίως για να καταστεί το διαδίκτυο καλύτερο και ασφαλέστερο για τα παιδιά και τους νέους.

BROCHURE |
Επεξήγηση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες — Μέτρα για την προστασία των παιδιών και των νέων στο διαδίκτυο

Ενδιαφέρεστε για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ σας προστατεύει στο διαδίκτυο; Οι νέοι κανόνες που θεσπίστηκαν στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δικαιότερου και ασφαλέστερου διαδικτυακού κόσμου.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Τα κέντρα για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου ενημερώνουν, συμβουλεύουν και βοηθούν τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές σχετικά με ψηφιακά ερωτήματα και καταπολεμούν τη διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.