Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Алианс за по-добра защита на малолетните и непълнолетните лица онлайн (краен срок през 2023 г.)

***Работата в рамките на Алианса за по-добра защита на малолетните и непълнолетните лица онлайн приключи.***

За информация относно Кодекса за поведение относно съобразен с възрастта дизайн, моля, посетете Специалната група за Кодекса за поведение на ЕС относно съобразен с възрастта дизайн. 

 

******************************************************

Алиансът за по-добра защита на малолетните и непълнолетните лица онлайн е инициатива за саморегулиране, предназначена да подобри онлайн средата за децата и младите хора.

Водещи ИКТ и медийни компании, НПО и УНИЦЕФ официално поставиха началото на Алианса за Деня за по-безопасен интернет през 2017 г. въз основа на предишни инициативи.

Засегнатите дружества се борят със съществуващите и нововъзникващите рискове, пред които са изправени децата и младите хора онлайн, включително:

 • вредно съдържание (напр. съдържание, свързано с насилие или сексуална експлоатация)
 • вредно поведение (напр. кибертормоз)
 • вреден контакт (напр. сексуално изнудване)

Рамката на инициативата е изложена в изявлението за целта на алианса (.pdf), в което се въвеждат 9 действия в 3 основни направления:

 1. оправомощаване на потребителите
 2. засилено сътрудничество
 3. повишаване на осведомеността

Оправомощаване на потребителите

 • Идентифициране и насърчаване на най-добрите практики за съобщаване на практиките за защита на личните данни;
 • осигуряване на достъпни и надеждни инструменти, които са лесни за използване, и предоставяне на обратна информация и уведомяване, когато е целесъобразно;
 • Насърчаване на осведомеността на потребителите и използването на информация и инструменти, които могат да им помогнат да запазят безопасността си онлайн. Това включва да ги научим на тяхната отговорност и дълг да се държат отговорно и с уважение към другите онлайн. На свой ред това насърчава доверието и цифровото овластяване на малолетните и непълнолетните лица;
 • насърчаване на използването на класификация на съдържанието, когато и където е целесъобразно;
 • Насърчаване на осведомеността и използването на инструменти за родителски контрол.

Засилено сътрудничество

 • Засилване на сътрудничеството с други страни, като например организации за безопасност на децата, правителства, образователни служби и правоприлагащи органи, за да се засили обменът на най-добри практики;
 • Идентифициране на новостите в технологиите, като например свързаните устройства, и с подкрепата на Комисията ангажиране с други страни, които също играят роля в подкрепа на безопасността на децата онлайн.

Повишаване на осведомеността

 • подкрепа за разработването на кампании за повишаване на осведомеността относно онлайн безопасността, цифровото овластяване и медийната грамотност чрез ad hoc и текущи инициативи;
 • Насърчаване на достъпа на децата до разнообразно онлайн съдържание, мнения, информация и знания.

В допълнение към одобряването на декларацията за цел дружествата, подписали настоящото споразумение, поеха индивидуални ангажименти в съответствие със своята стопанска дейност. През ноември 2020 г. TikTok се присъедини към Алианса, като представи своите ангажименти (.pdf).

Членове на Алианса

Алиансът обхваща цялата верига за създаване на стойност от водещи ИКТ и медийни компании до НПО, включително:

Подписващи дружества

ASKfm, BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google, KPN, The LEGO Group, Liberty Global, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Sulake, Super RTL/Mediengruppe RTL Deutschland, TikTok, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter, Vivendi, Vodafone.

Асоциирани членове

Child Helpline International, COFACE, eNACSO, EUN Partnership, FFTelecoms, FOSI, Foundation T.I.M. (Against Internet Misconduct), FSM, GSMA, ICT Coalition, NICAM, Toy Industries of Europe, UNICEF.

В политиката за членство (.pdf) се посочва, че тази многостранна платформа е отворена за нови членове.

Доклад относно независимата оценка

Алиансът се съгласи на независим и прозрачен преглед 18 месеца след създаването си. На Деня за по-безопасен интернет през 2019 г. беше публикуван докладът относно независимата оценка на Алианса за по-добра защита на малолетните и непълнолетните лица онлайн.

В оценката бяха оценени начинът, по който Алиансът се изпълнява, цялостното му въздействие, както и целесъобразността и ефективността на действията, които е предприел до момента. Друга нейна цел беше да се установят силните и слабите страни. Проучването, в което се отправят препоръки относно бъдещата работа на Алианса, е ценен източник на информация за всички потенциални нови членове, присъединяващи се към инициативата, които ще могат да се поучат от установените успехи и добри практики.

Срещи

Членовете на Алианса редовно се срещат лице в лице:

1. Заседание от 30 април 2019 г. за обсъждане и постигане на съгласие относно бъдещите действия във връзка с инициативата след публикуването на доклада относно независимата оценка на Алианса за по-добра защита на малолетните и непълнолетните лица онлайн.

Дневен ред на заседанието (.pdf) 

Презентации:

2. Заседание на 14 октомври 2019 г. за преглед на Европейската стратегия за по-добър интернет за децата и за споделяне на последните развития и добри практики между членовете.

Дневен ред на заседанието (.pdf)

Презентации:

3. Заседание от 27 май 2020 г. за обмен на информация относно последните събития, за изтъкване отново на ролята на различните заинтересовани страни за създаването на безопасна и по-добра онлайн среда, особено при настоящите обстоятелства, свързани с COVID-19, и за обсъждане на следващите стъпки за ангажимента на младежта за по-добър интернет.

Дневен ред на заседанието (.pdf)

Презентации:

4. Заседание от 23 октомври 2020 г. за обмен на информация относно последните събития и за предоставяне на актуална информация на групата относно напредъка по ангажимента на младежта за по-добър интернет.

Дневен ред на заседанието (.pdf)

Презентации:

5. Заседание от 29 юни 2021 г. за обмен на информация относно последните събития, като например предложенията на Комисията: относно изкуствения интелект и относно рамка за европейска цифрова самоличност. Беше представена и концепция за етап 2.0 на ангажимента „По-добър интернет за децата — младежи“.

Дневен ред на заседанието (.pdf)

Презентации:

6. Заседание от 21 октомври 2021 г. за консултации с членовете относно актуализирането на стратегията за по-добър интернет за децата, търсене на техните мнения и събиране на техния принос относно нуждите, пропуските и нововъзникващите рискове и възможности, които оказват въздействие върху правата на децата в цифровия свят.

Дневен ред на заседанието (.pdf)

7. Заседание от 23 май 2022 г. за представяне на групата на новата европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK+).

Презентации:

Последни новини

NEWS ARTICLE |
Честване на втората годишнина на стратегията BIK+

За да отбележим втората годишнина на стратегията BIK+, публикуваме „инструмента за гарантиране на възрастта“, въпросник за самооценка за промишлеността, новия „Доклад за наблюдение на политиката на BIK“ и актуализирания „Компендиум на официалните текстове на ЕС относно децата в цифровия свят“.

PRESS RELEASE |
Комисията открива официално производство срещу TikTok съгласно Законодателния акт за цифровите услуги

Европейската комисия откри официално производство, за да прецени дали TikTok може да е нарушило Законодателния акт за цифровите услуги в области, свързани със защитата на малолетните и непълнолетните лица, прозрачността на рекламата, достъпа на изследователите до данни, както и управлението на риска от проектиране, предизвикващо пристрастяване, и вредно съдържание.

PRESS RELEASE |
Повишаване на безопасността на онлайн света за децата и младите хора в Деня на безопасния интернет

Днес младите хора, родителите, лицата, полагащи грижи, учителите, създателите на политики и представителите на промишлеността и организациите отбелязват Деня на безопасния интернет по света, за да направят интернет по-добър и по-безопасен за децата и младите хора.

BROCHURE |
Законодателният акт за цифровите услуги — мерки за защита на децата и младите хора онлайн

Интересувате ли се от това как ЕС ви защитава онлайн? Новите правила по Законодателния акт за цифровите услуги имат за цел да създадат по-справедливо и по-безопасно онлайн пространство.

Съдържание по темата

Обща картина

Центрове за по-безопасен интернет

Центровете за по-безопасен интернет информират, съветват и подпомагат децата, родителите, учителите и лицата, полагащи грижи, по въпроси, свързани с цифровите технологии, и се борят срещу сексуалното насилие над деца онлайн.