Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja data-avaruuksista

Komissio julkaisee yleiskatsauksen eri aloilla kehitettävien yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien tilanteesta.

Staff working document on data spaces

© Prostock-Studio - iStock Getty Images Plus

 

Jotta datan arvo voitaisiin valjastaa Euroopan talouden ja yhteiskunnan hyödyksi, komissio tukee yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien kehittämistä strategisilla talouden aloilla ja yleistä etua koskevilla aloilla.
Helmikuussa 2020 hyväksytyssä Euroopan datastrategiassa ilmoitettiin data-avaruuksien luomisesta kymmenellä strategisella alalla: terveys, maatalous, valmistusteollisuus, energia, liikkuminen, rahoitus, julkishallinto, osaaminen ja eurooppalaiset avoimen tieteen pilvipalvelut sekä vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisen monialainen keskeinen tavoite. 
Sen jälkeen on muodostunut data-avaruuksia myös muilla tärkeillä aloilla, kuten tiedotusvälineet ja kulttuuriperintö. Perimmäisenä tavoitteena on, että data-avaruudet muodostavat yhdessä yhtenäisen eurooppalaisen data-avaruuden eli todelliset datan sisämarkkinat.

Pääpiirteet

Yhteiset eurooppalaiset data-avaruudet kokoavat yhteen asiaankuuluvat datainfrastruktuurit ja hallintokehykset datan yhdistämisen ja jakamisen helpottamiseksi.

Ne:
ottaa käyttöön datan jakamisvälineitä ja -palveluja datan yhdistämiseksi, käsittelemiseksi ja jakamiseksi avoimen määrän organisaatioita sekä yhdistämään energiatehokasta ja luotettavaa pilvipalvelukapasiteettia ja siihen liittyviä palveluja;
II) sisällettävä asiaa koskevan EU:n lainsäädännön kanssa yhteensopivia tiedonhallintarakenteita, joissa määritetään avoimesti ja oikeudenmukaisesti oikeudet saada dataa ja käsitellä sitä;
III) parantaa datan saatavuutta, laatua ja yhteentoimivuutta sekä alakohtaisissa ympäristöissä että eri alojen välillä.

Tavoitteet

EU:n laajuisten yhteisten ja yhteentoimivien data-avaruuksien luominen strategisilla aloilla voittaa datan yhteiskäytön nykyiset oikeudelliset ja tekniset esteet ja vapauttaa siten datavetoisen innovoinnin valtavan potentiaalin.
Se mahdollistaa tietojen asettamisen saataville ja vaihtamisen kaikkialla EU:ssa luotettavalla ja turvallisella tavalla. Yritykset, julkishallinnot ja yksityishenkilöt Euroopassa valvovat tuottamaansa dataa tietäen samalla, että ne voivat luottaa tapaan, jolla sitä käytetään innovoinnin edistämiseen.
Yhteiset eurooppalaiset data-avaruudet edistävät näin ollen uusien datavetoisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä EU:ssa ja luovat siten yhteenliitetyn ja kilpailukykyisen eurooppalaisen datatalouden ydinkudoksen. 

Tilannekatsaus

Tässä asiakirjassa, joka on laadittu vastauksena Eurooppa-neuvoston pyyntöön, esitetään yleiskatsaus yhteisistä eurooppalaisista data-avaruuksista. 
Ensinnäkin siinä esitellään asiaan liittyviä horisontaalisia näkökohtia, kuten käsitettä, monialaista lainsäädäntöä ja toimenpiteitä, EU:n tukiohjelmia ja datainfrastruktuurialoitteita. Toiseksi siinä kuvataan Euroopan komission ilmoittamien yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien nykytilannetta. 
Komissio raportoi yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien kehittämisestä vuonna 2023.

 

Ladattava aineisto

Staff working document on data spaces
Lataa 

Related content