Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Pracovný dokument útvarov Komisie o dátových priestoroch

Komisia uverejňuje prehľad súčasného stavu spoločných európskych dátových priestorov, ktoré sa vyvíjajú v rôznych oblastiach.

evocation of the concept of data

© Prostock-Studio - iStock Getty Images Plus

 

S cieľom využiť hodnotu údajov v prospech európskeho hospodárstva a spoločnosti Komisia podporuje rozvoj spoločných európskych dátových priestorov v strategických hospodárskych odvetviach a oblastiach verejného záujmu.
V Európskej dátovej stratégii z februára 2020 bolo ohlásené vytvorenie dátových priestorov v 10 strategických oblastiach: zdravie, poľnohospodárstvo, výroba, energetika, mobilita, financie, verejná správa, zručnosti, európsky cloud pre otvorenú vedu a prierezová kľúčová priorita spočívajúca v plnení cieľov zelenej dohody. 
Odvtedy však vznikli dátové priestory v ďalších dôležitých oblastiach, ako sú médiá a kultúrne dedičstvo. Konečným cieľom je, aby všetky dátové priestory spolu vytvorili spoločný európsky dátový priestor, skutočný jednotný trh s údajmi.

Myšlienka

Spoločné európske dátové priestory spájajú príslušné dátové infraštruktúry a rámce riadenia s cieľom uľahčiť zhromažďovanie a zdieľanie údajov.

Tieto opatrenia:
I) zavádza nástroje na zdieľanie údajov a služby na združovanie, spracúvanie a spoločné využívanie údajov otvoreným počtom organizácií, ako aj združovať energeticky efektívne a dôveryhodné cloudové kapacity a súvisiace služby;
II) zahŕňajú štruktúry správy údajov zlučiteľné s príslušnými právnymi predpismi EÚ, ktoré transparentným a spravodlivým spôsobom určujú práva týkajúce sa prístupu k údajom a ich spracúvania;
III) zlepšiť dostupnosť, kvalitu a interoperabilitu údajov – tak v špecifických prostrediach pre jednotlivé oblasti, ako aj medzi sektormi.

Ciele

Vytvorením celoeurópskych spoločných, interoperabilných dátových priestorov v strategických odvetviach sa prekonajú existujúce právne a technické prekážky zdieľania údajov a ako také sa využije obrovský potenciál inovácií založených na údajoch.
Umožní, aby sa údaje z celej EÚ sprístupňovali a vymieňali dôveryhodným a bezpečným spôsobom. Podniky, orgány verejnej správy a jednotlivci v Európe budú mať kontrolu nad údajmi, ktoré generujú, pričom vedia, že môžu dôverovať spôsobu, akým sa používajú na podporu inovácií.
Spoločné európske dátové priestory preto posilnia vývoj nových produktov a služieb založených na údajoch v EÚ, a tým vytvoria základné tkanivo prepojeného a konkurencieschopného európskeho dátového hospodárstva. 

Súčasný stav

Tento dokument, ktorý bol vypracovaný na žiadosť Európskej rady, poskytuje prehľad spoločných európskych dátových priestorov. 
Po prvé, predstavuje relevantné horizontálne aspekty vrátane koncepcie, medziodvetvových právnych predpisov a opatrení, podporných programov EÚ a iniciatív v oblasti dátovej infraštruktúry. Po druhé, opisuje súčasný stav spoločných európskych dátových priestorov, ktoré oznámila Európska komisia. Komisia
podá ďalšiu správu o vývoji spoločných európskych dátových priestorov v roku 2023.

 

Stiahnuté

Staff working document on data spaces
Stiahnuť