Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Komisjoni talituste töödokument andmeruumide kohta

Komisjon avaldab ülevaate erinevates valdkondades arendatavate Euroopa ühiste andmeruumide hetkeseisust.

Staff working document on data spaces

© Prostock-Studio - iStock Getty Images Plus

 

Andmete väärtuse ärakasutamiseks Euroopa majanduse ja ühiskonna hüvanguks toetab komisjon ühiste Euroopa andmeruumide arendamist strateegilistes majandussektorites ja avalikku huvi pakkuvates valdkondades.
2020. aasta veebruaris avaldatud Euroopa andmestrateegias teatati andmeruumide loomisest kümnes strateegilises valdkonnas: tervishoid, põllumajandus, tootmine, energeetika, liikuvus, rahandus, avalik haldus, oskused, Euroopa avatud teaduse pilv ja rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamise valdkonnaülene prioriteet. 
Sellest ajast alates on tekkinud ka andmeruumid muudes olulistes valdkondades, nagu meedia ja kultuuripärand. Lõppeesmärk on, et koos moodustavad andmeruumid ühtse Euroopa andmeruumi: tõeline ühtne andmeturg.

Mõiste

Ühised Euroopa andmeruumid ühendavad asjakohaseid andmetaristuid ja juhtimisraamistikke, et hõlbustada andmete koondamist ja jagamist.

Need on järgmised:
I) võtma kasutusele andmejagamisvahendid ja -teenused andmete koondamiseks, töötlemiseks ja jagamiseks avatud arvu organisatsioonide poolt, samuti energiatõhusate ja usaldusväärsete pilvandmetöötluse suutlikkuse ja nendega seotud teenuste ühendamiseks;
II) hõlmama asjakohaste ELi õigusaktidega kooskõlas olevaid andmehaldusstruktuure, millega määratakse läbipaistval ja õiglasel viisil kindlaks andmetele juurdepääsu ja nende töötlemise õigused;
III) parandada andmete kättesaadavust, kvaliteeti ja koostalitlusvõimet nii valdkonnaspetsiifilistes tingimustes kui ka sektorite lõikes.

Eesmärgid

Kogu ELi hõlmavate ühiste koostalitlusvõimeliste andmeruumide loomine strateegilistes sektorites kõrvaldab olemasolevad õiguslikud ja tehnilised tõkked andmete jagamiselt ning vallandab seega andmepõhise innovatsiooni tohutu potentsiaali.
See võimaldab teha kogu EList pärit andmed kättesaadavaks ja vahetada usaldusväärsel ja turvalisel viisil. Euroopa ettevõtjad, haldusasutused ja üksikisikud kontrollivad enda loodud andmeid, teades samas, et nad saavad usaldada viisi, kuidas neid kasutatakse innovatsiooni edendamiseks.
Ühised Euroopa andmeruumid edendavad seega uute andmepõhiste toodete ja teenuste arendamist ELis ning loovad seeläbi omavahel ühendatud ja konkurentsivõimelise Euroopa andmemajanduse põhikoe. 

Ülevaade olukorrast

Käesolevas dokumendis, mis koostati vastusena Euroopa Ülemkogu taotlusele, antakse ülevaade ühistest Euroopa andmeruumidest. 
Esiteks tutvustatakse selles asjakohaseid horisontaalseid aspekte, sealhulgas kontseptsiooni, valdkondadevahelisi õigusakte ja meetmeid, ELi toetusprogramme ja andmetaristu algatusi. Teiseks kirjeldatakse selles Euroopa Komisjoni väljakuulutatud ühiste Euroopa andmeruumide hetkeolukorda. 
Komisjon esitab aruande ühtsete Euroopa andmeruumide arendamise kohta 2023. aastal.

 

Allalaadimiseks

Staff working document on data spaces
Laadi alla 

Related content