Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Dokument roboczy służb Komisji dotyczący przestrzeni danych

Komisja publikuje przegląd aktualnej sytuacji w zakresie wspólnych europejskich przestrzeni danych, które są opracowywane w różnych dziedzinach.

Staff working document on data spaces

© Prostock-Studio - iStock Getty Images Plus

 

Aby wykorzystać wartość danych z korzyścią dla europejskiej gospodarki i społeczeństwa, Komisja wspiera rozwój wspólnych europejskich przestrzeni danych w strategicznych sektorach gospodarki i w dziedzinach interesu publicznego.
W europejskiej strategii w zakresie danych z lutego 2020 r. zapowiedziano utworzenie przestrzeni danych w 10 strategicznych obszarach: zdrowie, rolnictwo, produkcja, energia, mobilność, finanse, administracja publiczna, umiejętności, europejska chmura dla otwartej nauki oraz przekrojowy priorytet zakładający realizację celów Zielonego Ładu. 
Od tego czasu pojawiły się również przestrzenie danych w innych ważnych obszarach, takich jak media i dziedzictwo kulturowe. W ostatecznym rozrachunku poszczególne przestrzenie danych powinny razem utworzyć wspólną europejską przestrzeń danych: autentyczny jednolity rynek danych.

Pojęcie

Wspólne europejskie przestrzenie danych łączą odpowiednie infrastruktury danych i ramy zarządzania w celu ułatwienia gromadzenia i udostępniania danych.

Zwierzęta te:
wdrożenie narzędzi i usług wymiany danych w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych przez otwartą liczbę organizacji, a także segregowanie energooszczędnych i wiarygodnych zdolności w zakresie chmury obliczeniowej i powiązanych usług;
obejmują struktury zarządzania danymi zgodne z odpowiednimi przepisami UE, które określają w przejrzysty i sprawiedliwy sposób prawa dotyczące dostępu do danych i ich przetwarzania;
poprawa dostępności, jakości i interoperacyjności danych – zarówno w kontekście poszczególnych dziedzin, jak i w różnych sektorach.

Ogólne

Utworzenie ogólnounijnych wspólnych, interoperacyjnych przestrzeni danych w sektorach strategicznych pokona istniejące bariery prawne i techniczne utrudniające wymianę danych, a tym samym uwolni ogromny potencjał innowacji opartych na danych.
Umożliwi to udostępnianie i wymianę danych z całej UE w sposób wiarygodny i bezpieczny. Przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i osoby fizyczne w Europie będą miały kontrolę nad generowanymi przez siebie danymi, wiedząc, że mogą ufać, w jaki sposób są wykorzystywane do pobudzania innowacji.
Wspólne europejskie przestrzenie danych przyczynią się zatem do rozwoju nowych produktów i usług opartych na danych w UE, a tym samym do stworzenia podstawowej tkanki wzajemnie połączonej i konkurencyjnej europejskiej gospodarki opartej na danych. 

Aktualna sytuacja

Niniejszy dokument, przygotowany w odpowiedzi na wniosek Rady Europejskiej, zawiera przegląd wspólnych europejskich przestrzeni danych. 
Po pierwsze, przedstawiono w nim istotne aspekty horyzontalne, w tym koncepcję, międzysektorowe przepisy i środki, unijne programy wsparcia i inicjatywy w zakresie infrastruktury danych. Po drugie, opisano w nim aktualną sytuację w zakresie wspólnych europejskich przestrzeni danych, które zostały ogłoszone przez Komisję Europejską. 
W 2023 r. Komisja przedstawi dalsze sprawozdanie na temat rozwoju wspólnych europejskich przestrzeni danych.

 

Pliki do pobrania

Staff working document on data spaces
Pobierz 

Related content

Akt w sprawie danych: Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania

Policy and legislation | 23 luty 2022

Akt w sprawie danych ma na celu maksymalizację wartości danych w gospodarce poprzez zapewnienie, aby większa liczba zainteresowanych stron przejmowała kontrolę nad swoimi danymi oraz aby więcej danych było dostępnych do innowacyjnego wykorzystania, przy jednoczesnym zachowaniu zachęt do inwestowania w generowanie danych.