Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Dokument roboczy służb Komisji dotyczący przestrzeni danych

Komisja publikuje przegląd stanu prac nad wspólnymi europejskimi przestrzeniami danych, które są opracowywane w różnych dziedzinach.

evocation of the concept of data

© Prostock-Studio - iStock Getty Images Plus

Aby wykorzystać wartość danych z korzyścią dla europejskiej gospodarki i społeczeństwa, Komisja wspiera rozwój wspólnych europejskich przestrzeni danych w strategicznych sektorach gospodarki i dziedzinach interesu publicznego.
W europejskiej strategii w zakresie danych z lutego 2020 r. zapowiedziano utworzenie przestrzeni danych w 10 strategicznych obszarach: zdrowie, rolnictwo, produkcja, energia, mobilność, finanse, administracja publiczna, umiejętności, europejska chmura dla otwartej nauki oraz przekrojowy priorytet realizacji celów Zielonego Ładu. 
Od tego czasu pojawiły się również przestrzenie danych w innych ważnych obszarach, takich jak media i dziedzictwo kulturowe. Ostatecznym celem jest, aby przestrzenie danych razem tworzyły jednolitą europejską przestrzeń danych: prawdziwy jednolity rynek danych.

Koncepcja

Wspólne europejskie przestrzenie danych łączą odpowiednią infrastrukturę danych i ramy zarządzania w celu ułatwienia łączenia i udostępniania danych.

Państwa członkowskie:
(i) wdraża narzędzia i usługi udostępniania danych w celu łączenia, przetwarzania i udostępniania danych przez otwartą liczbę organizacji, a także federację energooszczędnych i wiarygodnych zdolności w chmurze i powiązanych usług;
(II) obejmują struktury zarządzania danymi, zgodne z odpowiednimi przepisami UE, które w przejrzysty i sprawiedliwy sposób określają prawa dotyczące dostępu do danych i ich przetwarzania;
(III) poprawa dostępności, jakości i interoperacyjności danych – zarówno w ustawieniach specyficznych dla danej dziedziny, jak i we wszystkich sektorach.

Cele

Utworzenie ogólnounijnych, interoperacyjnych przestrzeni danych w strategicznych sektorach pozwoli przezwyciężyć istniejące prawne i techniczne bariery w wymianie danych i w związku z tym uwolnić ogromny potencjał innowacji opartych na danych.
Umożliwi to udostępnianie i wymianę danych z całej UE w sposób wiarygodny i bezpieczny. Przedsiębiorstwa, administracje publiczne i osoby prywatne w Europie będą miały kontrolę nad generowanymi przez nie danymi, wiedząc jednocześnie, że mogą ufać sposobowi, w jaki są one wykorzystywane do pobudzania innowacji.
Wspólne europejskie przestrzenie danych wzmocnią zatem rozwój nowych produktów i usług opartych na danych w UE, tworząc w ten sposób podstawową tkankę wzajemnie połączonej i konkurencyjnej europejskiej gospodarki opartej na danych. 

Aktualna sytuacja

Niniejszy dokument, przygotowany w odpowiedzi na wniosek Rady Europejskiej, zawiera przegląd wspólnych europejskich przestrzeni danych. 
Po pierwsze, przedstawiono w nim istotne aspekty horyzontalne, w tym koncepcję, przepisy i środki międzysektorowe, unijne programy wsparcia i inicjatywy w zakresie infrastruktury danych. Po drugie, opisuje obecny stan wspólnych europejskich przestrzeni danych, które zostały ogłoszone przez Komisję Europejską. 
W 2024 r. Komisja opublikowała drugie sprawozdanie na temat rozwoju wspólnych europejskich przestrzeni danych.

 

Pliki do pobrania

Staff working document on data spaces
Pobierz 

Related content

Akt w sprawie danych: Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania

Policy and legislation | 23 luty 2022

Akt w sprawie danych ma na celu maksymalizację wartości danych w gospodarce poprzez zapewnienie, aby większa liczba zainteresowanych stron przejmowała kontrolę nad swoimi danymi oraz aby więcej danych było dostępnych do innowacyjnego wykorzystania, przy jednoczesnym zachowaniu zachęt do inwestowania w generowanie danych.