Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: Komissio aloittaa alustan käyttäjänumeroiden keräämisen ja kuulee seuranta- ja tutkintamenettelyjään

Digipalvelusäädöksessä asetetaan tänään kaikille verkkoalustoille ja verkossa toimiville hakukoneille (mikro- ja pienyrityksiä lukuun ottamatta) määräaika, jonka kuluessa niiden on julkaistava ensimmäistä kertaa käyttäjänumeronsa EU:ssa.

Digital Services Act: Commission starts collecting platform’s user numbers and consults on its monitoring and investigatory procedures

Tästä lähtien niiden on tehtävä tämä vähintään kerran puolessa kuukaudessa. Komissio julkaisi äskettäin kaikilla EU:n kielillä ei-sitovia ohjeita, joilla autetaan digipalvelusäädöksen soveltamisalaan kuuluvia yrityksiä noudattamaan tätä vaatimusta.   

Tämän vaatimuksen tarkoituksena on määrittää, voivatko verkkoalustat ja verkossa toimivat hakukoneet olla digipalvelusäädöksen mukaisia erittäin suuria verkkoalustoja tai erittäin suuria verkossa toimivia hakukoneita, jotka kattavat yli 10 prosenttia EU:n väestöstä tai 45 miljoonaa käyttäjää. Näihin suuriin alustoihin ja hakukoneisiin sovelletaan lisävelvoitteita, kuten riskinarvioinnin tekemistä ja vastaavien riskinhallintatoimenpiteiden toteuttamista

Komissio käynnistää myös julkisen kuulemisen digipalvelusäädöksen täytäntöönpanomenettelyistä. Kuuleminen kestää kuukauden 16. maaliskuuta 2023 saakka, ja se auttaa muotoilemaan komission lopullisia täytäntöönpanosääntöjä.

Digipalvelusäädös, joka tuli voimaan 16. marraskuuta 2022, luo verkkoalustojen julkisen valvonnan ennennäkemättömän tason kaikkialla unionissa sekä kansallisella että EU:n tasolla. Siinä siirretään komissiolle valta hyväksyä digipalvelusäädöksen täytäntöönpanoa koskevia menettelysääntöjä. Ehdotuksella täytäntöönpanoasetukseksi pyritään varmistamaan digipalvelusäädöksen mukaiset tehokkaat menettelyt ja takaamaan oikeusvarmuus menettelyllisistä oikeuksista ja velvollisuuksista asianomaisille yrityksille. Näihin kuuluvat osapuolten oikeus tulla kuulluksi ja tutustua asiakirja-aineistoon, mutta myös komission seurantatoimet, jotka voivat määrätä erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkkoalustojen antamaan pääsyn tietokantoihinsa ja algoritmeihinsa ja niitä koskeviin selityksiin.

Lisätietoa digipalvelusäädöksestä