Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Terveysalan mobiilisovellusten tietosuojasäännöt

Mobiiliterveyssovellusten tietosuojasääntöjen tavoitteena on edistää käyttäjien luottamusta ja tarjota kilpailuetua niille, jotka ovat allekirjoittaneet sen.

Terveysalan mobiilisovelluksia koskevien käytännesääntöjen ensimmäiset versiot laadittiin Euroopan komission vuonna 2014 julkaiseman mobiiliterveysalan vihreän kirjan kuulemisen pohjalta. Kuulemisessa kävi ilmi, että ihmiset eivät useinkaan luota terveysalan mobiilisovelluksiin yksityisyyteen liittyvien huolenaiheiden vuoksi.

Kuulemisen jälkeen Euroopan komissio kannusti alan sidosryhmiä laatimaan terveysalan mobiilisovelluksia koskevat yksityisyyden suojaa koskevat käytännesäännöt luottamuksen lisäämiseksi.

Tavoitteena oli, että käytännesäännöt saisivat Euroopan tietosuojaviranomaisten virallisen hyväksynnän. Nykyisen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla käytännesääntöjen arviointi kuuluu Euroopan tietosuojaneuvoston toimivaltaan. Euroopan tietosuojaneuvoston hyväksymille koodeille voidaan myöntää yleinen pätevyys kaikkialla täytäntöönpanosäädöksellä.

Historia ja nykyinen tila

Mobiilia terveyssäännöstöä koskeva työ alkoi huhtikuussa 2015, kun alan jäsenten valmisteluryhmä alkoi kehittää käytännesääntöjen tekstiä. Euroopan komissio on toiminut välittäjänä, tarjonnut oikeudellista ja poliittista asiantuntemusta ja resursseja sekä valvonut tämän työn kehittämistä.

Tähän valmisteluryhmään kuuluivat App Association (ACT), App Developers Alliance, Apple, COCIR, Digital Europe, ECHA, DHACA, EFPIA, Google, Intel, Microsoft, Qualcomm ja Samsung. He työskentelivät säännöllisissä kokouksissa ja esittelivät työtä erilaisissa tilaisuuksissa saadakseen lisäpalautetta. Visiona oli, että käytännesääntöjen olisi oltava helposti ymmärrettäviä pk-yrityksille ja yksittäisille kehittäjille, joilla ei ehkä ole oikeudellista asiantuntemusta.

Valmisteluryhmä toimitti työn varhaisen version 29 artiklan mukaiselle työryhmälle kesäkuussa 2016 ensimmäistä palautekierrosta varten. Työryhmän esittämien parannusehdotusten jälkeen käytännesäännöt laadittiin uudelleen (.pdf), ja ne toimitettiin virallisesti 7. joulukuuta 2017 tietosuojadirektiivin mukaista hyväksyntää varten.

Työryhmä julkaisi arvionsa huhtikuussa 2018. Se totesi, että yleisen tietosuoja-asetuksen kriteereitä olisi sovellettava ja että voimassa olevissa käytännesäännöissä ei vielä ole otettu riittävästi huomioon näitä vaatimuksia. Tämän seurauksena säännöstöä ei hyväksytty.

Seuraavat vaiheet

Komissio toimii useiden alan sidosryhmien kanssa kannustaakseen nykyisen käytännesääntöjen luonnoksen jatkokehittämiseen, jotta se voidaan tulevaisuudessa toimittaa Euroopan tietosuojaneuvostolle virallisen hyväksynnän saamiseksi.

Tärkeimmät säännökset sovelluskehittäjille

Nykyinen käytännesääntöjen luonnos koostuu käytännön ohjeista sovelluskehittäjille tietosuojaperiaatteista samalla kun kehitetään mobiiliterveyssovelluksia. Käytännesäännöissä käsitellään erityisesti seuraavia aiheita:

Käyttäjän suostumus 

Käyttäjän suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn on oltava vapaa, täsmällinen ja informoitu. Terveystietojen käsittelyä varten on saatava nimenomainen suostumus. Suostumuksen peruuttamisen on johdettava käyttäjän henkilötietojen poistamiseen.

Käyttötarkoituksen rajoittaminen ja tietojen minimointi

Tietoja saa käsitellä vain tiettyjä ja laillisia tarkoituksia varten. Ainoastaan tietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sovelluksen toimivuuden kannalta, voidaan käsitellä.

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen yksityisyys

Sovelluksen yksityisyysvaikutukset on otettava huomioon kaikissa kehitysvaiheissa ja missä tahansa käyttäjälle annetaan valinta. Sovelluskehittäjän on valittava oletusarvoisesti vähiten yksityisyyttä koskeva invasiivinen valinta.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietovaatimukset

Käyttäjällä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa, pyytää oikaisuja ja vastustaa jatkokäsittelyä. Sovelluksen kehittäjän on annettava käyttäjälle tiettyjä tietoja käsittelystä.

Tietojen säilyttäminen 

Henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeen.

Turvatoimet

On toteutettava teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus sekä suojaudutaan vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, tietoihin pääsyltä tai muulta laittomalta käsittelymuodolta.

Mainonta mobiilisovelluksissa

Henkilötietojen käsittelyyn perustuva mainonta (opt-in-suostumus) ja mainonta, joka ei perustu henkilötietoihin (opt-out-suostumus), on erotettu toisistaan.

Henkilötietojen käyttö toissijaisiin tarkoituksiin

Kaikkien toissijaisiin tarkoituksiin tapahtuvan käsittelyn on oltava yhteensopivaa alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Jatkokäsittelyä tieteellisiä ja historiallisia tutkimus- tai tilastollisia tarkoituksia varten pidetään alkuperäisen tarkoituksen mukaisena. Toiseen käsittelyyn ei-yhteensopiviin tarkoituksiin tarvitaan uusi suostumus.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille käsittelytoimia varten

Käyttäjälle on ilmoitettava asiasta ennen julkistamista, ja sovelluskehittäjän on tehtävä sitova oikeudellinen sopimus kolmannen osapuolen kanssa.

Tiedonsiirrot

Tietojen siirtämisessä EU/ETA:n ulkopuolelle on oltava oikeudelliset takeet, jotka mahdollistavat tällaisen siirron, esimerkiksi Euroopan komission päätös tietosuojan riittävyydestä, Euroopan komission mallisopimukset tai yritystä koskevat sitovat säännöt.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Koodi sisältää tarkistuslistan, jota on noudatettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen yhteydessä, erityisesti velvollisuus ilmoittaa asiasta tietosuojaviranomaiselle.

Lapsilta kerätyt tiedot

Kansallisessa lainsäädännössä määritellystä ikärajasta riippuen on noudatettava kaikkein rajoittavinta tietojenkäsittelytapaa ja otettava käyttöön prosessi vanhempien suostumuksen saamiseksi.

Viimeisimmät uutiset

NEWS ARTICLE |
Call for tenders: integrated care for people with multimorbidity

The objective of this call is to trigger testing and development of new solutions to anticipate and address the needs of people suffering from multimorbititiy, by ensuring timely service access, co-managed care journeys and transitions between specialties and sectors. Deadline for submission of offers: 10 January 2023

NEWS ARTICLE |
European Week of Active and Healthy Ageing 2022

The European Week of Active and Healthy Ageing (EWAHA) brings together partners from around Europe, who have a stake in promoting and supporting healthy ageing and grasp the opportunities of Europe’s ageing population in our digital world.

NEWS ARTICLE |
Tarjouspyyntö: Datavetoinen itsehoito kroonisia sairauksia sairastaville maaseutualueilla

Ruotsista, Espanjasta, Tanskasta ja Norjasta tulevat terveydenhuollon ostajat pyytävät kiinnostuneita tarjoajia tekemään tarjouksia esikaupallisista hankinnoistaan. Tavoitteena on käynnistää innovointia kaikkialla Euroopassa, jotta mahdollistetaan toimivat, tehokkaat ja käyttäjäystävälliset datavetoiset palvelut, jotka mahdollistavat kroonisten sairauksien itsehoidon Euroopan maaseutuväestölle.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

sähköiset terveyspalvelut

Euroopan komissio pyrkii tarjoamaan kansalaisille turvallisia ja laadukkaita digitaalisia palveluja terveydenhuollon ja hoidon alalla.

Katso myös

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite

Eurooppalaisella syöpäkuvantamisaloitteella vapautetaan kuvantamisen ja tekoälyn voima syöpäpotilaiden, -lääkäreiden ja -tutkijoiden hyödyksi.

Terveystietojen hallinta

Euroopan komissio antoi tiedonannon ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan terveyden ja hoidon digitaalisesta muutoksesta Euroopan unionin toimien vauhdittamiseksi.

sähköisen terveydenhuollon asiantuntijat

Euroopan komissio perusti kaksi sähköistä terveydenhuoltoa käsittelevää asiantuntijaryhmää: sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmä ja väliaikainen sähköisten terveyspalvelujen työryhmä.