Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Alueelliset ja kahdenväliset suhteet

Alueellisissa ja kahdenvälisissä suhteissa keskitytään eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyyn ja vakaan ja avoimen maailmanlaajuisen sääntely-ympäristön edistämiseen.

  Käsi pitää digitaalista maailmaa

© iStock by Getty Images -1064982786 metamorworks

 Maailmanlaajuinen ympäristö, jossa on oikeudenmukaiset ja avoimet säännöt

Alueellisten ja kahdenvälisten suhteiden tavoitteena on luoda maailmanlaajuinen toimintaympäristö, jossa televiestintää koskevat sääntelysäännöt ovat oikeudenmukaiset ja avoimet. Tieto- ja viestintätekniikan yritysten olisi voitava kilpailla tasapuolisin toimintaedellytyksin.

Komissio pyrkii edistämään sääntelyjärjestelmää, joka on lähellä EU:n oikeudellista kehystä ja joka on yhteensopiva sen kanssa. Se toimii myös eurooppalaisen tieto- ja viestintätekniikan teollisuuden ensimmäisenä kutsusatamana ja edistää aktiivisesti EU:n ja kolmansien maiden välistä yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen ja innovoinnin alalla.

Alueellisten ja kahdenvälisten suhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi käydään säännöllisesti poliittisia vuoropuheluja EU:n strategisten kumppanien kanssa, mukaan lukien Yhdysvallat, Japani ja muut.

Poliittiset tavoitteet

Tällä alalla toteutettavilla toimilla ja politiikan kehittämistoimilla pyritään tyypillisesti

 • vahvistetaan EU:n tieto- ja viestintätekniikan alan taloudellista ja teollista kilpailukykyä;
 • luodaan maailmanlaajuisesti suotuisa ympäristö eurooppalaisille yrityksille ja tutkimukselle keskittyen enemmän vastavuoroisuuteen;
 • parannetaan tieto- ja viestintätekniikan alan markkinoille pääsyn edellytyksiä kolmansissa maissa;
 • edistää kansainvälisten standardien käyttöä ja teknologioiden yhteentoimivuutta;
 • vahvistetaan EU:n huippuosaamista ja houkuttelevuutta tutkimuksessa ja innovoinnissa;
 • maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen;
 • tuetaan EU:n ulkopolitiikkaa.

Maantieteellinen soveltamisala

Toiminnot on ryhmitelty seuraavien maantieteellisten alueiden mukaan:

Toimien täytäntöönpano toteutetaan yleensä tiiviissä yhteistyössä komission eri yksiköiden kanssa.

Digitaalista kehitystä varten

Osana tukeaan kestävän kehityksen tavoitteille komissio valtavirtaistaa digitaaliteknologioiden ja -palvelujen käytön laajentaakseen EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan ulottuvuutta. Digital4Development-lähestymistavalla edistetään digitaalisia ratkaisuja osana köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuntaa. Aluksi keskitytään Afrikkaan, jossa mobiilimaksamisen kaltaisilla toimilla on osoitettu olevan suurin vaikutus.

Neuvosto antoi vuonna 2016 asiaa koskevat päätelmät seuraavasti:

Digitalisaatio on valtavirtaistettava asianmukaisesti kaikilla politiikan aloilla, myös EU:n kehitys- ja ulkopolitiikassa, samalla kun puututaan kyberhaasteisiin ja varmistetaan ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu kiinnittäen erityistä huomiota sananvapauteen verkossa.

Komissio julkaisi ensimmäisen valmisteluasiakirjan Digital4Developmentista toukokuussa 2017. Asiakirjassa vahvistettiin neljä toiminnan painopistettä:

 • kohtuuhintaisen digitaalisen infrastruktuurin saatavuus
 • digitaaliset taidot ja lukutaito
 • digitaalinen yrittäjyys
 • digitaalisuus mahdollistaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen

Katso lehdistötiedote ja seuraa Twitterissä #Digital4Dev ja#ICT4DEV

Kansainvälinen yhteistyö tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksessa ja innovoinnissa

Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa Connect-pääosasto investoi vuonna 2018 13,6 miljoonaa euroa vahvistaakseen kansainvälistä yhteistyötä matalan ja keskitulotason maiden kumppanien kanssa digitaalialalla. 

Tämä on auttanut rahoittamaan muun muassa seuraavia hankkeita:

 • ISOOKO on yhteisöfoorumi rauhan rakentamiseksi informaatiovetoisen vuoropuhelun avulla Keniassa ja Ruandassa.
 • FANFAR, tulvaennustehanke, nopeasti kasvava huoli ilmastonmuutoksen myötä.
 • Sams, joka mahdollistaa mehiläisten terveyden ja mehiläishoidon aktiivisen seurannan ja kaukokartoituksen Etiopiassa ja Indonesiassa.
 • Yaksha, Vietnamissa ja Kreikassa ja laajenee tulevaisuudessa muihin maihin parantaakseen loppukäyttäjien kyberturvallisuusvalmiutta.
 • WAZIHUB on hanke avoimen esineiden internetin ja massadatan innovaatioiden vauhdittamiseksi Keniassa, Ugandassa, Tansaniassa, Etelä-Afrikassa, Mosambikissa, Senegalissa ja Ghanassa.
 • Go-GA, hanke, jolla nopeutetaan rikkaampien oppimisympäristöjen käyttöönottoa ja parannetaan tieteen ja teknologian oppimistuloksia Nigeriassa, Keniassa ja Beninin tasavallassa, laajenemalla muihin maihin.
 • Epica on suunniteltu korjaamaan osaamisvajetta Keniassa, Tansaniassa ja Ugandassa.

Muita käynnissä olevia hankkeita ovat muun muassa seuraavat:

 • PICASSO-hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksessa ja innovoinnissa.
 • Discovery, jonka tavoitteena on tukea Euroopan ja Pohjois-Amerikan välistä vuoropuhelua ja edistää yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksessa ja innovoinnissa.
 • Idealist2018 - hanke, jolla vahvistetaan LEIT-tieto- ja viestintätekniikan kansallisten yhteyspisteiden verkostoa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa edistämällä rajatylittävää yhteistyötä tässä verkostossa
 • EPIC-hankkeentavoitteena on parantaa Euroopan ja kolmen Aasian-Tyynenmeren kumppanimaan (Australia, Uusi-Seelanti ja Singapore) välistä yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan alalla. 
 • IST-Afrikka-hanke, jolla on neljä toisiaan täydentävää tavoitetta, jotka keskittyvät tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvän tutkimus- ja innovointiyhteistyön vahvistamiseen Euroopan ja Afrikan välillä

Viimeisimmät uutiset

EU:n ja Moldovan tasavallan teleoperaattorit sopivat verkkovierailuhintojen alentamisesta 1. tammikuuta 2024 alkaen

Komissio on tyytyväinen EU:n ja Moldovan teleoperaattoreiden yhteiseen julkilausumaan verkkovierailumaksujen alentamisesta.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Ulkopolitiikka

Koska yhä useammat maat ovat saaneet innoituksensa eurooppalaisesta digitaalisesta mallista, eurooppalaisilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet harjoittaa liiketoimintaa ja luoda kansalaisille enemmän työpaikkoja.

Katso myös

EU:n naapurit

Euroopan komissio tekee tiivistä yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka ovat maantieteellisesti lähellä Euroopan unionia.

Afrikka

Digitalisaatio tarjoaa Afrikkaan valtavia mahdollisuuksia.

Aasia-Tyynenmeren alue

Aasia on elinvoimainen talousalue maailmassa, jolla on dynaamiset markkinat ja vahva innovointikapasiteetti.