Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Stosunki regionalne i dwustronne

Stosunki regionalne i dwustronne koncentrują się na dostępie europejskich przedsiębiorstw do rynku oraz promowaniu solidnego i przejrzystego otoczenia regulacyjnego na świecie.

  Ręka trzymająca cyfrowy świat

© iStock by Getty Images -1064982786 metamorworks

 Globalne środowisko ze sprawiedliwymi i przejrzystymi zasadami

Celem stosunków regionalnych i dwustronnych jest stworzenie globalnego otoczenia opartego na sprawiedliwych i przejrzystych zasadach regulacji telekomunikacyjnych. Przedsiębiorstwa ICT powinny mieć możliwość konkurowania na równych warunkach działania.

Celem Komisji jest wspieranie systemu regulacyjnego bliskiego i zgodnego z ramami prawnymi UE. Działa również jako pierwszy port zawinięcia dla europejskiego przemysłu ICT i aktywnie promuje współpracę między UE a państwami trzecimi w dziedzinie badań naukowych i innowacji w dziedzinie ICT.

W celu utrzymania i dalszego rozwoju stosunków regionalnych i dwustronnych regularnie prowadzone są dialogi polityczne ze strategicznymi partnerami UE, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i innymi podmiotami.

Cele polityki

Działania i rozwój polityki w tej dziedzinie mają zazwyczaj na celu:

 • wzmocnienie gospodarczej i przemysłowej konkurencyjności unijnego przemysłu ICT;
 • stworzenie na całym świecie korzystnego środowiska dla europejskich przedsiębiorstw i badań naukowych, ze zwiększonym naciskiem na wzajemność;
 • poprawa warunków dostępu do rynku w sektorze ICT w państwach trzecich;
 • promowanie stosowania norm międzynarodowych i interoperacyjności technologii;
 • wzmocnienie doskonałości i atrakcyjności UE w zakresie badań naukowych i innowacji;
 • radzenie sobie z globalnymi wyzwaniami społecznymi;
 • wspieranie polityki zewnętrznej UE.

Zakres geograficzny

Działania są pogrupowane według następujących obszarów geograficznych:

Realizacja działań odbywa się zwykle w ścisłej współpracy z różnymi służbami Komisji.

Cyfryzacja dla rozwoju

W ramach wspierania celów zrównoważonego rozwoju Komisja włącza wykorzystanie technologii i usług cyfrowych do głównego nurtu polityki rozwojowej UE. Podejście Digital4Development promuje rozwiązania cyfrowe w ramach walki z ubóstwem i nierównościami. Pierwszy nacisk kładzie się na Afrykę, w której wykazano, że działania takie jak płatności mobilne mają największy wpływ.

W 2016 r. Rada przyjęła następujące konkluzje w tej sprawie:

Cyfryzacja musi zostać odpowiednio uwzględniona we wszystkich obszarach polityki, w tym w polityce rozwojowej i zagranicznej UE, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyzwań cybernetycznych i zapewnieniu propagowania i ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wolności wypowiedzi w internecie.

W maju 2017 r. Komisja opublikowała pierwszy dokument roboczy służb Komisji w sprawie Digital4Development. W dokumencie określono 4 priorytety interwencji:

 • dostęp do przystępnej cenowo infrastruktury cyfrowej
 • umiejętności cyfrowe i umiejętność czytania i pisania
 • przedsiębiorczość cyfrowa
 • technologia cyfrowa jako czynnik umożliwiający osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju

Zobacz komunikat prasowy i śledź na Twitterze #Digital4Dev i #ICT4DEV

Współpraca międzynarodowa w zakresie badań i innowacji w dziedzinie ICT

W ramach programu „Horyzont 2020” DG Connect zainwestowała w 2018 r. 13,6 mln EUR w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej z partnerami w krajach o niskim i średnim dochodzie w sferze cyfrowej. 

Przyczyniło się to do finansowania takich projektów jak:

 • ISOOKO, wspólnotowa platforma budowania pokoju poprzez dialog oparty na informacjach w Kenii i Rwandzie.
 • FANFAR, projekt prognozowania powodzi, szybko rosnący problem, który ma wzrosnąć wraz ze zmianą klimatu.
 • Sams, który umożliwia aktywne monitorowanie i teledetekcję zdrowia pszczół i pszczelarstwa w Etiopii i Indonezji.
 • Yaksha, w Wietnamie i Grecji, wraz z przyszłą ekspansją na inne kraje, aby zwiększyć poziom gotowości do cyberbezpieczeństwa dla swoich użytkowników końcowych.
 • WAZIHUB – projekt mający na celu przyspieszenie otwartego internetu rzeczy i innowacji w zakresie dużych zbiorów danych w Kenii, Ugandzie, Tanzanii, Republice Południowej Afryki, Mozambiku, Senegalu i Ghanie.
 • Go-GA, projekt mający na celu przyspieszenie przyjęcia bogatszych środowisk edukacyjnych i lepszych efektów uczenia się w nauce i technologii w Nigerii, Kenii i Republice Beninu, wraz z ekspansją na inne kraje.
 • Epica, zaprojektowany w celu rozwiązania problemu niedoboru umiejętności w Kenii, Tanzanii i Ugandzie.

Inne realizowane projekty obejmują:

 • Projekt PICASSO, którego celem jest wzmocnienie współpracy UE-USA w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie ICT.
 • Discovery, którego celem jest wspieranie dialogu między Europą a Ameryką Północną oraz wspieranie współpracy w zakresie badań i innowacji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Projekt Idealist2018 mający na celu wzmocnienie sieci krajowych punktów kontaktowych ds. technologii LEIT ICT w ramach programu „Horyzont 2020” poprzez promowanie dalszej współpracy ponadnarodowej w ramach tej sieci
 • Projekt EPIC ma na celu poprawę współpracy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych między Europą a trzema krajami partnerskimi w regionie Azji i Pacyfiku (Australia, Nowa Zelandia i Singapur). 
 • Projekt IST-Afryka, który ma cztery uzupełniające się cele skoncentrowane na wzmocnieniu współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych między Europą a Afryką

Najnowsze wiadomości

UE i Australia przyspieszają współpracę cyfrową

12 czerwca 2024 r. Unia Europejska i Australia przeprowadziły swój drugi dialog cyfrowy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Polityka zagraniczna

Ponieważ coraz więcej krajów jest inspirowanych europejskim modelem cyfrowym, europejskie przedsiębiorstwa mają więcej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, tworząc więcej miejsc pracy dla obywateli.

Zobacz też

Sąsiedzi UE

Komisja Europejska ściśle współpracuje z państwami trzecimi położonymi geograficznie blisko Unii Europejskiej.

Afryka

Transformacja cyfrowa daje Afryce ogromne możliwości.

Globalny Internet i telekomunikacja

Komisja Europejska współpracuje na szczeblu międzynarodowym z innymi globalnymi podmiotami w celu kształtowania rozwoju Internetu i świata telekomunikacji.

Azja i Pacyfik

Azja-Pacyfik i UE nadal wzmacniają swoje partnerstwo cyfrowe, zapewniając wzrost w wielu obszarach, takich jak badania i rozwój, 5G i sztuczna inteligencja.