Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Foilseachán

Staidéar le haghaidh táscairí rShláinte Deich mBliana Digiteacha a fhorbairt

Déantar an foilseachán seo de bhun Phointe 3.1 d’Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán Airgeadais 2018 ina ndéantar foráil maidir le conarthaí dar luach suas le EUR 138 999.99 a fhoilsiú ex-ante ar shuíomhanna gréasáin na nInstitiúidí (tagairt ghlao: CNECT/LUX/2022/MVP/0027)

Seolfaidh an Coimisiún Eorpach glao ar thairiscintí le haghaidh conradh seirbhíse dar luach EUR 138 999,99 ar a mhéad.

Is é is cuspóir don ghlao seo ar thairiscintí táscaire nó tacar táscairí a ullmhú chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo sprioc na Deacáide Digití a bhfuil rochtain ag gach saoránach Eorpach ar a dtaifid leighis (ríomhthaifid) faoi 2030. Ba cheart an táscaire/na táscairí a bheith bunaithe ar mhodheolaíocht shoiléir láidir chun na sonraí a bhailiú chun an dul chun cinn i dtreo na bPríomhtháscairí Feidhmíochta rShláinte (KPInna) a thomhas. Tacóidh na torthaí le rogha an Choimisiúin maidir le KPInna ríomhShláinte agus bailiú sonraí dóibh. Leis sin, beifear in ann critéir chomhchoiteanna a bhunú chun an leibhéal céanna inrochtaineachta agus cáilíochta seirbhísí a ráthú do shaoránaigh ar fud na hEorpa agus chun soláthar cúraim sláinte trasteorann a éascú.

Mairfidh na cúraimí 9 mí.

Is féidir le hoibreoirí eacnamaíocha ar spéis leo spéis a léiriú páirt a ghlacadh sa ghlao ar thairiscintí godtí an 08/04/2022 i scríbhinn chuig AS CONNECT sa Choimisiún Eorpach ag an mbosca ríomhphoist feidhmiúil seo CNECT-2022-MVP-0027@ec.europa.eu.

Ní dhéantar aon mheastóireacht ag an gcéim seo. Tabharfar cuireadh ina dhiaidh sin do na hoibreoirí eacnamaíocha go léir a léirigh gur spéis leo páirt a ghlacadh sa nós imeachta soláthair seo laistigh den spriocdháta thuasluaite tairiscint a chur isteach. Forchoimeádann an t-údarás conarthach an ceart freisin cuireadh a thabhairt d’oibreoirí eacnamaíocha nach bhfuil san áireamh sa liosta d’oibreoirí eacnamaíocha leasmhara a d’fhreagair an fógra ex-ante seo.

Féadfaidh oibreoir eacnamaíoch breithniú a dhéanamh ar thairiscint a chur isteach mar eintiteas aonair nó i gcomhar le soláthraithe seirbhíse eile: trí chomhthairiscint a chur isteach le (a) comhpháirtí nó comhpháirtithe (ag glacadh le dliteanas comhpháirteach agus leithleach i leith an údaráis chonarthaigh chun an conradh a chomhlíonadh) agus/nó trí fhochonraitheoireacht. I gcás comhthairisceana le (a) comhpháirtí/comhpháirtithe, ní mór gach comhpháirtí a shainaithint sa léiriú spéise agus ní féidir iad a mhodhnú ag céim eile den nós imeachta soláthair.

Is iad na hiarrthóirí ar thug an t-údarás conarthach cuireadh dóibh páirt a ghlacadh sa nós imeachta soláthair seo, agus iadsan amháin, a bheidh inghlactha.

Is éard a bheidh i gceist le do fhreagra ar an bhfógra ex-ante a phróiseáil sonraí pearsanta a thaifeadadh agus a phróiseáil (mar shampla d’ainm agus do sheoladh). Próiseálfar sonraí den sórt sin de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin. Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, ní mór aon sonraí pearsanta a iarrtar chun do spéis a chlárú chun páirt a ghlacadh sa ghlao ar thairiscintí agus próiseálfaidh an Rialaitheoir Sonraí iad chun na críche sin amháin. Tá tú i dteideal rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta arna iarraidh sin agus aon sonraí den sórt sin atá míchruinn nó neamhiomlán a cheartú. Má tá aon cheist agat maidir le próiseáil do shonraí pearsanta, féadfaidh tú iad a chur faoi bhráid an Rialaitheora Sonraí.

Tá sonraí maidir le próiseáil do shonraí pearsanta ar fáil sa ráiteas príobháideachais.

Tá sé de cheart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí tráth ar bith maidir le hábhair a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta.

Chun críche na fógraíochta ex-ante sin, is é an Rialaitheoir Sonraí Ceann an Aonaid “Pleanáil agus Comhlíonadh”, an Stiúrthóireacht “Acmhainní agus Tacaíocht”, Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta. Is féidir aon cheisteanna maidir le próiseáil sonraí pearsanta an Iarrthóra a chur chuig an rialaitheoir sonraí trí úsáid a bhaint as an seoladh ríomhphoist a luaitear faoin bPointe “Feidhm an ghlao seo ar thairiscintí” san fhógra reatha ex-ante agus trí thagairt an fhógra ex-ante a chur in iúl.