Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Objava

Študija o razvoju kazalnikov e-zdravja v digitalnem desetletju

Ta objava je v skladu s točko 3.1 Priloge 1 k finančni uredbi iz leta 2018, ki določa predhodno objavo naročil v vrednosti do 138 999,99 EUR na spletiščih institucij (klicna številka: CNECT/LUX/2022/MVP/0027)

Evropska komisija bo kmalu objavila javni razpis za naročilo storitev v vrednosti največ 138 999,99 EUR.

Namen tega javnega razpisa je pripraviti kazalnik ali sklop kazalnikov za spremljanje napredka pri doseganju cilja digitalnega desetletja, da bodo imeli vsi evropski državljani dostop do svoje zdravstvene dokumentacije (e-zapisov) do leta 2030. Kazalniki bi morali temeljiti na jasni in zanesljivi metodologiji za zbiranje podatkov za merjenje napredka pri doseganju ključnih kazalnikov uspešnosti e-zdravja. Rezultati bodo podprli Komisijo pri izbiri ključnih kazalnikov uspešnosti za e-zdravje in zbiranju podatkov zanje. Omogočil bo vzpostavitev skupnih meril, da bi zagotovili enako raven dostopnosti in kakovosti storitev za državljane po vsej Evropi ter olajšali čezmejno izvajanje zdravstvenega varstva.

Naloge bodo trajale 9 mesecev.

Zainteresirani gospodarski subjekti lahko svoj interes za sodelovanje na javnem razpisu do 8. aprila 2022 pisno sporočijo GD CONNECT pri Evropski komisiji na namenski poštni predal CNECT-2022-MVP-0027@ec.europa.eu.

V tej fazi se vrednotenje ne izvaja. Vsi gospodarski subjekti, ki so izrazili interes za sodelovanje v tem postopku javnega naročanja v navedenem roku, bodo nato povabljeni k oddaji ponudbe. Javni naročnik si pridržuje pravico, da povabi tudi gospodarske subjekte, ki niso vključeni na seznam zainteresiranih gospodarskih subjektov, ki so se odzvali na ta predhodni oglas.

Gospodarski subjekt lahko razmisli o predložitvi ponudbe kot en sam subjekt ali v sodelovanju z drugimi ponudniki storitev: bodisi s predložitvijo skupne ponudbe s partnerjem(-i) (ki predpostavlja solidarno odgovornost do javnega naročnika za izvedbo naročila) in/ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe s partnerji morajo biti vsi partnerji navedeni v prijavi interesa in je ni mogoče spreminjati v naslednji fazi postopka za oddajo javnega naročila.

Dopustni bodo samo kandidati, ki jih je javni naročnik povabil k sodelovanju v tem postopku javnega naročanja.

Obdelava vašega odgovora na predhodni oglas bo vključevala beleženje in obdelavo osebnih podatkov (kot sta vaše ime in naslov). Ti podatki bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Če ni navedeno drugače, so vsi zahtevani osebni podatki potrebni za prijavo vašega interesa za sodelovanje v javnem razpisu in jih bo upravljavec podatkov obdelal izključno v ta namen. Na zahtevo ste upravičeni do dostopa do svojih osebnih podatkov in lahko popravite vse netočnosti ali nepopolnosti. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, jih lahko naslovite na upravljavca podatkov.

Podrobnosti o obdelavi vaših osebnih podatkov so na voljo v izjavi o varstvu osebnih podatkov.

V zvezi z obravnavo vaših osebnih podatkov se imate pravico kadar koli obrniti na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Za namene tega predhodnega oglaševanja je upravljavec podatkov vodja enote za načrtovanje in skladnost, Direktorata za vire in podporo Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo. Vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kandidata se lahko naslovijo na upravljavca podatkov na elektronski naslov iz točke „Namen tega javnega razpisa“ tega predhodnega oglasa in z navedbo sklica na predhodni oglas.