Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Väljaanne

Uuring digikümnendi e-tervise näitajate väljatöötamise kohta

Käesolev väljaanne avaldatakse vastavalt 2018. aasta finantsmääruse 1. lisa punktile 3.1, mille kohaselt avaldatakse institutsioonide veebisaitidel eelnevalt lepingud, mille maksumus on kuni 138 999.99 eurot (konkursikutse viide: CNECT/LUX/2022/MVP/0027)

Euroopa Komisjon kuulutab varsti välja pakkumiskutse teenuslepingu sõlmimiseks, mille maksimaalne maksumus on 138 999,99 eurot.

Käesoleva pakkumiskutse eesmärk on valmistada ette näitaja või näitajate kogum, et jälgida edusamme digikümnendi eesmärgi saavutamisel, et kõigil Euroopa kodanikel oleks 2030. aastaks juurdepääs oma tervisekaardile (e-andmetele). Näitaja(d) peaks (peavad) põhinema selgel ja usaldusväärsel metoodikal andmete kogumiseks, et mõõta edusamme e-tervise peamiste tulemusnäitajate saavutamisel. Tulemused toetavad komisjoni valikut e-tervise peamiste tulemusnäitajate kohta ja nende kohta andmete kogumist. See võimaldab kehtestada ühised kriteeriumid, et tagada teenuste võrdne kättesaadavus ja kvaliteet kogu Euroopa kodanikele ning hõlbustada piiriüleste tervishoiuteenuste osutamist.

Ülesannete kestus on 9 kuud.

Huvitatud ettevõtjad võivad kuni 8. aprillini 2022 väljendada oma huvi hankemenetluses osalemise vastu kirjalikult Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadile järgmisel eriotstarbelisel e-posti aadressil: CNECT-2022-MVP-0027@ec.europa.eu.

Selles etapis hindamist ei tehta. Kõigil ettevõtjatel, kes on eespool nimetatud tähtaja jooksul väljendanud huvi selles hankemenetluses osaleda, palutakse seejärel esitada pakkumus. Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse kutsuda osalema ka ettevõtjaid, kes ei ole kantud eelteatele vastanud huvitatud ettevõtjate nimekirja.

Ettevõtja võib kaaluda pakkumuse esitamist ühe üksusena või koostöös teiste teenuseosutajatega: esitades ühispakkumuse partneri(te)ga (eeldades lepingu täitmise eest hankija ees solidaarset vastutust) ja/või alltöövõtu kaudu. Kui tegemist on partneri(te)ga ühispakkumusega, peavad kõik partnerid olema märgitud osalemiskutses ja neid ei saa hankemenetluse hilisemas etapis muuta.

Vastuvõetavad on ainult need taotlejad, keda hankija on käesolevas hankemenetluses osalema kutsunud.

Eelreklaamile antud vastuse töötlemine hõlmab isikuandmete (näiteks teie nime ja aadressi) salvestamist ja töötlemist. Selliseid andmeid töödeldakse vastavalt määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik isikuandmed, mida taotletakse, kohustatud registreerima Teie huvi hankemenetluses osalemiseks ning vastutav töötleja töötleb neid üksnes sel eesmärgil. Taotluse korral võite saada teavet oma isikuandmete kohta ja parandada neis leiduvaid ebatäpsusi ja puudusi. Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võite need esitada vastutavale töötlejale.

Teie isikuandmete töötlemise üksikasjad on esitatud isikuandmete kaitse põhimõtetes.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on Teil alati õigus pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole.

Eelreklaami puhul on vastutav töötleja sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ressursside ja tugiteenuste direktoraadi kavandamise ja nõuetele vastavuse üksuse juhataja. Kõik küsimused kandidaadi isikuandmete töötlemise kohta võib saata vastutavale töötlejale, kasutades käesoleva eelreklaami punktis „Käesoleva pakkumiskutse eesmärk“ nimetatud e-posti aadressi ja osutades eelnevale reklaamile.