Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An Clár don Eoraip Dhigiteach: Iarrann an Coimisiún ar infheistíocht a dhéanamh i spásanna sonraí don turasóireacht agus don oidhreacht chultúrtha

Inniu, d’oscail an Coimisiún glaonna nua ar thograí faoi Chláir Oibre 2023-2024 den Chlár don Eoraip Dhigiteach chun acmhainneachtaí digiteacha a neartú ar fud an Aontais.

photo of a tourist on a historic square using Virtual Reality device

iStock photo Getty images plus

Tá na glaonna oscailte do ghnólachtaí, d’údaráis riaracháin phoiblí agus d’eintitis eile ó Bhallstáit an Aontais, ó thíortha CSTE/LEE, agus ó thíortha comhlachaithe. Tá os cionn EUR 12 mhilliún a leithdháileadh ar thionscadail faoi na glaonna sin dírithe ar thacaíocht leanúnach a thabhairt chun spásanna sonraí a chruthú, rud is bunchloch dostraitéis sonraí an AontaisEorpaigh.

Leis na glaonna sin ón gClár don Eoraip Dhigiteach, tabharfar deontais dar luach EUR 8 milliún do thionscadail agus leanfaidh siad an teachtaireacht ón gCoimisiún le déanaí maidir leis na bloic thógála le haghaidh spás coiteann Eorpach do shonraí turasóireachta. Tá spás sonraí turasóireachta na hEorpa ar cheann de phríomhspriocanna na conaire aistrithe turasóireachta, rud a fhágann go bhfuil éiceachóras na turasóireachta níos athléimní, níos digití agus níos inbhuanaithe. Cuirfidh an spás sonraí borradh faoi chomhroinnt sonraí i measc gnólachtaí turasóireachta, cinn scríbe agus údaráis phoiblí, rud a mbeidh tionchar aige ar tháirgiúlacht, ar ghlasú agus ar inbhuanaitheacht, ar shamhlacha gnó nuálacha agus ar uas-sciliú. Cabhróidh sé seo le cinn scríbe turasóireachta tuiscint níos fearr a fháil ar cad atá á lorg ag turasóirí agus a gcuid tairiscintí a chur in oiriúint dá réir, nó a thuar nuair is dócha go dtiocfaidh turasóirí, agus ligfidh sé do chinn scríbe pleanáil a dhéanamh.

Beidh infheistíocht bhreise de EUR 4 mhilliún beartaithe freisin chun spás sonraí a chur ar fáil don oidhreacht chultúrtha. Cuirfidh sé sin ábhar cultúrtha Eorpach ar ardchaighdeán ar fáil, go háirithe in 3D, cothóidh sé athúsáid acmhainní cultúrtha digitithe agus cuirfidh sé níos mó deiseanna ar fáil don phobal chun seirbhísí saibhrithe a chur ar fáil, a bhuí le húsáid ardteicneolaíochtaí.

Leanann na hinfheistíochtaí sin le cur i bhfeidhm na Straitéise Eorpaí maidir le Sonraí ag an gCoimisiún Eorpach agus leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh aige geilleagar sonraí Eorpach rathúil a fhorbairt.

Faoin gClár Oibre don Eoraip Dhigiteach 2021-2022 a bhí ann roimhe seo, leagadh síos an bunús chun 12 spás sonraí a fhorbairt i bpríomhréimsí a bhaineann le leas an phobail. Ag gabháil leis an obair ar na spásanna sonraí, tá athbhreithniú ar an gcreat beartais agus reachtach maidir le rochtain ar shonraí agus úsáid sonraí, leis an nGníomh um Rialachas Sonraí agus an Gníomh Sonraí, chomh maith leis an nGníomh Cur Chun Feidhme maidir le tacair sonraí ardluacha faoin Treoir maidir le Sonraí Oscailte a glacadh an 22 Nollaig 2022. Le hoscailt na nglaonna ar thograí faoin gClár Oibre don Eoraip Dhigiteach don Eoraip Dhigiteach inniu faoi Chlár Oibre 2023-2024, áirithítear go leanfar leis an obair sin, go háirithe a mhéid a bhaineann le spásanna sonraí earnála a imscaradh tuilleadh.

Tá tuilleadh eolais maidir le hiarratas a dhéanamh ar dheontais le haghaidh na nglaonna seo ar thograí ar fáil ar líne. Foilseofar tuilleadh glaonna faoi Chlár Oibre 2023-2024 níos déanaí i mbliana.

Tuilleadh eolais

An Clár don Eoraip Dhigiteach

2023-2024 Cláir Oibre