Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digitaalse Euroopa programm: Komisjon avab üleskutsed investeerida turismi ja kultuuripärandi andmeruumidesse

Täna kuulutas komisjon digitaalse Euroopa programmi 2023.–2024. aasta tööprogrammide raames välja uued projektikonkursid, et tugevdada digisuutlikkust kogu ELis.

photo of a tourist on a historic square using Virtual Reality device

iStock photo Getty images plus

Konkursikutsed on avatud ettevõtjatele, haldusasutustele ja muudele üksustele ELi liikmesriikidest, EFTA/EMP riikidest ja assotsieerunud riikidest. Nende projektikonkursside raamesprojektidele eraldatud üle 12 miljoni euro on suunatud andmeruumide loomise jätkuvale toetamisele, mis onELi andmestrateegianurgakivi.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ projektikonkursside raames antakse projektidele toetusi 8 miljoni euro ulatuses ja järgitakse komisjoni hiljutist teatist Euroopa ühise turismi andmeruumi elementide kohta. Euroopa turismi andmeruum on turismi ülemineku peamine väljund, mis muudab turismi ökosüsteemi vastupidavamaks, digitaalsemaks ja kestlikumaks. Andmeruum edendab andmete jagamist turismiettevõtete, sihtkohtade ja avaliku sektori asutuste vahel, mis mõjutab tootlikkust, keskkonnasäästlikumaks muutmist ja kestlikkust, uuenduslikke ärimudeleid ja oskuste täiendamist. See aitab turismisihtkohtadel paremini mõista, mida turistid otsivad, kohandada oma pakkumisi või prognoosida, millal turistid tõenäoliselt tulevad, ning võimaldab sihtkohtadel planeerida.

Samuti on kavas investeerida 4 miljonit eurotkultuuripärandi andmeruumi kasutuselevõtmisse. See muudab kvaliteetsema Euroopa kultuurisisu kättesaadavaks, eelkõige 3D-s, soodustab digiteeritud kultuurivarade taaskasutamist ja pakub kogukonnale rohkem võimalusi pakkuda täiustatud teenuseid tänu kõrgtehnoloogia kasutamisele.

Nende investeeringutega jätkatakse Euroopa Komisjoni poolt Euroopa andmestrateegia rakendamist ja jõupingutusi eduka Euroopa andmepõhise majanduse arendamiseks.

Eelmise digitaalse Euroopa programmi (2021–2022) tööprogrammi alusel loodi alus 12 andmeruumi arendamiseks avalikku huvi pakkuvates olulistes valdkondades. Andmeruumidega tehtava tööga kaasneb andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise poliitika- ja õigusraamistiku läbivaatamine koos andmehaldust käsitleva õigusakti ja andmemäärusega ning 22. detsembril 2022 vastu võetud avatud andmete direktiivi alusel vastu võetud rakendusaktigaväärtuslike andmestike kohta. Programmi „Digitaalne Euroopa“ konkursikutsete avamine 2023.–2024. aasta tööprogrammi raames tagab selle töö jätkumise, eelkõige seoses valdkondlike andmeruumide edasise kasutuselevõtuga.

Lisateave nende konkursikutsete raames toetuse taotlemise kohta on kättesaadav internetis. 2023.–2024. aasta tööprogrammi täiendavad konkursikutsed avaldatakse käesoleva aasta lõpupoole.

Täiendav teave

Digitaalse Euroopa programm

2023.–2024. aasta tööprogrammid