Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Програма „Цифрова Европа“ Комисията отправя покани за инвестиции в пространства на данни за туризма и културното наследство

Днес Комисията отправи нови покани за представяне на предложения в рамките на работните програми за периода 2023—2024 г. на програмата „Цифрова Европа“ с цел укрепване на цифровия капацитет в целия ЕС.

photo of a tourist on a historic square using Virtual Reality device

iStock photo Getty images plus

Поканите са отворени за предприятия, публични администрации и други субекти от държавите — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ/ЕИП и асоциираните държави. Над 12 милиона евро, отпуснати за проекти по тези покани за представяне на предложения, са насочени към продължаване на подкрепата за създаването на пространства за данни — крайъгълен камък на стратегията на ЕС за данните.

Тези покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“ ще получат безвъзмездни средства в размер на 8 милиона евро за проекти и ще последват неотдавнашното съобщение на Комисията относно градивните елементи за общо европейско пространство на данни за туризма. Европейското пространство на данни за туризма е ключов резултат от пътя за преход в туризма, като прави туристическата екосистема по-издръжлива, цифрова и устойчива. Пространствотона данни ще стимулира обмена на данни между туристическите предприятия, дестинациите и публичните органи, което ще окаже въздействие върху производителността, екологизирането и устойчивостта, иновативните бизнес модели и повишаването на квалификацията. Това ще помогне на туристическите дестинации да разберат по-добре какво търсят туристите и да приспособят съответно предлагането си, или да предвидят кога има вероятност туристите да дойдат, и ще позволи на дестинациите да планират.

Освен това ще бъдат планирани допълнителни инвестиции в размер на 4 милиона евро за разгръщането на пространство за данни за културното наследство. Това ще направи достъпно по-висококачествено европейско културно съдържание, особено в 3D, ще насърчи повторното използване на цифровизирани културни ресурси и ще предостави повече възможности на общността да предлага обогатени услуги благодарение на използването на модерни технологии.

Тези инвестиции продължават изпълнението от страна на Европейската комисия на Европейската стратегия за данните и усилията ѝ за развитие на процъфтяваща европейска икономика, основана на данни.

В рамките на предишната работна програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2022 г. беше поставена основата за разработването на 12 пространства на данни в ключови области от обществен интерес. Работата по пространствата на данни е придружена от преглед на политическата и законодателната рамка за достъп и използване на данни, със Законодателния акт за управление на данните и Законодателния акт за данните, както и със Закона за изпълнение относно наборите от данни с висока стойност съгласно Директивата за отворените данни, приета на 22 декември 2022 г. Днешното откриване на тези покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“ в рамките на работната програма за периода 2023—2024 г. гарантира продължаването на тази работа, по-специално по отношение на по-нататъшното разгръщане на секторни пространства за данни.

Повече информация относно кандидатстването за безвъзмездни средства по тези покани за представяне на предложения можете да намерите онлайн. Допълнителни покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за периода 2023—2024 г. ще бъдат публикувани по-късно тази година.

Повече информация

Програма „Цифрова Европа“

Работни програми за периода 2023—2024 г.