Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Program Digitální Evropa: Komise vyzývá k investicím do datových prostorů pro cestovní ruch a kulturní dědictví

Komise dnes zveřejnila nové výzvy k předkládání návrhů v rámci pracovních programů programu Digitální Evropa na období 2023–2024 s cílem posílit digitální kapacity v celé EU.

photo of a tourist on a historic square using Virtual Reality device

iStock photo Getty images plus

Výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO EHP a přidružených zemí. Více než 12 milionů EUR přidělených na projekty v rámci těchto výzev se zaměřuje na pokračující podporu vytváření datových prostorů, které jsou základním kamenemstrategie EU prodata.

Tyto výzvy v rámci programu Digitální Evropa získají granty ve výši 8 milionů eur na projekty a budou vycházet z nedávného sdělení Komise o stavebních kamenech společného evropského datového prostoru cestovního ruchu. Evropský datový prostor cestovního ruchu je klíčovým výstupem cesty transformace cestovního ruchu, díky němuž je ekosystém cestovního ruchu odolnější, digitálnější a udržitelnější. Datový prostor podpoří sdílení dat mezi podniky v oblasti cestovního ruchu, destinacemi a veřejnými orgány, což bude mít dopad na produktivitu, ekologizaci a udržitelnost, inovativní obchodní modely a prohlubování dovedností. To pomůže turistickým destinacím lépe pochopit, co turisté hledají, a odpovídajícím způsobem přizpůsobit své nabídky, případně předvídat, kdy turisté pravděpodobně přicestují, a umožní destinace plánovat.

Další investice ve výši 4 milionů EUR budou rovněž plánovány na zavedení datového prostoru pro kulturní dědictví. Díky tomu bude k dispozici vysoce kvalitní evropský kulturní obsah, zejména v oblasti 3D, podpoří opětovné využívání digitalizovaných kulturních zdrojů a poskytne komunitě více příležitostí k nabízení obohacených služeb, a to díky využívání pokročilých technologií.

Tyto investice pokračují v zavádění evropské strategie pro data Evropskou komisí a v jejím úsilí o rozvoj prosperující evropské ekonomiky založené na datech.

V předchozím pracovním programu Digitální Evropa na období 2021–2022 byl položen základ pro rozvoj 12 datových prostorů v klíčových oblastech veřejného zájmu. Práce na datových prostorech je doprovázena přezkumem politického a legislativního rámce pro přístup k datům a jejich využívání spolu s aktem o správě dat a aktem o datech, jakož i prováděcím aktem o datových souborech s vysokou hodnotou podle směrnice o otevřených datech přijatého dne 22. prosince 2022. Dnešní otevření těchto výzev k předkládání návrhů v rámci programu Digitální Evropa v rámci pracovního programu na období 2023–2024 zajišťuje pokračování této práce, zejména pokud jde o další zavádění odvětvových datových prostorů.

Více informací o žádostech o granty na tyto výzvy k předkládání návrhů je k dispozici online. Další výzvy v rámci pracovního programu na období 2023–2024 budou zveřejněny koncem tohoto roku.

Více informací

Program Digitální Evropa

Pracovní programy na období 2023–2024