Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ceannaireacht ar an Deacáid Dhigiteach 1-2 Meitheamh 2021

Ba imeacht dhá lá ar líne a bhí i gceannas ar an Deacáid Dhigiteach, a reáchtáladh an 1-2 Meitheamh, a bhí dírithe ar chlaochlú digiteach na hEorpa i dtreo 2030.

    lógó na ceannaireachta ar Dheich mBliana Digiteacha 2021

Cad ba cheart a bheith i ndán don saol digiteach san Eoraip? Cad iad na spriocanna ba cheart a bheith againn do 2030 maidir leis an gclaochlú digiteach? Conas is féidir linn a chinntiú go mbainfidh muid ár gcuspóirí amach?

Is iad sin na príomhcheisteanna a raibh sé mar aidhm leo freagra a thabhairt ar na Deich mBliana Digiteacha.

Le 18 mí anuas, tá an Eoraip agus an domhan athraithe ó bhonn. Mar gheall ar an bpaindéim leanúnach, tá digitiú déanta ag an domhan níos tapúla ná riamh. Is é an ghné dhigiteach a choinnigh ár sochaí ag dul. Tá méadú tagtha freisin ar an mbearna idir iad siúd a bhfuil sé d’acmhainn acu aistriú go digiteach agus tairbhe a bhaint as na buntáistí a bhaineann leis agus iad siúd nach bhfuil. 

Ag an gcrosbhóthar seo, ní mór don Eoraip a bealach amach romhainn a shainiú. 

Le linn na Deich mBliana Digiteacha, díríodh ar an gconair sin a shainiú. Rinne an Coimisiún Eorpach agus Uachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh an ócáid dhá lá sin a eagrú i gcomhar le chéile agus tionóladh é go fíorúil an 1 agus an 2 Meitheamh 2021.

Lá 1

Ba é Teachtaireacht 2030 Compás Digiteach an túsphointe do dhíospóireacht an chéad lae: an bealach Eorpach don Deacáid Dhigiteach. Tá an fhís atá aici soiléir: is féidir le gach duine san Eoraip tairbhe a bhaint as cúrsaí digiteacha agus ba cheart dóibh tairbhe a bhaint astu.

Chun é sin a bhaint amach, ní mór dúinn feabhas a chur ar scileanna digiteacha, ar bhonneagar digiteach agus ar úsáid na teicneolaíochta ag daoine, ag cuideachtaí agus ag údaráis riaracháin phoiblí. 

Lá 2

Díríodh an dara lá ar an gClár don Eoraip Dhigiteach, an chéad ionstraim airgeadais de chuid an Aontais chun tionscadail Eorpacha maidir le cúrsaí digiteacha a mhaoiniú go sonrach. Leis an gClár don Eoraip Dhigiteach, cuirfear dlús leis an téarnamh eacnamaíoch agus cruthófar claochlú digiteach na hEorpa a rachaidh chun tairbhe na saoránach agus na ngnólachtaí. 

Leis an gClár don Eoraip Dhigiteach, cuirfear cistiú ar fáil do thionscadail i gcúig réimse: 

  1. sár-ríomhaireacht
  2. intleacht shaorga
  3. an Chibearshlándáil
  4. ardscileanna digiteacha
  5. teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid ar fud an gheilleagair agus na sochaí

Ar an dara lá, bhí dhá sheisiún ar siúl ag an am céanna:

  • Sruth 1: an ríomhaireacht ardfheidhmíochta, an chibearshlándáil, moil chandamach, moil nuálaíochta digití, pobail chliste agus ghlasa, agus rialtas digiteach.
  • Sruth 2: sonraí, intleacht shaorga, néal, sláinte dhigiteach, ceannasacht dhigiteach agus conas tograí a scríobh don Chlár don Eoraip Dhigiteach.

Glac páirt sa chomhrá le #DigitalEU2030

Is féidir leat páirt a ghlacadh i bPobal an Chompáis Dhigitigh ar Futurium chun ábhair a roinnt agus obair leantach a dhéanamh le rannpháirtithe eile le linn an imeachta agus ina dhiaidh.

Is é Deich mBliana Digiteacha nahEorpa do Dheich mBliana Digiteacha. A ligean ar a thógáil le chéile.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Deich mBliana Digiteacha na hEorpa

Saothróidh an tAontas fís dhaonlárnach inbhuanaithe don tsochaí dhigiteach le linn na ndeich mbliana digiteacha chun saoránaigh agus gnólachtaí a chumhachtú.

Féach freisin

Ambasadóirí DigitalEU

Tugann Ambasadóirí DigitalEU iriseoirí, eagarthóirí agus tionchairí le chéile, atá gníomhach i réimse na n-ábhar digiteach agus teicneolaíochta.

Eile