Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Deich mBliana Digiteacha na hEorpa

Tá fís daonlárnach inbhuanaithe don tsochaí dhigiteach á saothrú ag an Aontas le linn na ndeich mbliana digiteacha chun saoránaigh agus gnólachtaí a chumhachtú.

An tAontas Eorpach 2021
fix-empty

 

Tugann an tsochaí dhigiteach agus teicneolaíochtaí digiteacha bealaí nua leo chun uaillmhianta a fhoghlaim, a shiamsaíocht, a oibriú, a fhiosrú agus a chomhlíonadh. Tugann siad saoirsí agus cearta nua freisin, agus tugann siad an deis do shaoránaigh an Aontais teagmháil a dhéanamh le pobail fhisiceacha, le láithreacha geografacha agus le poist shóisialta.

Mar sin féin, tá go leor dúshlán fós ag baint leis an gclaochlú digiteach. Ba cheart an saol digiteach a bheith bunaithe ar luachanna Eorpacha — nuair nach bhfágfar aon duine ar lár, tá saoirse, cosaint agus cothroime ag gach duine. I nDeich mBliana Digiteacha na hEorpa tá na scileanna ag cách chun an teicneolaíocht laethúil a úsáid. Baineann gnólachtaí beaga fiú úsáid as teicneolaíocht chun cinntí gnó níos fearr a dhéanamh, idirghníomhú lena gcustaiméirí nó codanna dá n-oibríochtaí gnó a fheabhsú. Sroicheann nascacht daoine atá ina gcónaí i sráidbhailte, i sléibhte agus i gceantair iargúlta, ionas gur féidir le gach duine teacht ar dheiseanna ar líne agus páirt a ghlacadh i dtairbhí na sochaí digití. Tá príomhsheirbhísí poiblí agus nósanna imeachta riaracháin ar líne ar mhaithe le caoithiúlacht saoránach agus gnólachtaí.

Is creat cuimsitheach í an Deacáid Dhigiteach a threoróidh gach gníomhaíocht a bhaineann le cúrsaí digiteacha. Is é is aidhm do na Deich mBliana Digiteacha a chinntiú go n-oibreoidh gach gné den teicneolaíocht agus den nuálaíocht do dhaoine.

Áirítear sa chreat don Deacáid Dhigiteach an clár beartais maidir leis an Deacáid Dhigiteach, na spriocanna don Deacáid Dhigiteach, na cuspóirí, na tionscadail ilnáisiúnta agus cearta agus prionsabail na Deacáide Digití:

 • Is spriocanna intomhaiste iad spriocanna na Deacáide Digití do gach ceann de na ceithre réimse: nascacht, scileanna digiteacha, gnó digiteach agus seirbhísí poiblí digiteacha.
 • Beidh cuspóirí na Deacáide Digití ina dtreoir do ghníomhaíochtaí na mBallstát. Cuirfidh an Coimisiún gníomhaíochtaí na mBallstát ar an eolas sa tuarascáil bhliantúil.
 • Leis an gclár beartais maidir leis an Deacáid Dhigiteach, beidh an tAontas agus na Ballstáit in ann oibriú le chéile chun spriocanna na Deacáide Digití agus a chuspóirí a bhaint amach. Leagtar síos leis sásra chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo 2030. Gach bliain, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil chun an dul chun cinn atá déanta a mheas.
 • Leis na tionscadail ilnáisiúnta, beidh na Ballstáit in ann infheistíochtaí a chomhthiomsú agus tionscadail trasteorann ar mhórscála a sheoladh.
 • Is léiriú iad cearta agus prionsabail na Deacáide Digití ar luachanna an Aontais, ar luachanna iad nach mór a urramú sa saol digiteach.

pirimid ina léirítear nasc idir na beartais agus na tionscnaimh a bhaineann leis an ndeich mbliana digiteach

Spriocanna agus cuspóirí

Leagtar amach sa chlár beartais maidir leis an DeacáidDhigiteach uaillmhianta digiteacha do na deich mbliana atá amach romhainn i bhfoirm spriocanna soiléire nithiúla. Is féidir achoimre a dhéanamh ar na príomhspriocanna i 4 phointe:

 1. daonra atá oilte go digiteach agus gairmithe digiteacha ardoilte;
 2. bonneagair dhigiteacha atá slán agus inbhuanaithe;
 3. claochlú digiteach gnólachtaí;
 4. seirbhísí poiblí a dhigitiú.

spriocanna

 

 

I dteannta na spriocanna, áiritheofar leis na cuspóirí maidir leis an Deacáid Dhigiteach go rachaidh an claochlú digiteach san Eoraip chun tairbhe gach duine. Is féidir achoimre a dhéanamh ar na cuspóirí mar seo a leanas:

 • Domhan digiteach atá sábháilte agus slán
 • Is féidir le gach duine páirt a ghlacadh i ndeiseanna digiteacha/ní fhágtar aon duine ar lár
 • Tá rochtain ag gnólachtaí beaga agus ag lucht tionscail ar shonraí
 • Tá rochtain ag gnólachtaí nuathionscanta agus FBManna ar an teicneolaíocht dhigiteach
 • Tá bonneagair nuálacha ag teacht le chéile chun oibriú le chéile
 • Is féidir le FBManna dul san iomaíocht sa saol digiteach ar théarmaí cothroma
 • Tá seirbhísí poiblí ar fáil go héasca ar líne
 • Tá taighde dírithe ar thionchar nuálaíochtaí inbhuanaithe atá tíosach ar fhuinneamh agus ar acmhainní a fhorbairt agus a thomhas
 • Isféidir le gach eagraíocht an chibearshlándáil a chinntiú

Ar an mbealach i dtreo na ndeich mbliana digiteacha, tabharfaidh na Ballstáit tuairisc don Choimisiún faoi na gníomhaíochtaí atá beartaithe lena dtacaítear leis na cuspóirí sainithe.

Tá gníomhaíochtaí agus beartais dhigiteacha anChoimisiúin á dtreorú cheana féin ag na cuspóirí agus na prionsabail sin. Ós rud é go mbeidh níos mó agus níos mó nuálaíochtaí againn, áiritheofar le creat na Deacáide Digití go mbeidh fís na hEorpa don chlaochlú digiteach soiléir agus go dtacófar léi go forleathan le gach gníomhaíocht a dhéanfar amach anseo ar fud na hEorpa.

ClárPolasaí: dul chun cinn a thomhas

Le Clár Beartais na Deacáide Digití 2030, bunaítear sásra faireacháin agus comhair chun na cuspóirí agus na spriocanna coiteanna maidir le claochlú digiteach na hEorpa a bhaint amach.

Mar chéad chéim faoin gclár beartais, tá na príomhtháscairí feidhmíochta sainithe ag an gCoimisiún anois i ngníomh cur chun feidhme. Tá KPInna bunaithe ar chleachtadh DESI atá ann cheana lena ndéantar staid an chlaochlaithe dhigitigh san Eoraip a thomhas gach bliain. Ansin, d’fhoilsigh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, conairí ar leibhéal an Aontais chun a mheas an leor an dul chun cinn a breathnaíodh le haghaidh gach sprice chun luachanna 2030 a bhaint amach. Gach bliain, foilseoidh an Coimisiún an tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití ina ndéanfaidh sé an dul chun cinn i dtreo chonairí ar leibhéal an Aontais agus spriocanna deiridh na Deacáide Digití a thomhas agus a mheasúnú agus molfaidh sé tuilleadh gníomhaíochtaí agus iarrachtaí, i gcás inar gá. Foilsíodh an chéad tuarascáil ar Staid na nDeich mBliana Digiteacha in 2023.

Saineoidhgach Ballstát a chonairí náisiúnta féin a bhfuil gá leo chun conairí agus spriocanna coiteanna an Aontais a bhaint amach. Saineofar na conairí náisiúnta sna chéad treochláir náisiúnta a chuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin i bhFómhar 2023. Déanfaidh na Ballstáit athbhreithniú agus athbhreithniú ar a dtreochláir náisiúnta gach dhá bhliain chun eolas a thabhairt faoi na gníomhaíochtaí, na bearta agus na hinfheistíochtaí atá beartaithe acu chun na cuspóirí agus na spriocanna a bhaint amach.

 

timthriall comhair an chláir beartais

Tionscadail iltíre

Is tionscadail mhórscála iad tionscadail iltíre ar féidir leo rannchuidiú le spriocanna na ndeich mbliana digiteacha a bhaint amach. Cuirfidh siad ar chumas na mBallstát teacht le chéile agus acmhainní a chomhthiomsú chun acmhainní digiteacha a fhorbairt nach mbeidís in ann iad a fhorbairt as a stuaim féin.

Tá liosta tosaigh limistéar do thionscadail ilnáisiúnta sainaitheanta ag an gCoimisiún agus féadfaidh sé an liosta a thabhairt cothrom le dáta, más gá, bunaithe ar an bhfaireachán bliantúil ar dhul chun cinn.

bonneagar agus seirbhísí coiteanna sonraí, blocshlabhra, próiseálaithe ísealchumhachta, imscaradh uile-Eorpach conairí 5G, ríomhaireacht ardfheidhmíochta, bonneagar candamach slán agus líonra na lárionad cibearshlándála, an riarachán poiblí digiteach, moil nuálaíochta digití, nó comhpháirtíochtaí ardteicneolaíochta le haghaidh scileanna digiteacha

Ba cheart do thionscadail ilnáisiúnta infheistíochtaí a chomhthiomsú ó acmhainní cistiúcháin an Aontais, lena n-áirítear ón tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, agus ó na Ballstáit chomh maith. Féadfaidh eintitis phoiblí agus phríobháideacha eile infheistíocht a dhéanamh sna tionscadail i gcás inarb iomchuí.

Cuideoidh an Coimisiún leis na Ballstáit tionscadail ilnáisiúnta a shainaithint, a chur ar bun agus a chur chun feidhme. Chun tionscadal ilnáisiúnta a chur ar bun i gcás nach bhfuil aon ionstraim dlí eile ann, foráiltear sa chlár beartais do struchtúr dlíthiúil nua, an Cuibhreannas don Bhonneagar Digiteach Eorpach (EDIC) lena gcumasófar cur chun feidhme tapa solúbtha.

An chéad tuarascáil stádais ar dhul chun cinn an Aontais i dtreo tionscadail ilnáisiúnta a chur chun feidhme. 

Cearta agus Prionsabail Dhigiteacha

Shínigh an Coimisiún Eorpach, an Pharlaimint agus an Chomhairle an dearbhú maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha ar an leibhéal is airde. Cumhdaítear sa Dearbhú príomhchearta agus príomhphrionsabail an chlaochlaithe dhigitigh. Tá sé múnlaithe thart ar 6 chaibidil:

 1. daoine agus a gcearta a chur i gcroílár an chlaochlaithe dhigitigh;
 2. tacú leis an dlúthpháirtíocht agus leis an gcuimsiú;
 3. saoirse rogha ar líne a áirithiú;
 4. rannpháirtíocht sa spás poiblí digiteach a chothú;
 5. sábháilteacht, slándáil agus cumhachtú daoine aonair a mhéadú;
 6. inbhuanaitheacht na todhchaí digití a chur chun cinn

An Nuacht is Déanaí

NEWS ARTICLE |
Blocshlabhra: Cruthú EUROPEUM-EDIC

Ghlac an Coimisiún Cinneadh chun an EORAIPIM-EDIC a chruthú, rud a chuirfidh leis an gcomhar maidir le teicneolaíochtaí blocshlabhra agus Web3.

EVENT |
#DigitalEU ag Lá Oscailte na hEorpa

Osclaíonn ceanncheathrú an Choimisiúin Eorpaigh a dhoirse do shaoránaigh Dé Sathairn, 4 Bealtaine ó 10:00-18:00. Níl aon chlárú ag teastáil agus tá bealach isteach saor in aisce!

EVENT |
Cruinniú Mullaigh Ardscileanna Digiteacha na hEorpa

Leis an imeacht aon lae saor in aisce seo i Maidrid tugtar ceannairí smaointe le chéile ón lucht gnó, ón saol acadúil, agus ó cheapadh beartas chun turas na hEorpa in ardscileanna digiteacha a leagan amach.

Ábhar Gaolmhar

Léargas níos doimhne

Ambasadóirí DigitalEU

Tugann Ambasadóirí DigitalEU iriseoirí, eagarthóirí agus lucht tionchair atá gníomhach i réimse na teicneolaíochta digití agus na teicneolaíochta le chéile.