Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cearta agus Prionsabail Dhigiteacha Eorpacha

Leis an dearbhú maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha Eorpacha, cuirfear chun cinn aistriú digiteach atá múnlaithe ag luachanna Eorpacha.

Foghlaim faoi na prionsabail dhigiteacha

Fix-folamh
Fix-folamh

Is mian leis an gCoimisiún a chinntiú go dtabharfar de chumhacht do dhaoine tairbhe iomlán a bhaint as na deiseanna a ghabhann leis na deich mbliana digiteacha. Mar sin, mhol sé sraith de chearta agus prionsabail dhigiteacha Eorpacha a léiríonn luachanna an Aontais agus a chuireann fís inbhuanaithe, dhaonlárnach chun cinn don chlaochlú digiteach.

Shínigh Uachtarán an Choimisiúin, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus Uachtarán na Comhairle an dearbhú, rud a léiríonn tiomantas polaitiúil comhroinnte an Aontais agus a Bhallstát na cearta agus na prionsabail a chur chun cinn agus a chur chun feidhme i ngach réimse den saol digiteach.

Comhlánóidh na cearta agus na prionsabail dhigiteacha Eorpacha na cearta atá ann cheana, amhail cosaint sonraí, r-phríobháideachas, agus an Chairt um Chearta Bunúsacha. Cuirfidh siad leis an taithí a fuarthas i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta. Agus cuirfidh siad treoir ar fáil don Aontas agus do na Ballstáit agus iad ag dul in oiriúint don chlaochlú digiteach.

cluiche seolta ag an gCoimisiún Eorpach freisin ina ndéantar iniúchadh ar na prionsabail dhigiteacha. Cliceáil ar an táb thíos a imirt air!

Daoine i gcroílár na dteicneolaíochtaí digiteacha
Ba cheart go spreagfadh an teicneolaíocht an dlúthpháirtíocht agus an cuimsiú
Saoirse rogha ar líne
Rannpháirtíocht ar líne
Sábháilteacht agus slándáil ar líne
Ba cheart go mbeadh an gléas digiteach inbhuanaithe

Múnlaítear na prionsabail thart ar 6 théama:

 1. Daoine agus a gcearta a chur i gcroílár an chlaochlaithe dhigitigh
 2. Tacú leis an dlúthpháirtíocht agus leis an gcuimsiú
 3. Saoirse rogha a chinntiú ar líne
 4. Rannpháirtíocht sa spás poiblí digiteach a chothú
 5. Sábháilteacht, slándáil agus cumhachtú daoine aonair a mhéadú
 6. Inbhuanaitheacht na todhchaí digití a chur chun cinn

Daoine a chur i gcroílár an chlaochlaithe dhigitigh

Ba cheart don teicneolaíocht fónamh agus tairbhe do gach duine atá ina gcónaí san Aontas agus é a chumhachtú chun a mianta a shaothrú. Níor cheart go sáródh sé a slándáil ná a gcearta bunúsacha.

Tabharfaidh sínitheoirí an dearbhaithe gealltanas go gcinnteoidh siad go rachaidh an claochlú digiteach chun tairbhe gach duine agus go gcuirfidh sé feabhas ar shaol na ndaoine uile atá ina gcónaí san Aontas. Déanfaidh siad bearta chun a chinntiú go n-urramófar ár gcearta ar líne agus as líne chomh maith. Cuirfidh an tAontas an cur chuige sin chun cinn sa bhaile agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon.

Dlúthpháirtíocht agus cuimsiú

Ba cheart go mbeadh rochtain ag gach duine ar an teicneolaíocht, ar cheart di a bheith cuimsitheach, agus ár gcearta a chur chun cinn. Moltar sa dearbhú cearta i roinnt príomhréimsí chun a áirithiú nach bhfágfar aon duine ar lár mar gheall ar an gclaochlú digiteach, lena n-áirithítear go ndéanfaimid iarracht bhreise chun daoine scothaosta, daoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe, daoine faoi mhíchumas, agus daoine imeallaithe, leochaileacha nó a bhfuil ceart vótála acu agus iad siúd a ghníomhaíonn thar a gceann a chur san áireamh. 

Go nithiúil, tabharfaidh sínitheoirí gealltanas go ngníomhóidh siad i roinnt réimsí, lena n-áirítear:

 • nascacht;
 • oideachas digiteach, oiliúint dhigiteach agus scileanna digiteacha;
 • dálaí oibre cothroma agus córa;
 • seirbhísí poiblí digiteacha.

Saoirse rogha

Ba cheart go mbeadh sé de chumhacht ag gach duine a roghanna eolasacha féin a dhéanamh ar líne. Áirítear leis sin nuair a bhíonn siad ag idirghníomhú leis an intleacht shaorga agus le halgartaim. Féachtar leis an dearbhú sin a ráthú trí chórais intleachta saorga atá duinelárnach, iontaofa agus eiticiúil a chur chun cinn, córais a úsáidtear i gcomhréir le luachanna an Aontais. Agus, tá sé ag éileamh níos mó trédhearcachta maidir le halgartaim agus intleacht shaorga a úsáid.

Áirítear leis an tsaoirse rogha a bheith saor chun na seirbhísí ar líne a úsáidimid a roghnú, bunaithe ar fhaisnéis oibiachtúil, thrédhearcach agus iontaofa. Is éard atá i gceist leis sin ná a chinntiú go bhfuil sé de chumhacht ag gach duine dul san iomaíocht agus a bheith nuálach sa saol digiteach.

Rannpháirtíocht sa spás poiblí digiteach

Is féidir teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht dhaonlathach a spreagadh. Ba cheart rochtain a bheith ag gach duine ar thimpeallacht ar líne atá iontaofa, éagsúil agus ilteangach agus ba cheart go mbeadh a fhios acu cé leis na seirbhísí atá á n-úsáid acu nó a rialaíonn iad. Spreagann sé sin díospóireacht phoiblí iolraíoch agus rannpháirtíocht sa daonlathas. 

Leagtar béim sna prionsabail dhigiteacha freisin ar an ngá atá le timpeallacht dhigiteach a chruthú lena gcosnófar daoine ar bhréagaisnéis, ar chúbláil faisnéise agus ar chineálacha eile inneachair dhíobhálaigh, lena n-áirítear ciapadh agus foréigean inscnebhunaithe. Agus, tacaíonn sé le rochtain ar ábhar digiteach a léiríonn ár n-éagsúlacht chultúrtha agus teanga.

Sábháilteacht, slándáil agus cumhachtú

Ba cheart rochtain a bheith ag gach duine ar theicneolaíochtaí, táirgí agus seirbhísí digiteacha atá sábháilte, slán agus cosanta ag an bpríobháideachas. Tá na prionsabail dhigiteacha tiomanta do leasanna daoine, gnólachtaí agus seirbhísí poiblí a chosaint ar chibearchoireacht, agus aghaidh a thabhairt orthu siúd atá ag iarraidh an bonn a bhaint de shlándáil agus sláine ár dtimpeallachta ar líne.

Iarrtar sa dearbhú go mbeidh smacht éifeachtach ag gach duine ar a shonraí pearsanta agus neamhphearsanta i gcomhréir le dlí an Aontais. Tugann sé aird ar leith ar leanaí agus ar dhaoine óga, ar cheart dóibh a bheith sábháilte agus cumhachtaithe ar líne. 

Inbhuanaitheacht

Tá dlúthnasc idir an t-aistriú digiteach agus an t-aistriú glas. Cé go gcuireann teicneolaíochtaí digiteacha go leor réitigh ar fáil don athrú aeráide, ní mór dúinn a áirithiú nach gcuirfidh siad leis an bhfadhb iad féin. Ba cheart táirgí agus seirbhísí digiteacha a dhearadh, a tháirgeadh agus a dhiúscairt ar bhealach a laghdaíonn a dtionchar ar an gcomhshaol agus ar an tsochaí. Ba cheart tuilleadh faisnéise a bheith ann freisin maidir le tionchar comhshaoil agus ídiú fuinnimh na seirbhísí sin.

 

Beidh ról lárnach ag an dearbhú maidir le cuidiú leis an Aontas agus lena Bhallstáit cuspóirí an Chompáis Dhigitigh a bhaint amach. Beidh sé ina threoir freisin don obair ar an gClár Beartais um Dheich mBliana Digiteacha. Chun a áirithiú go bhfuil na cuspóirí á mbaint amach, déanfaidh an Coimisiún faireachán ar dhul chun cinn, déanfaidh sé meastóireacht ar bhearnaí agus cuirfidh sé moltaí ar fáil trí thuarascáil bhliantúil ‘Staid na Deacáide Digití’.   

Beidh an dearbhú ina threoir freisin don Aontas ina chaidreamh idirnáisiúnta, rud a chuideoidh le claochlú digiteach domhanda a mhúnlú lena gcuirfear daoine agus cearta an duine ina chroílár.

Póstaer físchluichí na bprionsabal digiteachAn bhfuil tú cad a thógann sé chun an iarracht ar phrionsabail dhigiteacha a chur i gcrích? Déan do bhealach a dhéanamh tríd an réimse digiteach ag ceisteanna a fhreagairt, agus boinn a bhailiú chun pointí a bhuachan! Beidh carachtair ar an mbealach cabhrú leat a roghnú do fhreagra — ach a bheith cúramach, nach bhfuil gach ceann acu chomh deas agus is cosúil leo. 

Cliceáil ar an gcnaipe a sheoladh an cluiche agus tús a chur leis an rompu do phrionsabail dhigiteacha.

Seoladh an físchluiche

Dearadh an cluiche le haghaidh deasc — nach bhfuil sé playable ar smartphones nó scáileáin níos lú. Beidh ar do bhrabhsálaí tacú le Javascript.
Is é an cluiche ar fáil faoi láthair ach amháin i mBéarla. Beidh sé ar fáil i bhFraincis agus i nGearmáinis go luath.

 

 

  Ábhar Gaolmhar

  An Pictiúr Mór

  Deich mBliana Digiteacha na hEorpa

  Saothróidh an tAontas fís dhaonlárnach inbhuanaithe don tsochaí dhigiteach le linn na ndeich mbliana digiteacha chun saoránaigh agus gnólachtaí a chumhachtú.

  Féach freisin

  Ambasadóirí DigitalEU

  Tugann Ambasadóirí DigitalEU iriseoirí, eagarthóirí agus tionchairí le chéile, atá gníomhach i réimse na n-ábhar digiteach agus teicneolaíochta.