Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An Clár don Eoraip Dhigiteach

Is clár cistiúcháin de chuid an Aontais é an Clár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) atá dírithe ar an teicneolaíocht dhigiteach a thabhairt do ghnólachtaí, do shaoránaigh agus d’údaráis riaracháin phoiblí.

    lógó an chláir DIGITAL

Tá ról ríthábhachtach ag an teicneolaíochtdhigiteach agus ag an mbonneagar digiteach inár saol príobháideach agus inár dtimpeallachtaí gnó. Táimid ag brath orthu cumarsáid, obair, eolaíocht a chur chun cinn agus fadhbanna comhshaoil reatha a fhreagairt. Léirigh paindéim COVID-19 ní hamháin an méid a bhraithimid ar ár dteicneolaíocht a bheith ar fáil dúinn, ach a thábhachtaí atá sé don Eoraip gan a bheith ag brath ar chórais agus ar réitigh a thagann ó réigiúin eile den domhan. Le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, nochtadh a thuilleadh na leochaileachtaí inár slabhraí soláthair digiteacha agus a thábhachtaí atá sé infheistíocht a dhéanamh sa chibearshlándáil agus feabhas ollmhór a chur ar acmhainneachtaí digiteacha an Aontais.  

Leis an gClár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) cuirtear cistiú straitéiseach ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin, lena dtacaítear le tionscadail i bpríomhréimsí acmhainneachta amhail: an tsár-ríomhaireacht, an intleacht shaorga, an chibearshlándáil, ardscileanna digiteacha, agus úsáid fhorleathan teicneolaíochtaí digiteacha a áirithiú ar fud an gheilleagair agus na sochaí. Tacaíonn sé le hearnáil na tionsclaíochta, le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), agus leis an riarachán poiblí ina gclaochlú digiteach trí líonra treisithe de Mhoil Nuálaíochta Digití Eorpacha (EDIH). 

Cuireadh limistéar acmhainneachta nua maidir le leathsheoltóirí leis i mí Mheán Fómhair 2023. FaoinnGníomh um Shliseanna, slógadh cistiú DIGITAL chun aghaidh a thabhairt ar ghanntanas leathsheoltóirí trí fhothú acmhainneachta a chur chun cinn tríd an Tionscnamh Sliseanna don Eoraip

Agus buiséad foriomlán os cionn €7.9 billiún ag DIGITAL, tá sé d’aidhm aige claochlú digiteach shochaí agus gheilleagar na hEorpa a mhúnlú, i gcomhréir le spriocanna an Aontais a shainítear sa Teachtaireacht – Compás Digiteach 2030: An modh Eorpach don Deacáid Dhigiteach agus saChlár Beartais– Conair i dtreo na Deacáide Digití.

Ní thugann an Clár don Eoraip Dhigiteach aghaidh ar dhúshláin ina n-aonar. Comhlánaíonn sé an maoiniú atá ar fáil trí chláir eile de chuid an Aontais, amhail Fís Eorpach (le haghaidh taighde agus nuálaíochta) agus antSaoráid um Chónascadh nahEorpa (le haghaidh bonneagar digiteach), an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta agus na Cistí Struchtúracha,gan ach cuid acu a lua. Is cuid de bhuiséad fadtéarmach an Aontais é, anCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027

Faigh tuilleadh eolais faoi conas maoiniú a fháil.

Liostáil leis an nuacht is déanaí ar an ábhar seo agus níos mó

An Nuacht is Déanaí

Leagan nua de Sonraíochtaí E-ARK scaoileadh

I measc príomhghnéithe an scaoileadh nua tá cruthú SIP E-ARK inoiriúnaithe agus bailíochtú gan uaim i gcoinne sonraíochtaí E-ARK. Is féidir le húsáideoirí leas a bhaint as cobhsaíocht fheabhsaithe, feidhmíocht, agus roghanna líne ordaithe leathnaithe.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cistiú don Digitiú i gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027

The EU’s long-term EU budget, also known as the multiannual financial framework, will boost digital technologies and aid in recovery from the pandemic.

Léargas níos doimhne

ríomh-Chartlannú

eArchiving — Soláthraíonn sonraíochtaí lárnacha, bogearraí, oiliúint agus eolas chun cabhrú le daoine faisnéis a stóráil ar feadh tréimhse níos faide.

An Clár DIGITAL Europe — Cláir Oibre

Tugtar tuairisc sna cláir oibre ar chuspóirí foriomlána, raon feidhme, torthaí agus spriocanna insoláthartha chomh maith le leithdháiltí buiséid le haghaidh gach topaice. Ar an leathanach gréasáin seo, gheobhaidh tú doiciméid agus leasuithe ábhartha do na cláir oibre a luaithe a...

Scileanna sa chlár DIGITAL Europe

Leis an gclár DIGITAL Europe, maoineofar cláir agus tréimhsí oiliúna speisialaithe a dhearadh agus a sholáthar do shaineolaithe amach anseo i bpríomhréimsí acmhainneachta amhail sonraí agus an intleacht shaorga, an chibearshlándáil, candam agus an ríomhaireacht ardfheidhmíochta.

An tsár-ríomhaireacht sa chlár DIGITAL Europe

Is é is aidhm don chlár DIGITAL Europe acmhainní sár-ríomhaireachta agus próiseála sonraí an Aontais a fhorbairt agus a neartú, rud a chuideoidh linn sár-ríomhaireacht eacsascálaithe a bhaint amach — ríomhaireacht a bhfuil cumhacht aici atá inchomparáide le cumais ríomhaireachta...

Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha

Is ionaid ilfhreastail iad na Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha (EDIHanna) a thacaíonn le cuideachtaí agus le heagraíochtaí san earnáil phoiblí freagairt do dhúshláin dhigiteacha agus a bheith níos iomaíche.

Féach freisin

An tSaoráid um Chónascadh na hEorpa — SCE Digiteach

Tacóidh an chuid dhigiteach den tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE Digiteach) le hinfheistíochtaí poiblí agus príobháideacha araon i mbonneagair nascachta digití idir 2021 agus 2027 agus spreagfaidh sí iad.

Ábhar Gaolmhar