Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An Clár don Eoraip Dhigiteach

Is clár cistiúcháin nua de chuid an Aontais é an Clár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) atá dírithe ar an teicneolaíocht dhigiteach a thabhairt do ghnólachtaí, do shaoránaigh agus do riaracháin phoiblí.

© An Coimisiún Eorpach

Clár DIGITAL na hEorpa a thabhairt isteach

fix-empty

Is iad an dá dhúshlán atá roimh an nglúin seo againne an Eoraip a dhéanamh níos glaise agus níos digití, agus is é an chaoi a n-éireoidh linn ár dtodhchaí a bhaint amach.

Tá tús curtha ag an gCoimisiún Eorpach le féachaint ar Eoraip níos glaise a bhaint amach tríd an gComhaontú Glas don Eoraip. Ag an am céanna, tá tús á chur leis an bplé maidir leis an aistriú chuig domhan níos digití: an t-aistriú digiteach.

Tá ról ríthábhachtach ag an teicneolaíocht dhigiteach agus ag an mbonneagar digiteach inár saol príobháideach agus inár dtimpeallachtaí gnó. Bímid ag brath orthu cumarsáid a dhéanamh, obair a dhéanamh, eolaíocht a chur chun cinn agus freagra a thabhairt ar fhadhbanna comhshaoil atá ann faoi láthair. Ag an am céanna, léirigh paindéim COVID-19 ní hamháin an méid a mbímid ag brath ar ár dteicneolaíocht le bheith ar fáil dúinn, ach freisin a thábhachtaí atá sé don Eoraip gan a bheith ag brath ar chórais agus ar réitigh a thagann ó réigiúin eile den domhan. Is é an clár DIGITAL an bealach a réiteach chun an sprioc sin a bhaint amach.

Leis an gClár don Eoraip Dhigiteach, cuirfear cistiú straitéiseach ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin, rud a thacóidh le tionscadail i gcúig phríomhréimse acmhainneachta: maidir leis an tsár-ríomhaireacht, an intleacht shaorga, an chibearshlándáil, ardscileanna digiteacha, agus lena n-áirithítear go mbainfear úsáid fhorleathan as teicneolaíochtaí digiteacha ar fud an gheilleagair agus na sochaí, lena n-áirítear trí Mhoil Nuálaíochta Digití. Le buiséad foriomlán pleanáilte de EUR 7.5 billiún (i bpraghsanna reatha), tá sé d’aidhm aige dlús a chur leis an téarnamh eacnamaíoch agus claochlú digiteach shochaí agus gheilleagar na hEorpa a mhúnlú, rud a rachaidh chun tairbhe gach duine, ach go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

Ní thabharfaidh an Clár don Eoraip Dhigiteach aghaidh ar na dúshláin sin ina n-aonar, ach comhlánóidh sé an cistiú atá ar fáil trí chláir eile de chuid an Aontais, amhail an clár Fís Eorpach le haghaidh taighde agus nuálaíochta agus an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa don bhonneagar digiteach, an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta agus na Cistí Struchtúracha, gan ach beagán a lua. Is cuid é den chéad bhuiséad fadtéarmach eile de chuid an Aontais, an Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027.

 

Conas maoiniú a fháil.

 

An Nuacht is Déanaí

€1.3 billion from the Digital Europe Programme for Europe’s digital transition and cybersecurity

Today the Commission has adopted two multiannual work programmes for the Digital Europe Programme, outlining the objectives and specific topic areas that will receive close to €1.3 billion in funding.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cistiú don Digitiú i gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027

The EU’s long-term EU budget, also known as the multiannual financial framework, will boost digital technologies and aid in recovery from the pandemic.

Léargas níos doimhne

ríomh-Chartlannú

eArchiving — Soláthraíonn sonraíochtaí lárnacha, bogearraí, oiliúint agus eolas chun cabhrú le daoine faisnéis a stóráil ar feadh tréimhse níos faide.

Clár DIGITAL na hEorpa — Cláir Oibre

Déantar cur síos sna cláir oibre ar chuspóirí foriomlána, ar raon feidhme, ar thorthaí agus ar spriocanna insoláthartha chomh maith le leithdháiltí buiséid le haghaidh gach topaice. Ar an leathanach gréasáin seo, gheobhaidh tú doiciméid agus leasuithe ábhartha le haghaidh na...

Scileanna sa chlár DIGITAL Europe

Leis an gclár DIGITAL Europe, maoineofar cláir agus tréimhsí oiliúna speisialaithe a dhearadh agus a sholáthar do shaineolaithe amach anseo i bpríomhréimsí acmhainneachta amhail sonraí agus an intleacht shaorga, an chibearshlándáil, candam agus an ríomhaireacht ardfheidhmíochta.

Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha

Is ionaid ilfhreastail iad na Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha (EDIHanna) a thacaíonn le cuideachtaí agus le heagraíochtaí san earnáil phoiblí freagairt do dhúshláin dhigiteacha agus a bheith níos iomaíche.

Féach freisin

Clár na dToghthóirí