Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI)

Ó 2014 go 2022, rinneadh achoimre san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) ar tháscairí maidir le feidhmíocht dhigiteach na hEorpa agus rinneadh rianú ar dhul chun cinn thíortha an Aontais.

    lógó DESI

Tá faireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach ar dhul chun cinn digiteach na mBallstát trí thuarascálacha an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) ó 2014 i leith. Ó 2023 amach, agus i gcomhréir le Clár Beartais na Deacáide Digití 2030, tá DESI comhtháite anois sa tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití agus úsáidtear é chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha. 

CLÁR 2022

Tá tuarascálacha DESI 2022 bunaithe go príomha ar shonraí 2021 agus rianaíonn siad an dul chun cinn atá déanta i mBallstáit an Aontais ó thaobh cúrsaí digiteacha de. Le linn phaindéim COVID-19, tá na Ballstáit ag dul chun cinn ina n-iarrachtaí digitithe ach fós tá sé deacair orthu na bearnaí i scileanna digiteacha, i gclaochlú digiteach FBManna, agus i gcur i bhfeidhm ardlíonraí 5G a dhúnadh.

Tá acmhainní suntasacha curtha síos ag an Aontas chun tacú leis an gclaochlú digiteach. Tá EUR 127 mbilliún tiomnaithe d’athchóirithe digiteacha agus d’infheistíochtaí sna Pleananna Náisiúnta Téarnaimh agus Athléimneachta. Is deis gan fasach í seo chun dlús a chur leis an digitiú, chun athléimneacht an Aontais a mhéadú agus chun spleáchais sheachtracha a laghdú le hathchóirithe agus infheistíochtaí araon. Tá 26 % ar an meán de leithdháileadh na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) tiomnaithe ag na Ballstáit don chlaochlú digiteach, os cionn na tairsí éigeantaí 20 %. Is iad na Ballstáit a roghnaigh níos mó ná 30 % dá leithdháileadh RRF a infheistiú ar chúrsaí digiteacha an Ostair, an Ghearmáin, Lucsamburg, Éire agus an Liotuáin.

Graf ina léirítear feidhmíocht tíre in DESI: An Danmhairg, an Fhionlainn agus an Ísiltír ar thús cadhnaíochta i bhfeidhmíocht dhigiteach  

Íoslódáil Anailís Eorpach 2022 (.pdf) 

Íoslódáil an mhodheolaíocht DESI 2022 (.pdf) 

Féach ar thuarascálacha de réir tíre 

Scórchlár na mBan san Earnáil Dhigiteach (WiD)

Tá scórchlár WiD ar cheann de na gníomhaíochtaí a cuireadh i bhfeidhm chun measúnú a dhéanamh ar chuimsiú na mban i bpoist dhigiteacha, i ngairmeacha beatha agus san fhiontraíocht. Déanann an scórchlár measúnú ar fheidhmíocht na mBallstát i réimsí na húsáide Idirlín, scileanna úsáideoirí an Idirlín chomh maith le sainscileanna agus fostaíocht bunaithe ar 12 tháscaire.

Íoslódáil Próifílí Tíre WiD 2022 (.pdf) 

Íoslódáil an mhodheolaíocht WiD 2022 (.pdf) 

 

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Deich mBliana Digiteacha na hEorpa

Tá fís daonlárnach inbhuanaithe don tsochaí dhigiteach á saothrú ag an Aontas le linn na ndeich mbliana digiteacha chun saoránaigh agus gnólachtaí a chumhachtú.

Léargas níos doimhne

Feidhmíocht na dtíortha maidir le digitiú

Leagtar amach i dtuarascálacha tíre na Deich mBliana Digiteacha 2023 an chaoi a bhfuil gach Ballstát ag déanamh maidir le pointí cardinal na Deich mBliana Digiteacha: Scileanna Digiteacha, Bonneagair Dhigiteacha, Digitiú Gnólachtaí agus Digitiú na Seirbhísí Poiblí.

Féach freisin

Ambasadóirí DigitalEU

Tugann Ambasadóirí DigitalEU iriseoirí, eagarthóirí agus tionchairí le chéile, atá gníomhach i réimse na n-ábhar digiteach agus teicneolaíochta.