Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Pirmie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros tiek izsludināti digitālo tehnoloģiju un Eiropas digitālās inovācijas centru jomā.

Šonedēļ Komisija izsludināja pirmos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros. Tas notiek pēc tam, kad tika pieņemtas darba programmas, ar kurām gandrīz 2 miljardi EUR tika piešķirti investīcijām, kuru mērķis ir veicināt digitālo pārkārtošanos.

logo of the Digital Europe Programme

Uzaicinājumi ir pieejami uzņēmumiem, organizācijām un publiskās pārvaldes iestādēm no ES dalībvalstīm, kā arī struktūrām no citām programmas “Digitālā Eiropa” asociētajām valstīm.

Šīs dotācijas līdz 2022. gada beigām tiks novirzītas investīcijām vairāk nekā 415 miljonu EUR apmērā mākoņdatošanā perifērajai infrastruktūrai, datu telpām, mākslīgajam intelektam (MI), kvantu sakaru infrastruktūrai, cilvēku digitālo prasmju uzlabošanai un projektiem, kas veicina drošāku internetu, cīņu pret seksuālu vardarbību pret bērniem un dezinformāciju.

Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir atvērts arī Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIH) tīkla izveidei un izvēršanai. Šie centri atbalstīs privātos uzņēmumus, tostarp MVU un jaunuzņēmumus, un publisko sektoru to digitālajā pārveidē.  

Plašāka informācija par pieteikšanos dotācijām saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu