Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Studie over de internationale dimensie van het recht op één billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en de gevolgen daarvan voor de Europese creatieve sector

De Commissie heeft een nieuwe studie gepubliceerd over de vergoeding van muziekuitvoerende kunstenaars en producenten uit derde landen wanneer hun bestanden in de EU worden gespeeld.

In september 2020 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de verhouding tussen artikel 8, lid 2, van Richtlijn 2006/115/EG betreffende het verhuurrecht en het uitleenrecht en de internationale verplichtingen van de EU (zaak C-265/19, het „RAAP” -arrest). Het Hof heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 2, van die richtlijn bij de huidige stand van het Unierecht aldus moet worden uitgelegd dat het aan uitvoerende kunstenaars en producenten, ongeacht hun nationaliteit, rechten op vergoeding toekent wanneer hun registers in de Unie worden afgelegd.

Een nieuwe studie biedt een overzicht van de bestaande marktpraktijken op nationaal, EU- en internationaal niveau. Zij analyseert ook de mogelijke economische gevolgen van het arrest voor de uitstroom en instroom van royalty’s uit en naar de EU.

De studie ondersteunt de lopende besprekingen met de lidstaten en belanghebbenden over de follow-up van het RAAP-arrest.

De studie lezen en downloaden