Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Проучване относно международното измерение на правото на еднократно справедливо възнаграждение на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи и неговото въздействие върху европейския творчески сектор

Комисията публикува ново проучване относно възнаграждението на музикални изпълнители и продуценти от трети държави, когато техните записи се играят в ЕС.

През септември 2020 г. Съдът се произнесе относно връзката между член 8, параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО относно правата на отдаване под наем и в заем и международните задължения на ЕС (дело C-265/19, решение RAAP). Съдът постанови, че при сегашното състояние на правото на Съюза член 8, параграф 2 от тази директива следва да се тълкува в смисъл, че предоставя права на възнаграждение на артистите изпълнители и продуцентите, независимо от тяхното гражданство, когато техните записи се играят в ЕС.

В ново проучване се прави преглед на съществуващите пазарни практики на национално, европейско и международно равнище. В него също така се анализира потенциалното икономическо въздействие на решението върху изходящия поток и притока на авторски и лицензионни възнаграждения от и към ЕС.

Проучването е в основата на текущите дискусии с държавите членки и заинтересованите страни относно последващите действия във връзка с решението за RAAP.

Прочетете и изтеглете проучването