Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Komisja Europejska rozwija wspólną europejską przestrzeń danych dotyczących energii (CEEDS)

Komisja Europejska wspiera rozwój wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących energii (CEEDS), której celem jest przekształcenie krajobrazu energetycznego poprzez zwiększenie dostępności danych i wspieranie innowacji w całym sektorze.

Zdjęcie przedstawia 3 zamazane osoby na stole, pracujące nad zagadnieniami związanymi z energią, jak wskazują wiatraki na stole.

Kluczowe zainteresowane strony, w tym operatorzy energii, producenci, dostawcy systemów, integratorzy, producenci urządzeń i instytucje badawcze, zebrały się w Brukseli w dniu 11 marca 2024 r., aby dokonać przeglądu postępów i zarysować przyszłe kroki w zakresie wdrażania CEEDS.

Omówionowstępny plan CEEDS, podkreślając ramy współpracy i interoperacyjności niezbędne do jej powodzenia. Plan stanowi istotny krok w kierunku urzeczywistnienia cyfrowego bliźniaka europejskiego systemu energetycznego, podkreślając kluczową rolę technologii cyfrowych w osiąganiu celów UE w zakresie obniżenia emisyjności i konkurencyjności.

Kolejny etap obejmuje faktyczne wdrożenie CEEDS, wspieranego w ramach programu „Cyfrowa Europa”. Ogłoszono zaproszenie do składania projektów, zapraszając do składania wniosków, które są zgodne z celami UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i ułatwiają integrację sektorową. Zaproszenie to zachęca do udziału wielu państw członkowskich i zainteresowanych stron w celu stworzenia bezpiecznej i innowacyjnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących energii.

Oczekiwane wyniki CEEDS obejmują infrastrukturę techniczną obejmującą wszystkie istotne elementy, takie jak modele danych, interfejsy API wymiany i systemy zarządzania. Infrastruktura ta będzie dotyczyć różnych przypadków wykorzystania, od zarządzania rozproszonymi zasobami energii po optymalizację ładowania pojazdów elektrycznych, zwiększenie efektywności sieci elektroenergetycznych i wspieranie integracji odnawialnych źródeł energii.

Ponadto celem inicjatywy jest ustanowienie odpowiednich modeli biznesowych i systemu zarządzania w celu zapewnienia trwałości i dostępności przestrzeni danych po zakończeniu realizacji projektu. Sprawozdania półroczne będą śledzić integrację z lokalnymi i krajowymi ekosystemami danych, a regularne aktualizacje dotyczące wykorzystania i utrzymania zapewnią ciągłe doskonalenie i zaangażowanie zainteresowanych stron.

CEEDS jest podstawą strategii UE na rzecz cyfryzacji systemu energetycznego, dostosowanej do pakietu „Gotowi na 55” i planu RePowerEU. Poprzez wspieranie współpracy międzysektorowej i wykorzystanie istniejących ram cyfrowych CEEDS przyczyni się do przejścia na bardziej zrównoważony, wydajny i zintegrowany rynek energii w Europie.

Więcej informacji na temat strategii europen w zakresie danych i wspólnych europejskich przestrzeni danych