Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejski Urząd ds. AI

Europejski Urząd ds. AI będzie centrum wiedzy specjalistycznej w dziedzinie AI w całej UE. Będzie ona odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu ustawy o sztucznej inteligencji – zwłaszcza w odniesieniu do sztucznej inteligencji ogólnego – sprzyjać rozwojowi i wykorzystaniu godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz współpracy międzynarodowej.

  Fioletowe tło z tym, co wygląda jak zgrubiona papierowa kulka pośrodku. Białe litery mówią sztuczną inteligencję
  The image depicts a symbolic handshake between a human hand and a robotic hand. The background is vibrant purple with abstract digital elements, including hexagonal shapes and connecting lines. The robotic hand is detailed, showcasing mechanical components like wires and joints. On the left side of the image, there’s white text that reads “EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OFFICE” encircled by stars. The overall theme seems to represent collaboration or partnership between humanity and AI

 

Europejski Urząd ds. AI będzie wspierać rozwój i stosowanie wiarygodnej sztucznej inteligencji, jednocześnie chroniąc przed zagrożeniami związanymi z AI. Biuro ds. AI zostało utworzone w ramach Komisji Europejskiej jako centrum wiedzy specjalistycznej w dziedzinie AI i stanowi podstawę jednolitego europejskiego systemu zarządzania AI.

UEdąży do zapewnienia, aby sztuczna inteligencja była bezpieczna i godna zaufania. W tym celuakt o sztucznej inteligencji jest pierwszymi w historii kompleksowymi ramami prawnymi dotyczącymi sztucznej inteligencji na całym świecie, gwarantującymi zdrowie, bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli oraz zapewniającymi pewność prawa przedsiębiorstwom w 27 państwach członkowskich.

Biuro ds. AI jest wyjątkowo wyposażone, aby wspierać podejście UE do sztucznej inteligencji. Będzie ona odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu aktu o sztucznej inteligencji poprzez wspieranie organów zarządzających w państwach członkowskich w ich zadaniach. Będzie ono egzekwować przepisy dotyczące modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Podstawą tego są uprawnienia przyznane Komisji na mocy ustawy o sztucznej inteligencji, w tym możliwość przeprowadzania ocen modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, zwracania się do dostawców modeli o informacje i środki oraz stosowania sankcji. Biuro AI promuje również innowacyjny ekosystem wiarygodnej sztucznej inteligencji, aby czerpać korzyści społeczne i gospodarcze. Zapewni strategiczne, spójne i skuteczne europejskie podejście do sztucznej inteligencji na szczeblu międzynarodowym, stając się globalnym punktem odniesienia.

Na potrzeby świadomego procesu decyzyjnego Biuro ds. AI współpracuje z państwami członkowskimi i szerszą społecznością ekspertów za pośrednictwem specjalnych forów i grup ekspertów. Łączą one wiedzę ze środowiska naukowego, przemysłu, ośrodków analitycznych, społeczeństwa obywatelskiego i ekosystemu otwartego źródła, zapewniając uwzględnienie ich poglądów i wiedzy fachowej. Opierając się na kompleksowych wglądach w ekosystem sztucznej inteligencji, w tym na postępach w zakresie zdolności, wdrażania i innych trendach, biuro ds. sztucznej inteligencji sprzyja dogłębnemu zrozumieniu potencjalnych korzyści i zagrożeń.

GenAI4EU

W styczniu 2024 r. Komisja uruchomiła pakiet innowacji w zakresie sztucznej inteligencji, aby wspierać przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP w rozwijaniu godnej zaufania sztucznej inteligencji zgodnej z wartościami i zasadami UE. Zarówno inicjatywa „GenAI4EU”, jak i biuro AI były częścią tego pakietu. Wspólnie przyczynią się one do rozwoju nowatorskich przypadków użycia i nowych zastosowań w 14 europejskich ekosystemach przemysłowych, a także w sektorze publicznym. Obszary zastosowań obejmują robotykę, zdrowie, biotechnologię, produkcję, mobilność, klimat i światy wirtualne.

  Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

Zadania biura AI

Wspieranie ustawy o sztucznej inteligencji i egzekwowaniezasad dotyczących sztucznej inteligencji do celóweneralnych

Urząd ds. AI wykorzystuje swoją wiedzę fachową do wspierania wdrażania ustawy o sztucznej inteligencji poprzez:

 • Przyczynianie się do spójnego stosowania aktu w sprawie sztucznej inteligencji we wszystkich państwach członkowskich, w tym ustanowienie organów doradczych na szczeblu UE, ułatwianie wsparcia i wymiany informacji
 • Opracowywanie narzędzi, metodologii i poziomów odniesienia do oceny możliwości i zasięgu modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia oraz klasyfikowanie modeli z ryzykiem systemowym
 • Opracowanie najnowocześniejszych kodeksów postępowania w celu określenia zasad, we współpracy z wiodącymi twórcami AI, środowiskiem naukowym i innymi ekspertami
 • Badanie ewentualnych naruszeń przepisów, w tym oceny w celu oceny zdolności modelowych, oraz zwrócenie się do dostawców o podjęcie działań naprawczych
 • Przygotowywanie wytycznych i wytycznych, aktów wykonawczych i delegowanych oraz innych narzędzi wspierających skuteczne wdrażanie aktu w sprawie sztucznej inteligencji i monitorujących zgodność z rozporządzeniem

Wzmocnienie rozwoju i wykorzystania wiarygodnej sztucznej inteligencji

Komisja zamierza wspierać godną zaufania sztuczną inteligencję na całym rynku wewnętrznym. Biuro ds. AI, we współpracy z odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz społecznością startową, przyczynia się do tego poprzez:

 • Postępy w działaniach i strategiach politycznych w celu czerpania korzyści społecznych i gospodarczych z AI w całej UE
 • Udzielanie porad na temat najlepszych praktyk i umożliwianie szybkiego dostępu do piaskownic AI, testów w rzeczywistych warunkach i innych europejskich struktur wsparcia w zakresie absorpcji AI
 • Wspieranie innowacyjnych ekosystemów wiarygodnej sztucznej inteligencji w celu zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego UE
 • Pomoc Komisji w korzystaniu z transformacyjnych narzędzi sztucznej inteligencji i wzmacnianiu umiejętności korzystania z AI

Wspieranie współpracy międzynarodowej

Na szczeblu międzynarodowym Biuro ds. AI przyczynia się do przyjęcia strategicznego, spójnego i skutecznego podejścia UE poprzez:

 • Promowanie podejścia UE do godnej zaufania sztucznej inteligencji, w tym współpracy z podobnymi instytucjami na całym świecie
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej i zarządzania w dziedzinie AI w celu przyczynienia się do globalnego podejścia do AI
 • Wspieranie opracowywania i wdrażania umów międzynarodowych w sprawie AI, w tym wsparcia ze strony państw członkowskich

Aby skutecznie wykonywać wszystkie zadania w oparciu o dowody i prognozy, Urząd ds. AI stale monitoruje ekosystem sztucznej inteligencji, zmiany technologiczne i rynkowe, ale także pojawia się ryzyko systemowe i wszelkie inne istotne tendencje.

Współpraca z instytucjami, ekspertami i zainteresowanymi stronami

Współpraca z różnymi instytucjami, ekspertami i zainteresowanymi stronami ma zasadnicze znaczenie dla pracy biura ds. sztucznej inteligencji.

Na szczeblu instytucjonalnym Biuro ds. AI ściśle współpracuje z Europejską Radą ds. Sztucznej Inteligencji, utworzoną przez przedstawicieli państw członkowskich oraz z Europejskim Centrum Przejrzystości Algorytmicznej (ECAT) Komisji.

PanelNaukowy niezależnych ekspertów zapewnia silne powiązanie ze środowiskiem naukowym. W ramach forum doradczego gromadzone są dalsze ekspertyzy techniczne, reprezentujące wyważony wybór zainteresowanych stron, w tym przemysłu, przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, środowiska akademickiego, ośrodków analitycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Biuro SI może również współpracować z indywidualnymi ekspertami i organizacjami. Stworzy ona również fora dla współpracy dostawców modeli i systemów sztucznej inteligencji, w tym AI ogólnego przeznaczenia, i podobnie dla społeczności open source, aby dzielić się najlepszymi praktykami i przyczyniać się do opracowywania kodeksów postępowania i kodeksów postępowania.

Biuro ds. AI będzie również nadzorować pakt na rzecz sztucznej inteligencji, który umożliwia przedsiębiorstwom współpracę z Komisją i innymi zainteresowanymi stronami, takich jak wymiana najlepszych praktyk i przyłączenie się do działań. Zaangażowanie to rozpocznie się przed wejściem w życie ustawy o sztucznej inteligencji i umożliwi przedsiębiorstwom planowanie i przygotowanie się do wdrożenia ustawy o sztucznej inteligencji. Wszystko to będzie częścią europejskiego sojuszu na rzecz sztucznej inteligencji, inicjatywyKomisji, mającej na celu ustanowienie otwartego dialogu politycznego na temat AI.

Dalsze inicjatywy mające na celu wspieranie wiarygodnego rozwoju i upowszechniania SI w UE zostały przedstawione na podstawie skoordynowanego planu w sprawie sztucznej inteligencji.

Możliwości zatrudnienia i współpraca

Biuro ds. AI rekrutuje talenty z różnych środowisk do pracy politycznej, technicznej i prawnej oraz pomocy administracyjnej. Więcej informacji na temat wolnych miejsc pracy znajdziesz w ogłoszeniu Termin wyrażenia zainteresowania upływa 27 marca 2024 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. Możesz wyrazić swoje zainteresowanie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dla specjalistów ds. technologii i asystentów administracyjnych

Sprawdź zaproszenia do wyrażenia zainteresowania na stronie internetowej EPSO:

Eksperci zewnętrzni i zainteresowane strony będą również mieli możliwość przyłączenia się do specjalnych forów i wsparcia prac Urzędu ds. AI poprzez osobne zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.

Możesz również zarejestrować się, aby otrzymywać aktualizacje z pakietu AI Office.

Możesz skontaktować się z Europejskim Urzędem ds. AI pod następującymi danymi kontaktowymi: CNECT-AIOFFICE@ec.europa.eu w odniesieniu do zapytań ogólnych i dla zapytań związanych z ofertami pracy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sztuczna inteligencja

UE dąży do stworzenia wiarygodnej sztucznej inteligencji (AI), która stawia ludzi na pierwszym miejscu.

Zobacz też

Fabryki sztucznej inteligencji

Jednostki sztucznej inteligencji wykorzystują zdolność Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC w zakresie obliczeń superkomputerowych do opracowania wiarygodnych, nowatorskich modeli sztucznej inteligencji.

Technologie językowe

Technologie językowe otwierają drogę do bardziej połączonej, innowacyjnej i dostępnej Europy.

Robotyka

UE aktywnie promuje badania naukowe, tworzenie miejsc pracy i innowacje za pomocą lepszych i bezpieczniejszych robotów, przy jednoczesnym zachowaniu etycznych aspektów osiągniętych postępów.

Europejskie podejście do sztucznej inteligencji

Podejście UE do sztucznej inteligencji koncentruje się na doskonałości i zaufaniu, mając na celu zwiększenie potencjału badawczego i przemysłowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i praw podstawowych.