Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Nota prawna

Informacje na tej stronie podlegają zrzeczeniu się odpowiedzialności, informacjom o prawach autorskich i zasadom związanym z ochroną danych osobowych.

Zastrzeżenie

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii prowadzi tę stronę internetową w imieniu Komisji Europejskiej w celu zwiększenia publicznego dostępu do informacji o jej inicjatywach i ogólnie politykach Unii Europejskiej. Naszym celem jest, aby te informacje były aktualne i dokładne. Jeśli pojawią się błędy, postaramy się je skorygować. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na tej stronie internetowej.

Informacje te są następujące:

 • wyłącznie o charakterze ogólnym i nie ma na celu uwzględnienia szczególnych okoliczności konkretnej osoby lub podmiotu
 • niekoniecznie kompleksowe, kompletne, dokładne lub aktualne
 • czasami powiązane z witrynami zewnętrznymi, nad którymi służby Komisji nie mają kontroli i za które Komisja nie ponosi odpowiedzialności
 • nie profesjonalne lub prawne porady (jeśli potrzebujesz konkretnej porady, zawsze powinieneś skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym profesjonalistą).

Należy pamiętać, że nie można zagwarantować, że dokument dostępny online dokładnie powiela oficjalnie przyjęty tekst. Jedynie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie drukowane lub, od dnia 1 lipca 2013 r., wydanie elektroniczne na stronie internetowej EUR-Lex) jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.

Naszym celem jest zminimalizowanie zakłóceń spowodowanych błędami technicznymi. Jednak niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać utworzone lub ustrukturyzowane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów, i nie możemy zagwarantować, że nasze usługi nie zostaną przerwane lub w inny sposób dotknięte takimi problemami. Komisja nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do takich problemów powstałych w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub jakichkolwiek zewnętrznych stron do nich dołączonych.

Niniejsze zastrzeżenie nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Komisji z naruszeniem jakichkolwiek wymogów określonych w mającym zastosowanie prawie krajowym ani wyłączenia jej odpowiedzialności za kwestie, które nie mogą być wyłączone na mocy tego prawa.

Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1995-2023

Polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania jest wdrażana decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji.

O ile nie wskazano inaczej (np. w indywidualnych informacjach o prawach autorskich), treści będące własnością UE na tej stronie internetowej są licencjonowane na podstawie licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystanie jest dozwolone, pod warunkiem udzielenia odpowiedniego kredytu i wskazania zmian.

Możesz być zobowiązany do wyjaśnienia dodatkowych praw, jeśli określona treść przedstawia możliwe do zidentyfikowania osoby prywatne lub zawiera utwory osób trzecich. Korzystanie lub powielanie treści, które nie są własnością UE, może wymagać uzyskania zgody bezpośrednio od podmiotów praw autorskich. Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawami własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy, są wyłączone z polityki Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania i nie są licencjonowane.

Wytyczne dotyczące kredytowania

W przypadku mediów cyfrowych kredyt powinien być przyznawany w następujący sposób:

 • podać tytuł pracy,
 • przypisywanie prac Unii Europejskiej,
 • cytat dla adresu URL pracy źródłowej adres URL strony internetowej strategii cyfrowej, na której opublikowano pracę.

 W przypadku publikacji drukowanych kredyt powinien być przyznawany w następujący sposób:

 • podać tytuł pracy,
 • podać nazwisko autora (autorów),
 • przypisywanie prac Unii Europejskiej,
 • podanie odniesień do publikacji,
 • cytuj źródło jako Komisja Europejska, Strategia cyfrowa digital-strategy.ec.europa.eu.

Należy pamiętać, że jeśli chodzi o publikacje drukowane, wystarczyłoby dodać wzmiankę bezpośrednio (i tylko) do publikacji.

Oświadczenie o ochronie prywatności dla biografii

Operacja przetwarzania: Biografie na stronie internetowej strategii cyfrowej

Administrator danych: Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii; Dział Komunikacji (CNECT.D.4)

Numer referencyjny: DPR-EC-04786

Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

Cel operacji przetwarzania: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii; Dział Komunikacji (CNECT.D.4) umożliwia osobom wybranym przez zespół ds. komunikacji publikację swojej biografii na stronie internetowej Strategii Cyfrowej.

Najczęstsze zastosowania biografii to: publikacja informacji autora posta na blogu, prelegenta na konferencji lub członka grupy ekspertów doradzającej Komisji itp.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ wyraziłeś wyraźną zgodę w wiadomości e-mail wysłanej do administratora danych (art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725).

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy dalej

Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii; Dział ds. Komunikacji (CNECT.D.4) publikuje dane osobowe dostarczone przez osobę, której dane dotyczą:

 • Imię i nazwisko (osobiste i rodzinne)
 • Fotografia portretowa (opcjonalnie)
 • Biografia osób

Osoba, której dane dotyczą, przesyła wyżej wymienione informacje do redakcji strony internetowej, którzy publikują je na stronie internetowej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Biografie są częścią publicznie dostępnych treści strony internetowej i pozostają tam przez cały okres życia tej strony internetowej.

Redaktor usuwa biografię w ciągu 1 tygodnia na żądanie osoby, której dane dotyczą.

W jaki sposób chronimy i chronimy Twoje dane osobowe

Wszystkie dane osobowe są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. Wszystkie operacje przetwarzania są przeprowadzane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów łączności i informacji w Komisji Europejskiej.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i komu są one ujawniane

Biografia jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu od momentu jej opublikowania na stronie internetowej Strategii Cyfrowej.

Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich korzystać

Jako „osoba, której dane dotyczą” zgodnie z rozdziałem III (art. 14-25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych.

Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub w przypadku konfliktu z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby można również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe

Administrator danych (CNECT-D4@ec.europa.eu) do wykonywania praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub w przypadku uwag, pytań lub wątpliwości lub do złożenia skargi dotyczącej gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Komisji (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) w odniesieniu do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD edps@edps.europa.eu), aby skorzystać ze środków odwoławczych (tj. mogą Państwo złożyć skargę), jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych.

Polityka prywatności dla powiadomień Newsroom

Numer referencyjny: DPR-EC-03928

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony Państwa danych osobowych i poszanowania Państwa prywatności. Komisja gromadzi i dalej przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia przyczynę przetwarzania Twoich danych osobowych, sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i zapewniamy ochronę wszystkich podanych danych osobowych, w jaki sposób te informacje są wykorzystywane i jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Określa również dane kontaktowe odpowiedzialnego administratora danych, z którym mogą Państwo korzystać ze swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące operacji przetwarzania „Zarządzanie subskrypcjami w celu otrzymywania informacji za pośrednictwem Newsroomu”, prowadzonej przez służby Komisji Europejskiej. 

Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel operacji przetwarzania: administrator danych gromadzi i dalej przetwarza Państwa dane osobowe w celu otrzymywania żądanych przez Państwa informacji na różne tematy w obszarze (a) usług Komisji Europejskiej za pośrednictwem naszego newslettera lub powiadomień.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Użytkownik zapisał się na otrzymywanie informacji na różne tematy w obszarze (usługi) Komisji Europejskiej.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu otrzymania żądanych informacji za pośrednictwem naszego newslettera lub powiadomień.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W celu przeprowadzenia tej operacji przetwarzania Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

 • twój adres e-mail; 
 • częstotliwość powiadomień, oraz 
 • tematy będące przedmiotem zainteresowania. 

Te dane osobowe są potrzebne do zapewnienia świadczenia usługi dla Ciebie jako abonenta.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator danych przechowuje Twoje dane osobowe tylko przez okres pięciu lat od ostatniej interakcji ze służbami Komisji lub do czasu żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Jeśli utworzyłeś profil w celu skorzystania z usług serwisu Connect Newsroom, możesz w każdej chwili edytować powiązane dane osobowe. Możesz również usunąć swój profil oraz dane osobowe związane z jego profilem. 

Możesz również napisać na dedykowaną skrzynkę pocztową CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu i poprosić o wypisanie się z listy mailingowej lub kliknąć link rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej wiadomości e-mail. 

W jaki sposób chronimy i chronimy Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (e-maile, dokumenty, bazy danych, przesłane partie danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. Wszystkie operacje przetwarzania są przeprowadzane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów łączności i informacji w Komisji Europejskiej.

W celu ochrony Państwa danych osobowych Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie problemu bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem i charakter przetwarzanych danych osobowych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do upoważnionych osób, których wiedza jest uzasadniona do celów tej operacji przetwarzania.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych zapewnia się pracownikom Komisji odpowiedzialnym za przeprowadzenie tej operacji przetwarzania oraz innym upoważnionym pracownikom Komisji zgodnie z zasadą „potrzeba wiedzy”. Tacy pracownicy przestrzegają ustawowych, a w razie potrzeby dodatkowych umów o zachowaniu poufności.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 13 rozporządzenia (UE) 2018/1725 organy publiczne (np. Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości UE), które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. Dalsze przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

Informacje, które zbieramy, nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu i celu, w którym możemy być do tego zobowiązani przez prawo.

Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich skorzystać? 

Masz szczególne prawa jako „osoba, której dane dotyczą”, zgodnie z rozdziałem III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne. W stosownych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Wyraziłeś zgodę na podanie swoich danych osobowych administratorowi danych w celu bieżącej operacji przetwarzania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, powiadamiając administratora danych pod adresem CNECT-D4@ec.europa.eu. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub w przypadku konfliktu z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby można również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Ich dane kontaktowe są podane w nagłówku „Informacje kontaktowe” poniżej.

W przypadku gdy chcą Państwo skorzystać ze swoich praw w ramach jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, proszę podać ich opis (tj. ich numery referencyjne w rejestrze, jak określono w nagłówku „Gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje?” w swoim wniosku.

Dane kontaktowe

 • Administrator danych

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725, jeżeli mają Państwo uwagi, pytania lub wątpliwości, lub jeżeli chcieliby Państwo złożyć skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Inspektor ochrony danych (IOD) Komisji

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych data-protection-officer@ec.europa.eu w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Mają Państwo prawo do odwołania się (tj. mogą Państwo złożyć skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych.

Gdzie znaleźć bardziej szczegółowe informacje?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję Europejską, które zostały mu udokumentowane i zgłoszone. Dostęp do rejestru można uzyskać pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta szczególna operacja przetwarzania została włączona do publicznego rejestru inspektora ochrony danych z następującym numerem referencyjnym: DPR-EC-03928.

Wielojęzyczność

Strony internetowe są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

Lingwiści w Komisji przetłumaczyli strony docelowe dla każdego obszaru polityki. Inne strony korzystają zeTranslation (zob. szczegółowe zawiadomienie), usługi tłumaczenia maszynowego Komisji.