Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Informacja prawna

Informacje zawarte na tej stronie podlegają wyłączeniu odpowiedzialności, zawiadomieniu o prawach autorskich oraz zasadom związanym z ochroną danych osobowych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej prowadzi tę stronę internetową w imieniu Komisji Europejskiej w celu zwiększenia publicznego dostępu do informacji na temat jej inicjatyw i ogólnie polityki Unii Europejskiej. Naszym celem jest, aby te informacje były aktualne i dokładne. Jeśli zwrócimy uwagę na błędy, postaramy się je poprawić. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji na tej stronie.

Informacje te są następujące:

 • wyłącznie o charakterze ogólnym i nie ma na celu uwzględnienia szczególnych okoliczności jakiejkolwiek konkretnej osoby lub podmiotu
 • niekoniecznie kompleksowe, kompletne, dokładne lub aktualne
 • czasami powiązane ze stronami zewnętrznymi, nad którymi służby Komisji nie mają kontroli i za które Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności
 • nie profesjonalne lub porady prawne (jeśli potrzebujesz konkretnej porady, zawsze należy skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym profesjonalistą).

Należy pamiętać, że nie można zagwarantować, że dokument dostępny online dokładnie powiela oficjalnie przyjęty tekst. Jedynie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie drukowane lub, od dnia 1 lipca 2013 r., wydanie elektroniczne na stronie EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Naszym celem jest zminimalizowanie zakłóceń spowodowanych błędami technicznymi. Jednak niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać utworzone lub uporządkowane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów i nie możemy zagwarantować, że nasze usługi nie zostaną przerwane lub w inny sposób dotknięte takimi problemami. Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich problemów powstałych w wyniku korzystania z tej witryny lub innych powiązanych stron zewnętrznych.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Komisji z naruszeniem jakichkolwiek wymogów określonych w obowiązującym prawie krajowym ani wyłączenia jej odpowiedzialności za sprawy, które nie mogą być wyłączone na mocy tego prawa.

Informacje o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1995-2023

Polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania jest realizowana decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji.

O ile nie wskazano inaczej (np. w indywidualnych informacjach o prawach autorskich), treści należące do UE na tej stronie internetowej są licencjonowane na podstawie licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystanie jest dozwolone, pod warunkiem przyznania odpowiedniego kredytu i wskazania zmian.

Użytkownik może być zobowiązany do wyjaśnienia dodatkowych praw, jeśli konkretna treść przedstawia możliwe do zidentyfikowania osoby prywatne lub zawiera dzieła osób trzecich. Aby wykorzystywać lub reprodukować treści, które nie są własnością UE, może być konieczne uzyskanie zgody bezpośrednio od podmiotów praw autorskich. Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawami własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy, są wyłączone z polityki Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania i nie są licencjonowane.

Wskazówki dotyczące kredytowania

W przypadku mediów cyfrowych kredyt powinien być przyznany w następujący sposób:

 • podać tytuł pracy,
 • nadanie prac Unii Europejskiej,
 • zacytuj adres URL źródłowego adresu URL strony internetowej strategii cyfrowej, na której opublikowano pracę.

 W przypadku publikacji drukowanych kredyt powinien być podany w następujący sposób:

 • podać tytuł pracy,
 • podać imię i nazwisko autora (autorów),
 • nadanie prac Unii Europejskiej,
 • podać odniesienia do publikacji,
 • źródło: Komisja Europejska, Digital Strategy digital-strategy.ec.europa.eu.

Należy pamiętać, że w odniesieniu do publikacji drukowanych wystarczy dodać wzmiankę bezpośrednio (i tylko) do publikacji.

Oświadczenie o ochronie prywatności dla biografii

Operacja przetwarzania: Biografie na stronie internetowej strategii cyfrowej

Administrator danych: Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii; Jednostka Komunikacji (CNECT.D.4)

Zapis odniesienia: DPR-EC-04786

Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

Cel operacji przetwarzania: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii; Jednostka Komunikacji (CNECT.D.4) umożliwia osobom wybranym przez zespół ds. komunikacji publikowanie ich biografii na stronie internetowej Strategii Cyfrowej.

Najczęstsze zastosowania biografii to: publikacja informacji autora wpisu na blogu, prelegenta na konferencji lub członka grupy ekspertów doradzającej Komisji itp.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ wyrazili Państwo wyraźną zgodę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do administratora danych (art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725).

Jakie dane osobowe zbieramy i dalej przetwarzamy

Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii; Jednostka Komunikacji (CNECT.D.4) publikuje dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą:

 • Imię i nazwisko (osobiste i rodzinne)
 • Fotografia portretowa (opcjonalnie)
 • Biografia osób

Osoba, której dane dotyczą, przesyła powyższe informacje do redakcji strony internetowej, którzy publikują je na stronie internetowej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Biografie są częścią publicznie dostępnych treści na stronie internetowej i pozostają tam przez cały okres życia tej strony internetowej.

Redaktor usuwa biografię w ciągu 1 tygodnia na żądanie osoby, której dane dotyczą.

W jaki sposób chronimy i chronimy Twoje dane osobowe

Wszystkie dane osobowe są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. Wszystkie operacje przetwarzania są przeprowadzane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów łączności i informacji w Komisji Europejskiej.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i komu są one ujawniane

Biografia jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu od chwili publikacji na stronie internetowej Strategii Cyfrowej.

Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich korzystać

Jako „osoba, której dane dotyczą”, zgodnie z rozdziałem III (art. 14-25) rozporządzenia (UE) 2018/1725 masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, powiadamiając administratora danych.

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub w razie konfliktu z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby możesz również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe

Administrator danych (CNECT-D4@ec.europa.eu) do wykonywania praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub w przypadku uwag, pytań lub wątpliwości lub do składania skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Komisji (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) w odniesieniu do kwestii związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD edps@edps.europa.eu), aby odwołać się (tj. mogą Państwo wnieść skargę), jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych.

Oświadczenie o ochronie prywatności dla powiadomień Newsroom

Zapis odniesienia: DPR-EC-03928

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe i szanować Państwa prywatność. Komisja gromadzi i dalej przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia przyczynę przetwarzania Twoich danych osobowych, sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i zapewniamy ochronę wszystkich podanych danych osobowych, w jaki sposób te informacje są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Określa on również dane kontaktowe odpowiedzialnego administratora danych, z którym mogą Państwo korzystać ze swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące operacji przetwarzania „Zarządzanie subskrypcjami w celu otrzymywania informacji za pośrednictwem Newsroomu”, prowadzonej przez służby Komisji Europejskiej. 

Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel operacji przetwarzania: administrator danych gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe, aby mogli Państwo otrzymywać informacje, o które prosili Państwo na różne tematy w obszarze (a) usług Komisji Europejskiej za pośrednictwem naszego newslettera lub powiadomień.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zasubskrybowali Państwo informacje na temat różnych tematów w obszarze a) usług Komisji Europejskiej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu otrzymania żądanych informacji za pośrednictwem naszego newslettera lub powiadomień.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy dalej?

W celu przeprowadzenia tej operacji przetwarzania, Administrator zbiera następujące kategorie danych osobowych:

 • twój adres e-mail; 
 • częstotliwość powiadomień, oraz 
 • tematy interesujące. 

Te dane osobowe są potrzebne do zapewnienia świadczenia usługi do Ciebie jako abonenta.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator danych przechowuje Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres pięciu lat od ostatniej interakcji z służbami Komisji lub do momentu, gdy zażądasz usunięcia swoich danych osobowych.

Jeśli utworzyłeś profil, aby korzystać z usług Connect Newsroom, możesz edytować powiązane dane osobowe w dowolnym momencie. Możesz również usunąć swój profil i dane osobowe związane z Twoim profilem. 

Możesz również napisać do dedykowanej skrzynki pocztowej CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eui poprosić o wypisanie się z listy mailingowej lub skorzystać z linku do rezygnacji z subskrypcji w otrzymanym e-mailu informacyjnym. 

W jaki sposób chronimy i chronimy Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (e-maile, dokumenty, bazy danych, przesłane partie danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. Wszystkie operacje przetwarzania są przeprowadzane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów łączności i informacji w Komisji Europejskiej.

W celu ochrony Państwa danych osobowych Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania mające na celu zaradzenie bezpieczeństwu online, ryzyku utraty danych, zmianie danych lub nieuprawnionemu dostępowi, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem i charakter przetwarzanych danych osobowych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do upoważnionych osób o uzasadnionej potrzebie wiedzy do celów tej operacji przetwarzania.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych zapewnia się pracownikom Komisji odpowiedzialnym za przeprowadzenie tej operacji przetwarzania oraz innym upoważnionym pracownikom Komisji zgodnie z zasadą „potrzeby poznania”. Pracownicy ci przestrzegają ustawowych, a w razie potrzeby dodatkowych umów o zachowaniu poufności.

Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 13 rozporządzenia (UE) 2018/1725 organy publiczne (np. Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości UE), które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. Dalsze przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

Zbierane przez nas informacje nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że w zakresie i w celu, w którym możemy być do tego zobowiązani przez prawo.

Jakie są Twoje prawa i w jaki sposób możesz z nich skorzystać? 

Masz szczególne prawa jako „osoba, której dane dotyczą”, zgodnie z rozdziałem III (art. 14-25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W stosownych przypadkach mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych.

Wyraziłeś zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Administratorowi danych w celu przeprowadzenia bieżącej operacji przetwarzania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, powiadamiając Administratora danych na adres CNECT-D4@ec.europa.eu. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub w razie konfliktu z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby możesz również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Ich dane kontaktowe są podane w nagłówku „Informacje kontaktowe” poniżej.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw w kontekście jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, proszę podać ich opis (tj. ich odniesienie(-y) do rejestru, jak określono w rubryce „Gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje?” w swoim wniosku.

Dane kontaktowe

 • Administrator danych

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725, jeśli masz uwagi, pytania lub wątpliwości, lub jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania swoich danych osobowych, skontaktuj się z Administratorem danych pod adresem CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Inspektor ochrony danych Komisji

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych data-protection-officer@ec.europa.eu w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Masz prawo do odwołania się (tj. możesz złożyć skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeśli uznasz, że Twoje prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora danych.

Gdzie znaleźć bardziej szczegółowe informacje?

Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej publikuje rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję Europejską, które zostały mu udokumentowane i zgłoszone. Dostęp do rejestru można uzyskać pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/dpo-register

Ta konkretna operacja przetwarzania została włączona do publicznego rejestru inspektora ochrony danych pod następującym numerem referencyjnym: DPR-EC-03928.

Wielojęzyczność

DG CNECT jest w trakcie tworzenia wielojęzycznej strony internetowej, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji we wszystkich językach urzędowych UE. 

Strony internetowe są obecnie dostępne we wszystkich językach urzędowych UE z wyjątkiem irlandzkiego. Irlandzkie zostaną wprowadzone do trzeciego kwartału 2023 roku.

Lingwiści w Komisji przetłumaczyli strony docelowe dla każdego obszaru polityki. Inne strony korzystają zeTranslation (zob. szczegółowe obwieszczenie), usługi tłumaczenia maszynowego Komisji.